Pomocník služby HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Používateľská príručka

background image

Informácie o autorských právach

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Vydanie 1, 4/2014

Upozornenia spoločnosti Hewlett-Packard

Company

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente

sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Všetky práva vyhradené. Reprodukovanie,

úpravy alebo preklad tohto materiálu bez

predchádzajúceho písomného súhlasu

spoločnosti Hewlett-Packard sú zakázané,

okrem prípadov povolených autorskými

zákonmi.

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty

a služby spoločnosti HP sú uvedené vo

vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa

dodávajú spolu s takýmito produktmi

a službami. Žiadne informácie uvedené

v tejto príručke nemožno považovať za

dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je

zodpovedná za technické ani redakčné

chyby či opomenutia v tejto príručke.

Vyhlásenia

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 sú

ochranné známky spoločnosti Microsoft

Corporation registrované v USA.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR

sú ochranné známky registrované v USA.

background image

Informácie o bezpečnosti

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku

požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,

dodržiavajte pri používaní tohto produktu

vždy základné bezpečnostné predpisy.

1. Prečítajte si všetky pokyny uvedené

v dokumentácii dodanej s tlačiarňou

a oboznámte sa s nimi.

2. Dodržiavajte všetky varovania a pokyny,

ktoré sú vyznačené na výrobku.

3. Pred čistením odpojte tento výrobok od

elektrických zásuviek.

4. Neinštalujte výrobok ani ho nepoužívajte

v blízkosti vody alebo keď ste mokrí.

5. Inštalujte výrobok bezpečne na stabilný

povrch.

6. Výrobok inštalujte na chránenom mieste,

kde nemožno stúpiť na niektorý z linkových

káblov ani oň zakopnúť. Zabránite tak

poškodeniu linkového kábla.

7. Ak výrobok nefunguje normálne, pozrite

si časť Riešenie problémov na strane 121.

8. Výrobok neobsahuje žiadne časti,

ktorých servis by mohol vykonávať

používateľ. Servis prenechajte

kvalifikovaným servisným technikom.

background image
background image

Obsah

1 Postupy ............................................................................................................................................................. 1

2 Začíname .......................................................................................................................................................... 3

Zjednodušenie ovládania ..................................................................................................................... 4
HP EcoSolutions (spoločnosť HP a životné prostredie) ....................................................................... 5

Správa napájania ................................................................................................................. 5
Optimalizácia spotrebného tlačového materiálu .................................................................. 6

Popis súčastí tlačiarne ......................................................................................................................... 7

Zobrazenie prednej časti ..................................................................................................... 7
Oblasť tlačového spotrebného materiálu ............................................................................. 8
Pohľad zozadu ..................................................................................................................... 8

Používanie ovládacieho panela tlačiarne ............................................................................................. 9

Prehľad tlačidiel a indikátorov .............................................................................................. 9
Ikony na displeji ovládacieho panela ................................................................................... 9
Zmena nastavení tlačiarne ................................................................................................ 10

Nástroje HP Digital Solutions ............................................................................................................. 12

Čo sú nástroje HP Digital Solutions? ................................................................................. 12

Digitálny prenos HP .......................................................................................... 12
Digitálny fax HP ................................................................................................. 12

Požiadavky ........................................................................................................................ 12
Nastavenie nástrojov HP Digital Solutions ........................................................................ 14

Nastavenie funkcie Digitálny prenos HP ........................................................... 14

Nastavenie funkcie Skenovať do priečinka v sieti ............................ 14
Nastavenie funkcie Skenovať do e-mailu ......................................... 15

Nastavenie funkcie Digitálny fax HP ................................................................. 17

Používanie nástrojov HP Digital Solutions ......................................................................... 18

Používanie funkcie Skenovať do priečinka v sieti HP ....................................... 18
Používanie funkcie Skenovať do e-mailu .......................................................... 18
Používanie funkcie Digitálny fax HP ................................................................. 19

