วิธีใช้ HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

คู่มือผู้ใช้

background image

ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

การพิมพ์ครั้งที่ 1, 4/2014

ประกาศจากบริษัท

Hewlett-Packard

ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ห้ามทําการผลิตซํ้า ดัดแปลงหรือแปลเอกสารนี้โดย
ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

Hewlett-

Packard เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

การรับประกันสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ

HP จะระบุไว้ในคํา

ชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการนั้นๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
รับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิค
หรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใดๆ ในที่นี้

คําประกาศ

Microsoft, Windows, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft

Corporation

ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY STAR
เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

background image

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟ
ไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

1. โปรดอ่านและทําความเข้าใจคําแนะนําทั้งหมดในเอกสารประกอบ
ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

2. ปฏิบัติตามคําเตือนและคําแนะนําทั้งหมดที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์

3. ก่อนทําความสะอาด ต้องถอดสายไฟออกจากปลั๊กทุกครั้ง

4. ห้ามติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้นํ้าหรือขณะตัวเปียก

5. วางผลิตภัณฑ์ให้ตั้งอย่างมั่นคงบนพื้นที่เรียบเสมอกัน

6. ติดตั้งผลิตภัณฑ์ในที่ที่เหมาะสม เพื่อที่สายไฟจะได้ไม่ระเกะระกะและ
ไม่ได้รับความเสียหาย

7. หากอุปกรณ์ทํางานผิดปกติ โปรดดู การแก้ไขปัญหา ในหน้า 123

8. ไม่มีส่วนประกอบภายในใดๆ ในอุปกรณ์นี้ที่ผู้ใช้จะสามารถซ่อมแซม
ได้ ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บริการที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

background image
background image

สารบัญ

1 ใช้งานอย่างไร ............................................................................................................................................................. 1

2 เริ่มต้นใช้งาน .............................................................................................................................................................. 3

การเข้าใช้งาน

................................................................................................................................................ 4

HP EcoSolutions (โซลูชันรักษ์สิ่งแวดล้อมของ HP) ............................................................................................... 5

การจัดการการใช้พลังงาน

.................................................................................................................... 5

ประหยัดอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ์ ................................................................................................. 5

รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องพิมพ์

..................................................................................................................... 7

ภาพด้านหน้า

................................................................................................................................ 7

อุปกรณ์สิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ์ ............................................................................................................ 8
ด้านหลัง

.................................................................................................................................... 8

การใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

............................................................................................................................. 9

ภาพรวมของปุ่มและไฟแสดงสถานะต่างๆ

..................................................................................................... 9

ไอคอนหน้าจอแผงควบคุม

................................................................................................................... 9

การเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ............................................................................................................. 10

HP Digital Solutions ............................................................................................................................ 12

HP Digital Solutions คืออะไร .................................................................................................. 12

HP Digital Filing ................................................................................................. 12
HP Digital Fax ................................................................................................... 12

ข้อกําหนด

................................................................................................................................. 12

การติดตั้ง HP Digital Solutions ................................................................................................. 14

การติดตั้ง HP Digital Filing ....................................................................................... 14

การติดตั้ง Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย) .......................... 14
การติดตั้ง Scan to E-mail (สแกนไปยังอีเมล) ..................................................... 15

การติดตั้ง HP Digital Fax .......................................................................................... 17

การใช้

HP Digital Solutions .................................................................................................... 18

การใช้

Scan to Network Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย) ของ HP ................................... 18

การใช้

Scan to E-mail (สแกนไปยังอีเมล) ........................................................................ 18

การใช้

HP Digital Fax ............................................................................................ 19

Near field communication (NFC) ........................................................................................................ 20
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระดาษ

............................................................................................................................. 21

กระดาษที่แนะนําสําหรับการพิมพ์

........................................................................................................... 21

การสั่งซื้อกระดาษของ HP ................................................................................................................ 22