Technológia Near Field Communication (NFC) ................................................................................. 20
Základné informácie o papieri ............................................................................................................ 21

Odporúčané papiere na tlač .............................................................................................. 21
Objednanie spotrebného materiálu (papiera) HP .............................................................. 22
Tipy na výber a používanie papiera ................................................................................... 23

Vloženie papiera ................................................................................................................................. 24

SKWW

v

background image

Vloženie papiera štandardnej veľkosti ............................................................................... 24
Vkladanie obálok ............................................................................................................... 25
Vkladanie kariet a fotopapiera ........................................................................................... 26

Položenie predlohy na sklenenú podložku skenera ........................................................................... 28
Vloženie originálu do podávača dokumentov ..................................................................................... 29
Vloženie jednotky USB flash .............................................................................................................. 30
Nastavenie a používanie príslušenstva .............................................................................................. 31

Inštalácia príslušenstva na automatickú obojstrannú tlač (duplexor) ................................ 31
Inštalácia a používanie druhého zásobníka (zásobník 2) .................................................. 31
Manipulácia so zásobníkmi ................................................................................................ 32

Údržba tlačiarne ................................................................................................................................. 35

Čistenie sklenenej podložky skenera ................................................................................. 35
Čistenie vonkajších častí ................................................................................................... 35
Čistenie automatického podávača dokumentov ................................................................ 36

Aktualizácia tlačiarne .......................................................................................................................... 37
Otvorenie softvéru tlačiarne HP (Windows) ....................................................................................... 38
Vypnutie tlačiarne ............................................................................................................................... 39
Obnovenie predvoleného nastavenia ................................................................................................. 40

3 Tlač ................................................................................................................................................................. 41

Tlač dokumentov ................................................................................................................................ 42
Tlač na obálky .................................................................................................................................... 43
Tlač fotografií ...................................................................................................................................... 45
Tlač použitím maximálneho rozlíšenia ............................................................................................... 47
Tlač na obe strany (duplexná tlač) ..................................................................................................... 49
Tipy na úspešnú tlač .......................................................................................................................... 50

4 Kopírovanie a skenovanie .............................................................................................................................. 53

Kopírovanie ........................................................................................................................................ 54
Skenovanie ......................................................................................................................................... 56

Skenovanie originálu ......................................................................................................... 56

Skenovanie do počítača .................................................................................... 56
Skenovanie na pamäťové zariadenie ................................................................ 57

Skenovanie použitím funkcie webového skenovania ........................................................ 58
Skenovanie dokumentov ako upraviteľného textu ............................................................. 58

5 Fax .................................................................................................................................................................. 61

Odoslanie faxu ................................................................................................................................... 62

Odoslanie štandardného faxu ............................................................................................ 62
Odoslanie štandardného faxu z počítača .......................................................................... 63
Odoslanie faxu ručne prostredníctvom telefónu ................................................................ 63
Odoslanie faxu prostredníctvom kontrolného vytáčania .................................................... 64
Odoslanie faxu z pamäte ................................................................................................... 65

vi

SKWW

background image

Odoslanie faxu viacerým príjemcom .................................................................................. 65
Odoslanie faxu v režime opravy chýb ................................................................................ 66

Prijímanie faxov .................................................................................................................................. 68

Manuálne prijímanie faxov ................................................................................................. 68
Nastavenie záložného faxu ................................................................................................ 69
Opakovaná tlač prijatých faxov z pamäte .......................................................................... 69
Poslanie faxov ďalej na iné číslo ....................................................................................... 70
Nastavenie veľkosti papiera pre prijímané faxy ................................................................. 71
Nastavenie automatickej redukcie prichádzajúcich faxov .................................................. 71
Blokovanie neželaných faxových čísel .............................................................................. 71

Pridanie čísel do zoznamu nevyžiadaných faxov .............................................. 72
Odstránenie čísel zo zoznamu nevyžiadaných faxov ....................................... 72
Vytlačenie správy o nevyžiadaných faxoch ....................................................... 72

Prijímanie faxov pomocou funkcie Digitálny fax HP .......................................................... 73

Požiadavky týkajúce sa funkcie Digitálny fax HP .............................................. 73
Aktivácia funkcie Digitálny fax HP ..................................................................... 73
Úprava nastavenia funkcie Digitálny fax HP ..................................................... 73

Nastavenie položiek rýchlej voľby ...................................................................................................... 75

Nastavenie a zmena položiek rýchlej voľby ....................................................................... 75
Nastavenie a zmena položiek skupinovej rýchlej voľby ..................................................... 76
Odstránenie položiek rýchlej voľby .................................................................................... 77
Tlač zoznamu položiek rýchlej voľby ................................................................................. 77

Zmena nastavení faxu ........................................................................................................................ 78

Konfigurácia hlavičky faxu ................................................................................................. 78
Nastavenie režimu odpovedania (automatická odpoveď) .................................................. 78
Nastavenie počtu zvonení pred odpovedaním .................................................................. 79
Zmena vzoru zvonenia pre odpoveď pre rozlíšené zvonenie ............................................ 79
Nastavenie typu voľby ........................................................................................................ 80
Nastavenie možností opakovanej voľby ............................................................................ 80
Nastavenie rýchlosti faxovania .......................................................................................... 81
Nastavenie hlasitosti zvukov faxu ...................................................................................... 81

Faxové a digitálne telefónne služby ................................................................................................... 82
Protokol FoIP (fax cez internet) .......................................................................................................... 83
Faxové správy .................................................................................................................................... 84

Tlač potvrdení faxov .......................................................................................................... 84
Tlač správ o chybách faxu ................................................................................................. 85
Tlač a zobrazenie protokolu faxu ....................................................................................... 85
Vymazanie obsahu faxového denníka ............................................................................... 85
Tlač podrobností o poslednej faxovej transakcii ................................................................ 86
Tlač správy o identifikácii volajúceho ................................................................................. 86
Zobrazenie histórie hovorov .............................................................................................. 86

6 Webové služby ................................................................................................................................................ 87

Čo sú webové služby? ....................................................................................................................... 88

SKWW

vii

background image

služba HP ePrint ................................................................................................................ 88
Tlačové aplikácie ............................................................................................................... 88

Nastavenie webových služieb ............................................................................................................ 89

Nastavenie webových služieb pomocou ovládacieho panela tlačiarne ............................. 89
Nastavenie webových služieb pomocou vstavaného webového servera .......................... 89
Nastavenie webových služieb pomocou softvéru tlačiarne HP ......................................... 90

Používanie webových služieb ............................................................................................................ 91

služba HP ePrint ................................................................................................................ 91

Tlač pomocou služby služba HP ePrint ............................................................. 91
Vyhľadanie e-mailovej adresy tlačiarne ............................................................. 91
Vypnutie služby služba HP ePrint. .................................................................... 92

Tlačové aplikácie ............................................................................................................... 92

Používanie tlačových aplikácií .......................................................................... 92
Správa tlačových aplikácií ................................................................................. 92
Vypnutie tlačových aplikácií .............................................................................. 92

Odstránenie webových služieb ........................................................................................................... 93

7 Práca s atramentovými kazetami .................................................................................................................... 95

Informácie o atramentových kazetách a tlačovej hlave ...................................................................... 96
Kontrola približných úrovní atramentov .............................................................................................. 97
Tlač len s čiernym alebo farebným atramentom ................................................................................ 98
Výmena atramentových kaziet ........................................................................................................... 99
Objednávanie atramentových kaziet ................................................................................................ 101
Skladovanie spotrebného tlačového materiálu ................................................................................. 102
Ukladanie anonymných informácií o používaní ................................................................................ 103

8 Nastavenie siete ........................................................................................................................................... 105

Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú komunikáciu ........................................................................... 106