THWW

v

background image

คําแนะนําการเลือกและการใช้กระดาษ

....................................................................................................... 23

ใส่กระดาษ

................................................................................................................................................. 24

ใส่กระดาษขนาดมาตรฐาน

................................................................................................................. 24

การใส่ซองจดหมาย

........................................................................................................................ 25

การใส่การ์ดและกระดาษภาพถ่าย

........................................................................................................... 26

การป้อนต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์

.................................................................................................................... 28

ป้อนต้นฉบับลงในตัวป้อนกระดาษ

.......................................................................................................................... 29

ใส่แฟลชไดรฟ์

USB ..................................................................................................................................... 30

การติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์เสริม ........................................................................................................................... 31

ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสําหรับการพิมพ์สองด้านโดยอัตโนมัติ (อุปกรณ์สําหรับการพิมพ์สองด้าน) .................................................. 31
ติดตั้งและใช้ถาดที่สอง (ถาด 2) ............................................................................................................ 31
การใช้ถาดกระดาษ

......................................................................................................................... 32

การบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์

................................................................................................................................... 35

การทําความสะอาดกระจกสแกนเนอร์

....................................................................................................... 35

การทําความสะอาดตัวเครื่องภายนอก

........................................................................................................ 35

การทําความสะอาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ

................................................................................................. 35

การอัพเดตเครื่องพิมพ์

...................................................................................................................................... 37

เปิดซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์

HP(Windows) ........................................................................................................ 38

การปิดเครื่องพิมพ์

.......................................................................................................................................... 39

Restore defaults (คืนค่าดีฟอลต์) ................................................................................................................. 40

3 การพิมพ์ ............................................................................................................................................................... 41

การพิมพ์เอกสาร

............................................................................................................................................ 42

การพิมพ์ซองจดหมาย

....................................................................................................................................... 44

การพิมพ์ภาพถ่าย

........................................................................................................................................... 46

การพิมพ์โดยใช้จํานวน

dpi สูงสุด ......................................................................................................................... 48

การพิมพ์ทั้งสองด้าน (ดูเพล็กซ์) ............................................................................................................................. 50
เคล็ดลับเพื่อความสําเร็จในการพิมพ์

......................................................................................................................... 51

4 การทําสําเนาและสแกน ................................................................................................................................................... 55

Copy (ทําสําเนา) ....................................................................................................................................... 56
การสแกน

.................................................................................................................................................. 58

การสแกนต้นฉบับ

......................................................................................................................... 58

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร์

............................................................................................... 58

การสแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจํา

...................................................................................... 59

การสแกนโดยใช้

Webscan ........................................................................................................... 59

การสแกนเอกสารเป็นข้อความที่แก้ไขได้

.................................................................................................... 60

5 โทรสาร ................................................................................................................................................................. 63

การส่งโทรสาร

............................................................................................................................................. 64

การส่งโทรสารมาตรฐาน

................................................................................................................... 64

vi

THWW

background image

การส่งโทรสารมาตรฐานจากคอมพิวเตอร์

.................................................................................................... 64

การส่งโทรสารด้วยตนเองจากโทรศัพท์

...................................................................................................... 65

การส่งโทรสารโดยการโทรโดยการกดปุ่มบนหน้าจอ

......................................................................................... 66

การส่งโทรสารจากหน่วยความจํา

............................................................................................................ 67

การส่งโทรสารไปยังผู้รับหลายคน

........................................................................................................... 67

การส่งโทรสารในโหมดแก้ไขข้อผิดพลาด

.................................................................................................... 68

การรับโทรสาร

............................................................................................................................................. 69

การรับโทรสารด้วยตนเอง

.................................................................................................................. 69

การตั้งค่าโทรสารสํารอง .................................................................................................................... 70
การพิมพ์โทรสารที่ได้รับจากหน่วยความจําซํ้า ............................................................................................... 70
การส่งต่อโทรสารไปยังหมายเลขอื่น