Skôr než začnete ............................................................................................................. 106
Nastavenie tlačiarne v bezdrôtovej sieti .......................................................................... 106
Zmena typu pripojenia ..................................................................................................... 107

Zmena z pripojenia Ethernet na bezdrôtové pripojenie .................................. 107
Zmena pripojenia USB na bezdrôtové pripojenie ............................................ 107

Test bezdrôtového pripojenia .......................................................................................... 108
Zapnutie alebo vypnutie funkcie bezdrôtového rozhrania tlačiarne ................................. 108

Zmena nastavení siete ..................................................................................................................... 109

Zobrazenie a tlač sieťových nastavení ............................................................................ 109
Nastavenie rýchlosti prepojenia ....................................................................................... 109
Zmena nastavenia adresy IP ........................................................................................... 109

Zmena z bezdrôtového pripojenia na pripojenie USB alebo pripojenie k sieti Ethernet ................... 111
Používanie funkcie HP Wireless Direct ............................................................................................ 112

Zapnutie funkcie HP Wireless Direct ............................................................................... 112
Tlač z mobilného zariadenia s podporou bezdrôtového pripojenia .................................. 113
Tlač z počítača s podporou bezdrôtového pripojenia ...................................................... 113

viii

SKWW

background image

9 Nástroje na spravovanie tlačiarne ................................................................................................................ 115

Panel nástrojov (Windows) ............................................................................................................... 116

Otvorenie nástroja Toolbox .............................................................................................. 116

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 117
Vstavaný webový server .................................................................................................................. 118

Informácie o súboroch cookie .......................................................................................... 118
Otvorenie vstavaného webového servera ....................................................................... 118

10 Riešenie problémov .................................................................................................................................... 121

Technická podpora spoločnosti HP .................................................................................................. 122

Registrácia tlačiarne ........................................................................................................ 122
Postup pri poskytovaní podpory ...................................................................................... 122
Získanie elektronickej podpory ........................................................................................ 122
Telefonická technická podpora spoločnosti HP ............................................................... 123

Pred telefonátom ............................................................................................. 123
Obdobie poskytovania telefonickej podpory .................................................... 123
Telefónne čísla oddelení podpory ................................................................... 123
Po uplynutí obdobia bezplatnej telefonickej podpory ...................................... 123

Získanie pomoci prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne ...................................................... 125
Oboznámenie sa s obsahom správ tlačiarne ................................................................................... 126

Správa o stave tlačiarne .................................................................................................. 126
Konfiguračná stránka siete .............................................................................................. 127

Riešenie problémov s tlačiarňou ...................................................................................................... 130

Tlačiareň sa nečakane vypína ......................................................................................... 130
Zlyhanie zarovnania tlačovej hlavy .................................................................................. 130
Problémy s podávaním papiera ....................................................................................... 130
Tlačiareň nemôže čítať z pamäťového zariadenia .......................................................... 131

Riešenie problémov s tlačou ............................................................................................................ 132
Riešenie problémov s kopírovaním .................................................................................................. 136

Kópie sú prázdne alebo vyblednuté ................................................................................. 136
Veľkosť je zmenšená ....................................................................................................... 136
Kvalita kopírovania je nízka ............................................................................................. 136

Riešenie problémov so skenovaním ................................................................................................ 138

Skener nevykonal skenovanie ......................................................................................... 138
Skenovanie trvá pridlho ................................................................................................... 138
Nenaskenovala sa časť dokumentu alebo chýba text ..................................................... 138
Nemožno upraviť text ...................................................................................................... 139
Kvalita naskenovaného obrázka je nízka ........................................................................ 140
Nemožno skenovať do sieťového priečinka .................................................................... 140
Nemožno skenovať do e-mailu ........................................................................................ 141

Riešenie problémov s faxovaním ..................................................................................................... 142

Zlyhanie testu faxu ........................................................................................................... 142

Zlyhanie testu „Test hardvéru faxu“ ................................................................ 142

SKWW

ix

background image

Zlyhanie testu „Pripojenie faxu k aktívnej telefónnej zásuvke“ ........................ 143
Zlyhanie testu „Telefónny kábel pripojený k správnemu portu faxu“ ............... 143
Zlyhanie testu „Použitie správneho typu telefónneho kábla s faxom“ ............. 144
Zlyhanie testu „Zistenie oznamovacieho tónu“ ................................................ 145
Zlyhanie testu „Stav faxovej linky“ ................................................................... 145

Na displeji je stále zobrazené hlásenie Vyvesené slúchadlo ........................................... 146
Problémy tlačiarne s odosielaním a prijímaním faxov ..................................................... 146
Tlačiareň nemôže prijímať faxy, ale môže ich odosielať ................................................. 148
Tlačiareň nemôže odosielať faxy, ale môže ich prijímať ................................................. 149

Riešenie problémov so službou HP ePrint a tlačiteľným obsahom HP ............................................ 150
Riešenie problémov so sieťou .......................................................................................................... 151

Riešenie všeobecných problémov so sieťou ................................................................... 151
Tlačiareň nemožno bezdrôtovo pripojiť ........................................................................... 151

Krok 1: skontrolujte, či svieti indikátor bezdrôtovej komunikácie (802.11) ...... 151
Krok 2: skontrolujte, či je počítač pripojený k bezdrôtovej sieti ....................... 152
Krok 3: spustite test bezdrôtového pripojenia ................................................. 153
Krok 4: reštartujte súčasti bezdrôtovej siete ................................................... 153

Riešenie problémov so spravovaním tlačiarne ................................................................................. 154

Vstavaný webový server nemožno otvoriť ....................................................................... 154

Údržba tlačovej hlavy ....................................................................................................................... 156

Čistenie tlačovej hlavy ..................................................................................................... 156
Zarovnanie tlačovej hlavy ................................................................................................ 157
Kalibrácia posunu riadkov ................................................................................................ 158
Preinštalujte tlačovú hlavu ............................................................................................... 159

Odstraňovanie zaseknutého papiera ................................................................................................ 161

Odstránenie zaseknutého papiera zvnútra tlačiarne ....................................................... 161
Odstránenie zaseknutého papiera z automatického podávača dokumentov .................. 162
Predchádzanie zaseknutiu papiera .................................................................................. 163

Vyčistenie vozíka tlačovej kazety ..................................................................................................... 165

Príloha A Špecifikácie produktu ....................................................................................................................... 167

Informácie o záruke .......................................................................................................................... 168

Záručné informácie o kazetách s atramentom ................................................................. 168

Špecifikácie ...................................................................................................................................... 169

Systémové požiadavky .................................................................................................... 169
Špecifikácie prostredia ..................................................................................................... 169
Kapacita vstupného zásobníka ........................................................................................ 169
Kapacita výstupného zásobníka ...................................................................................... 170
Veľkosť a hmotnosť papiera ............................................................................................ 170
Špecifikácie tlače ............................................................................................................. 170
Špecifikácie kopírovania .................................................................................................. 170
Špecifikácie skenovania .................................................................................................. 170
Špecifikácie faxu .............................................................................................................. 171
Výťažnosť kazety ............................................................................................................. 171

x

SKWW

background image

Špecifikácie hlukových emisií .......................................................................................... 172

Regulačné informácie ....................................................................................................................... 173

Regulačné číslo modelu .................................................................................................. 173
Vyhlásenie úradu FCC ..................................................................................................... 174
Upozornenie pre používateľov v Kórei ............................................................................. 174
Vyhlásenie o zhode s požiadavkami VCCI (trieda B) pre používateľov v Japonsku ........ 174
Upozornenie pre používateľov v Japonsku týkajúce sa napájacieho kábla ..................... 174
Vyhlásenie o hlukových emisiách pre Nemecko .............................................................. 175
Vyhlásenie týkajúce sa pracovísk grafikov v Nemecku ................................................... 175
Upozornenie pre používateľov telekomunikačnej siete v USA: Požiadavky úradu FCC . 176
Upozornenie pre používateľov telekomunikačnej siete v Kanade ................................... 177
Upozornenie pre používateľov v Európskom hospodárskom priestore ........................... 177
Upozornenie pre používateľov telefónnej siete v Nemecku ............................................. 178
Austrálske vyhlásenie pre káblové faxy ........................................................................... 178
Regulačný oznam pre Európsku úniu .............................................................................. 178