........................................................................................................ 71

การตั้งขนาดกระดาษสําหรับรับโทรสาร ..................................................................................................... 71
การตั้งการย่อขนาดอัตโนมัติสําหรับโทรสารที่เข้ามา .......................................................................................... 72
การบล็อกหมายเลขโทรสารที่ไม่ต้องการ

.................................................................................................... 72

การลบหมายเลขลงในรายการโทรสารที่ไม่ต้องการ

.......................................................................... 72

การลบหมายเลขออกจากรายการโทรสารที่ไม่ต้องการ

....................................................................... 73

การพิมพ์รายงานโทรสารที่ไม่ต้องการ

...................................................................................... 73

การรับแฟกซ์ผ่าน

HP Digital Fax ................................................................................................... 73

เงื่อนไขสําหรับ

HP Digital Fax .................................................................................... 74

เปิดใช้

HP Digital Fax ............................................................................................ 74

ปรับแต่งค่า

HP Digital Fax ........................................................................................ 74

การตั้งค่ารายการโทรด่วน ................................................................................................................................... 76

การตั้งค่าและการเปลี่ยนรายการโทรด่วน .................................................................................................... 76
การตั้งค่าและการเปลี่ยนรายการโทรด่วนแบบกลุ่ม ........................................................................................... 77
การลบรายการโทรด่วน

.................................................................................................................... 77

การพิมพ์รายการโทรด่วน

................................................................................................................... 78

การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรสาร ................................................................................................................................. 79

การกําหนดค่าหัวกระดาษโทรสาร

........................................................................................................... 79

การตั้งโหมดตอบรับ (ตอบรับอัตโนมัติ) .................................................................................................... 79
การกําหนดจํานวนครั้งของเสียงเรียกเข้าก่อนตอบรับ ......................................................................................... 80
การเปลี่ยนรูปแบบเสียงเรียกเข้าให้เป็นเสียงเรียกเข้าเฉพาะ

..................................................................................... 80

การตั้งค่าชนิดการโทร ...................................................................................................................... 81
การตั้งค่าตัวเลือกการโทรซํ้า ................................................................................................................ 81
การตั้งความเร็วโทรสาร .................................................................................................................... 82
การตั้งค่าระดับเสียงของโทรสาร ............................................................................................................ 82

โทรสารและบริการโทรศัพท์ดิจิตอล

......................................................................................................................... 83

การใช้โทรสารผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล

.................................................................................................................. 84

รายงานแฟกซ์

.............................................................................................................................................. 85

การพิมพ์รายงานยืนยันการโทรสาร

.......................................................................................................... 85

การพิมพ์รายงานข้อผิดพลาดของการส่งโทรสาร

............................................................................................. 86

การพิมพ์และดูบันทึกการรับและส่งโทรสาร

................................................................................................. 86

การล้างบันทึกการรับส่งโทรสาร

............................................................................................................ 86

THWW

vii

background image

การพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับโทรสารที่ส่งไปครั้งล่าสุด ....................................................................................... 87
การพิมพ์รายงานหมายเลขผู้โทร

............................................................................................................. 87

การดูประวัติการโทร

....................................................................................................................... 87

6 บริการบนเว็บ ........................................................................................................................................................... 89

บริการทางเว็บคืออะไร

...................................................................................................................................... 90

HP ePrint ........................................................................................................................... 90
Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ์) .................................................................................................. 90

การตั้งค่าบริการทางเว็บ ..................................................................................................................................... 91

การตั้งค่าบริการบนเว็บโดยใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ .................................................................................... 91
การตั้งค่าบริการทางเว็บโดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง .......................................................................................... 91
การตั้งค่าบริการทางเว็บโดยใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP .................................................................................... 92

การใช้บริการทางเว็บ

....................................................................................................................................... 93

HP ePrint ........................................................................................................................... 93

การพิมพ์โดยใช้

HP ePrint ........................................................................................... 93

ค้นหาที่อยู่อีเมลของเครื่องพิมพ์

............................................................................................. 93

ปิด

HP ePrint ....................................................................................................... 94

Print Apps (แอพพลิเคชันการพิมพ์) .................................................................................................. 94

ใช้แอพพลิเคชันการพิมพ์

.................................................................................................. 94

จัดการแอพพลิเคชันการพิมพ์

............................................................................................... 94

ปิดแอพพลิเคชันการพิมพ์

.................................................................................................. 94

การลบบริการทางเว็บ

....................................................................................................................................... 95

7 การดูแลตลับหมึกพิมพ์ ................................................................................................................................................... 97

ข้อมูลเกี่ยวกับตลับบรรจุหมึกและหัวพิมพ์

.................................................................................................................... 98

การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

.................................................................................................................. 99

การพิมพ์โดยใช้หมึกสีดําหรือหมึกสีโดยเฉพาะ

............................................................................................................. 100

การเปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

................................................................................................................................. 101

สั่งซื้อตลับบรรจุหมึก ..................................................................................................................................... 103
การเก็บอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองสําหรับการพิมพ์ ............................................................................................................... 104
การจัดเก็บข้อมูลการใช้แบบไม่ระบุชื่อ

..................................................................................................................... 105

8 การตั้งค่าเครือข่าย ..................................................................................................................................................... 107

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สําหรับการสื่อสารไร้สาย .............................................................................................................. 108

ก่อนเริ่มใช้งาน ........................................................................................................................... 108
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สายของคุณ ............................................................................................ 108
การเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อ

........................................................................................................... 109

การเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อแบบ

Ethernet เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ................................................. 109

เปลี่ยนจากการเชื่อมต่อแบบ

USB เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ........................................................... 109

การทดสอบการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

....................................................................................................... 110

เปิดหรือปิดฟังก์ชั่นไร้สายของเครื่องพิมพ์ ................................................................................................. 110

การเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย .............................................................................................................................. 111

viii

THWW

background image

เรียกดูและพิมพ์การตั้งค่าเครือข่าย ......................................................................................................... 111
การตั้งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อ ......................................................................................................... 111
การเปลี่ยนการตั้งค่า IP .................................................................................................................. 111

วิธีเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายเป็นการเชื่อมต่อแบบ

USB หรือ Ethernet ...................................................................... 113

ใช้

HP Wireless Direct ........................................................................................................................ 114

เปิด

HP Wireless Direct ...................................................................................................... 114

การพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาที่เปิดใช้งานไร้สายได้

.......................................................................................... 115

การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์รองรับระบบไร้สาย

.............................................................................................. 115

9 เครื่องมือการจัดการเครื่องพิมพ์ ......................................................................................................................................... 117

กล่องเครื่องมือ

(Windows) .......................................................................................................................... 118

เปิด

Toolbox (กล่องเครื่องมือ) ...................................................................................................... 118

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 119
เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง

..................................................................................................................................... 120

เกี่ยวกับคุกกี้

............................................................................................................................. 120

เปิด

Embedded Web Server ............................................................................................... 120

10 การแก้ไขปัญหา ...................................................................................................................................................... 123

ฝ่ายสนับสนุนของ

HP .................................................................................................................................. 124

ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์

.................................................................................................................... 124

ขั้นตอนการสนับสนุน .................................................................................................................... 124
รับการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์

....................................................................................................... 124

ฝ่ายสนับสนุนของ

HP ทางโทรศัพท์ .................................................................................................... 125

ก่อนที่คุณจะโทรศัพท์ติดต่อเรา

........................................................................................... 125

ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท์

................................................................................. 125

หมายเลขโทรศัพท์สําหรับการสนับสนุน

.................................................................................. 125

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุนทางโทรศัพท์ ....................................................................... 125

ดูวิธีใช้จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

......................................................................................................................... 126

ทําความเข้าใจรายงานเครื่องพิมพ์

.......................................................................................................................... 127

Printer Status Report (รายงานสถานะเครื่องพิมพ์) ........................................................................... 127
หน้าการตั้งค่าเครือข่าย ................................................................................................................... 128

การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

............................................................................................................................... 131

เครื่องพิมพ์หยุดทํางานโดยไม่ทราบสาเหตุ

................................................................................................. 131

การปรับตําแหน่งหัวพิมพ์ผิดพลาด

........................................................................................................ 131

ปัญหาการป้อนกระดาษ

.................................................................................................................. 131

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถอ่านอุปกรณ์หน่วยความจําได้

........................................................................................ 132

การแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์

............................................................................................................................... 133

การแก้ไขปัญหาการทําสําเนา

.............................................................................................................................. 137

สําเนาว่างเปล่าหรือจาง

................................................................................................................... 137

ขนาดงานสําเนาย่อลง

.................................................................................................................... 137

คุณภาพของสําเนาไม่ดี

.................................................................................................................... 137

การแก้ไขปัญหาการสแกน

................................................................................................................................ 139

THWW

ix

background image

สแกนเนอร์ไม่ทํางาน

..................................................................................................................... 139

การสแกนใช้เวลานาน

.................................................................................................................... 139

เอกสารบางส่วนไม่ถูกสแกนหรือข้อความหายไป

.......................................................................................... 139

ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้

.............................................................................................................. 140

คุณภาพงานสแกนตํ่า

..................................................................................................................... 141

ไม่สามารถสแกนไปยังโฟลเดอร์บนเครือข่าย

.............................................................................................. 141

ไม่สามารถสแกนเป็นอีเมล

............................................................................................................... 142

การแก้ไขปัญหาโทรสาร

.................................................................................................................................. 143

การทดสอบโทรสารล้มเหลว

.............................................................................................................. 143

"การทดสอบฮาร์ดแวร์โทรสาร" ล้มเหลว ................................................................................. 143
การทดสอบ

"โทรสารที่เชื่อมต่อกับช่องเสียบสายโทรศัพท์บนผนัง" ล้มเหลว ............................................... 144

การทดสอบ

"สายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตบนโทรสารที่ถูกต้อง" ล้มเหลว .............................................. 144

การทดสอบ

"การใช้สายโทรศัพท์ที่ถูกต้องสําหรับโทรสาร" ล้มเหลว ...................................................... 145

การทดสอบ

"การตรวจจับสัญญาณเสียง" ล้มเหลว ........................................................................ 146

การทดสอบ

"สภาพสายโทรสาร" ล้มเหลว ............................................................................... 146

จอแสดงผลจะแสดงว่าโทรศัพท์ต่อพ่วงไว้

................................................................................................. 147

เครื่องพิมพ์มีปัญหาในการส่งและรับโทรสาร

.............................................................................................. 147

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถรับโทรสาร แต่สามารถส่งโทรสารได้

................................................................................ 148

เครื่องพิมพ์ไม่สามารถส่งโทรสาร แต่สามารถรับโทรสารได้

................................................................................ 149

แก้ไขปัญหา

HP ePrint และ HP Printables .................................................................................................. 150

การแก้ปัญหาระบบเครือข่าย

............................................................................................................................... 151

การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครือข่าย .................................................................................................... 151
ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบไร้สาย

................................................................................................. 151

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะไร้สาย (802.11) ติดสว่าง .................................................. 151
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้ว ............................................. 152
ขั้นตอนที่ 3: เรียกใช้การทดสอบการทํางานแบบไร้สาย ................................................................... 153
ขั้นตอนที่ 4: รีสตาร์ทส่วนประกอบของเครือข่ายไร้สาย ................................................................... 153

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเครื่องพิมพ์

.............................................................................................................. 154

ไม่สามารถเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังได้

.................................................................................................... 154

การดูแลรักษาหัวพิมพ์

.................................................................................................................................... 156

การทําความสะอาดหัวพิมพ์

............................................................................................................... 156

ปรับตําแหน่งหัวพิมพ์

.................................................................................................................... 157

ปรับเทียบมาตรฐานการขึ้นบรรทัดใหม่

.................................................................................................... 158

ติดตั้งหัวพิมพ์ใหม่อีกครั้ง ................................................................................................................. 158

นํากระดาษที่ติดออก

...................................................................................................................................... 161

นํากระดาษที่ติดออกจากภายในตัวเครื่องพิมพ์

.............................................................................................. 161

นํากระดาษที่ติดออกจากตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติ

.......................................................................................... 162

การหลีกเลี่ยงมิให้กระดาษติด

............................................................................................................. 163

การนําสิ่งกีดขวางออกจากแคร่พิมพ์ ........................................................................................................................ 164

ภาคผนวก

A ข้อมูลทางเทคนิค ........................................................................................................................................... 165

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกัน

.............................................................................................................................. 166

x

THWW

background image

ข้อมูลการรับประกันของตลับหมึกพิมพ์

................................................................................................... 166

ลักษณะเฉพาะ

............................................................................................................................................ 167

ข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบ

................................................................................................................. 167

ข้อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

.............................................................................................. 167

ความจุของถาดป้อนกระดาษ

.............................................................................................................. 167

ความจุของถาดรับกระดาษออก

........................................................................................................... 168

ขนาดและนํ้าหนักกระดาษ ................................................................................................................ 168
ลักษณะเฉพาะในการพิมพ์

................................................................................................................ 168

ข้อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการทําสําเนา

................................................................................................ 169

ข้อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสแกน

................................................................................................... 169

ข้อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโทรสาร

.................................................................................................... 169

จํานวนการพิมพ์ของตลับหมึกพิมพ์

....................................................................................................... 170

ข้อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเสียง

................................................................................................. 170

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ

................................................................................................................................... 171

หมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ

: ............................................................................................................... 171

ประกาศของ

FCC ..................................................................................................................... 172

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเกาหลี

............................................................................................................. 172

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกําหนด

VCCI (คลาส B) สําหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น ........................................................ 172

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟสําหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น

............................................................................................... 172

ประกาศว่าด้วยการส่งเสียงรบกวนสําหรับประเทศเยอรมัน

.................................................................................. 173

ประกาศเกี่ยวกับสถานที่ทํางานของจอแสดงผลเสมือนสําหรับเยอรมนี

....................................................................... 173

ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา

: ข้อกําหนด FCC ................................................................. 173

ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในแคนาดา

.......................................................................................... 174

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป

................................................................................................. 174

ประกาศสําหรับผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ในเยอรมัน

.......................................................................................... 175

ประกาศเกี่ยวกับโทรสารแบบมีสายของออสเตรเลีย

........................................................................................ 175

ประกาศข้อบังคับของสหภาพยุโรป

....................................................................................................... 175

ผลิตภัณฑ์ที่มีอะแดปเตอร์

AC ต่อพ่วง .................................................................................. 175

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับการทํางานแบบไร้สาย

................................................................................. 175

แถลงนโยบายเครือข่ายโทรศัพท์ของยุโรป

(โมเด็ม/แฟกซ์) ................................................................ 176

คําประกาศรับรอง

........................................................................................................................ 176

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับสําหรับผลิตภัณฑ์แบบไร้สาย

....................................................................................... 176

การได้รับรังสีคลื่นความถี่วิทยุ

............................................................................................ 177

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในบราซิล

............................................................................................ 177

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในแคนาดา

.......................................................................................... 178

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในไต้หวัน

........................................................................................... 178

ประกาศสําหรับผู้ใช้ในเม็กซิโก

........................................................................................... 179

ประกาศเกี่ยวกับระบบไร้สายสําหรับผู้ใช้ในญี่ปุ่น

.......................................................................... 179

โครงการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ............................................................................................................... 180

การใช้กระดาษ

........................................................................................................................... 180

พลาสติก

................................................................................................................................. 180

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้วัสดุ

......................................................................................... 181

THWW

xi

background image

โครงการรีไซเคิล

......................................................................................................................... 181

โครงการรีไซเคิลวัสดุอิงค์เจ็ท

HP ....................................................................................................... 181

การทิ้งอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไม่ใช้แล้ว ............................................................................................................ 181
การใช้ไฟฟ้า

............................................................................................................................. 181

สารเคมี

................................................................................................................................. 181

การทิ้งแบตเตอรี่ในเนเธอร์แลนด์ .......................................................................................................... 182
การทิ้งแบตเตอรี่ในไต้หวัน ............................................................................................................... 182
ประกาศเกี่ยวกับวัสดุที่มีสารเปอร์คลอเรตของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

............................................................................ 182

ตารางแสดงสารพิษและวัตถุอันตราย

...................................................................................................... 182

การจํากัดการใช้สารอันตราย

(ยูเครน) ..................................................................................................... 182

การจํากัดการใช้สารอันตราย

(อินเดีย) ..................................................................................................... 183

EPEAT ............................................................................................................................. 183
ประเทศจีน ฉลาก

SEPA Eco ข้อมูลผู้ใช้ ............................................................................................ 183

ภาคผนวก

B การตั้งค่าโทรสารเพิ่มเติม ................................................................................................................................... 185

การตั้งค่าโทรสาร (ระบบโทรศัพท์แบบขนาน) ............................................................................................................. 186

เลือกการตั้งค่าโทรสารที่ถูกต้องสําหรับบ้านหรือสํานักงานของคุณ .......................................................................... 187
กรณี

A: สายโทรสารแยกต่างหาก (ไม่รับสายสนทนา) .................................................................................... 188

กรณี

B: ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่มี DSL ..................................................................................................... 189

กรณี

C: การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่มีระบบโทรศัพท์ PBX หรือสาย ISDN ................................................................ 190

กรณี

D: โทรสารที่มีบริการเสียงเรียกเข้าเฉพาะอยู่บนสายเดียวกัน .......................................................................... 191

กรณี

E: สายที่ใช้โทรศัพท์/โทรสารร่วมกัน .............................................................................................. 192

กรณี

F: สายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกับวอยซ์เมล์ ....................................................................................... 193

กรณี

G: สายโทรสารที่ใช้ร่วมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร์ (ไม่รับสายสนทนา) .............................................................. 194

การติดตั้งเครื่องพิมพ์ร่วมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์ ........................................................... 194
การติดตั้งเครื่องพิมพ์ร่วมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์ .................................................... 195

กรณี

H: สายสนทนา/โทรสารใช้ร่วมกับโมเด็มของคอมพิวเตอร์ ........................................................................... 196

สายโทรสาร

/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกันกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์ ............................................... 197

สายโทรสาร

/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกันกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์ ........................................ 198

กรณี

I: สายสนทนา/โทรสารที่ใช้ร่วมกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ ........................................................................... 199

กรณี

J: สายโทรสาร/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกับโมเด็มคอมพิวเตอร์และเครื่องตอบรับ ......................................................... 201

สายสนทนา

/สายโทรสารที่ใช้ร่วมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์และเครื่องตอบรับ ................................. 201

สายโทรสาร

/สายสนทนาที่ใช้ร่วมกับโมเด็ม DSL/ADSL ของคอมพิวเตอร์และเครื่องตอบรับ .......................... 203

กรณี

K: สายสนทนา/สายโทรสารที่ใช้ร่วมกับโมเด็ม dial-up ของคอมพิวเตอร์และวอยซ์เมล์ ............................................ 204

การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม ............................................................................................................................ 207
การทดสอบการตั้งค่าโทรสาร ............................................................................................................................. 208

ภาคผนวก

C ข้อผิดพลาด (Windows) .............................................................................................................................. 209

หน่วยความจําของโทรสารเต็ม

............................................................................................................................. 211

ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์

.......................................................................................................................... 212

หมึกพิมพ์เหลือน้อย

...................................................................................................................................... 213

หัวพิมพ์มีปัญหา

.......................................................................................................................................... 214

xii

THWW

background image

ปัญหาเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์

.............................................................................................................................. 215

เปลี่ยนตลับบรรจุหมึก

.................................................................................................................................... 216

มีตลับหมึกรุ่นเก่าที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ติดตั้งอยู่ .................................................................................................... 217
กระดาษไม่ตรงประเภท

................................................................................................................................... 218

ไม่สามารถเลื่อนช่องใส่ตลับหมึก

.......................................................................................................................... 219

กระดาษติด

.............................................................................................................................................. 220

ไม่มีกระดาษในเครื่องพิมพ์

................................................................................................................................ 221

เครื่องพิมพ์ออฟไลน์

...................................................................................................................................... 222

เครื่องพิมพ์หยุดชั่วคราว ................................................................................................................................... 223
พิมพ์เอกสารไม่สําเร็จ

..................................................................................................................................... 224

เครื่องพิมพ์ทํางานล้มเหลว

................................................................................................................................ 225

ฝาครอบหรือฝาปิดเปิดอยู่

................................................................................................................................. 226

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้ก่อนหน้านี้ ....................................................................................................................... 227
หมึกในตลับหมึกพิมพ์หมดลง

............................................................................................................................. 228

ตลับหมึกพิมพ์ไม่ทํางาน

.................................................................................................................................. 229

การอัพเกรดอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ............................................................................................................ 230
การอัพเกรดอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์สําเร็จแล้ว .................................................................................................. 231
เกิดปัญหาในการอัพเกรดอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ............................................................................................... 232
มีการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ................................................................................................................ 233
การใช้ตลับหมึกพิมพ์

HP ของแท้จะมอบคะแนนสะสมให้กับคุณ .......................................................................................... 234

คําแนะนําเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ์ของปลอม

................................................................................................................ 235

ตรวจพบตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานแล้ว มีการเติมหมึกซํ้า หรือมีการปลอมแปลง ................................................................................. 236
ใช้ตลับหมึกพิมพ์สําหรับติดตั้ง ............................................................................................................................ 237
อย่าใช้ตลับหมึกพิมพ์สําหรับติดตั้ง ......................................................................................................................... 238
มีปริมาณหมึกไม่เพียงพอขณะเริ่มต้นใช้งาน ................................................................................................................ 239
ใช้หมึกดําเท่านั้นหรือไม่ .................................................................................................................................. 240
ใช้หมึกสีเท่านั้นหรือไม่ ................................................................................................................................... 241
ตลับบรรจุหมึกไม่เข้ากัน

.................................................................................................................................. 242

เซ็นเซอร์หมึกพิมพ์ไม่ทํางาน

.............................................................................................................................. 243

คําเตือนเกี่ยวกับเซ็นเซอร์หมึกพิมพ์

........................................................................................................................ 244

ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องพิมพ์

....................................................................................................................... 245

ตลับหมึกพิมพ์สีไม่มีหมึกพิมพ์

............................................................................................................................ 246

ตลับหมึกพิมพ์สีดําไม่มีหมึกพิมพ์

.......................................................................................................................... 247

ฝาครอบตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติเปิดอยู่

................................................................................................................... 248

ปัญหาเกี่ยวกับระบบหมึกพิมพ์

............................................................................................................................ 249

ดัชนี

..................................................................................................................................................................... 251

THWW

xiii

background image

xiv

THWW

background image

1