Produkty s externými sieťovými napájacími adaptérmi ................................... 178
Produkty s funkciou bezdrôtového rozhrania .................................................. 178
Vyhlásenie o európskej telefónnej sieti (modem/fax) ...................................... 179

Vyhlásenie o zhode ......................................................................................................... 179
Informácie o regulačných predpisoch pre bezdrôtové produkty ...................................... 179

Vystavenie rádiofrekvenčnému žiareniu ......................................................... 180
Upozornenie pre používateľov v Brazílii .......................................................... 180
Upozornenie pre používateľov v Kanade ........................................................ 180
Upozornenie pre používateľov na Taiwane ..................................................... 181
Upozornenie pre používateľov v Mexiku ......................................................... 181
Upozornenie pre používateľov bezdrôtovej siete v Japonsku ......................... 181

Program dozoru nad výrobou ekologických produktov .................................................................... 182

Využitie papiera ............................................................................................................... 182
Plasty ............................................................................................................................... 182
Informačné listy o bezpečnosti materiálu ......................................................................... 183
Program recyklovania ...................................................................................................... 183
Program spoločnosti HP zameraný na recykláciu spotrebného materiálu pre
atramentové tlačiarne ...................................................................................................... 183
Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi ........................................................... 183
Spotreba energie ............................................................................................................. 183
Chemické látky ................................................................................................................ 184
Likvidácia batérií v Holandsku ......................................................................................... 184
Likvidácia batérií na Taiwane .......................................................................................... 184
Upozornenie týkajúce sa používania materiálu chloristan v Kalifornii ............................. 184
Tabuľka s toxickými a nebezpečnými látkami (Čína) ....................................................... 184
Obmedzenie týkajúce sa nebezpečných látok (Ukrajina) ................................................ 185
Obmedzenie týkajúce sa nebezpečných látok (India) ..................................................... 185
Upozornenie EPEAT ........................................................................................................ 185
Informácie pre používateľov v Číne týkajúce sa ekoštítka SEPA .................................... 185

SKWW

xi

background image

Príloha B Ďalšie nastavenie faxu ..................................................................................................................... 187

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy) ....................................................................... 188

Výber správneho nastavenia faxu pre domácnosť alebo kanceláriu ............................... 189
Prípad A: Samostatná faxová linka (neprijímajú sa hlasové volania) .............................. 191
Prípad B: Nastavenie tlačiarne s linkou DSL ................................................................... 191
Prípad C: Nastavenie tlačiarne s telefónnym systémom pobočkovej ústredne alebo
linkou ISDN ...................................................................................................................... 192
Prípad D: Faxovanie so službou rozlíšeného zvonenia na tej istej linke ......................... 193
Prípad E: Zdieľaná hlasová a faxová linka ....................................................................... 194
Prípad F: Zdieľaná hlasová a faxová linka s hlasovou poštou ......................................... 195
Prípad G: Faxová linka zdieľaná s počítačovým modemom (neprijímajú sa hlasové
volania) ............................................................................................................................ 196

Nastavenie tlačiarne s počítačovým telefonickým modemom ......................... 197
Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL ........................... 198

Prípad H: Zdieľaná hlasová a faxová linka s počítačovým modemom ............................ 199

Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým telefonickým modemom ..... 199
Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL ....... 201

Prípad I: Zdieľaná hlasová a faxová linka so záznamníkom ............................................ 202
Prípad J: Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým modemom a
záznamníkom .................................................................................................................. 204

Zdieľanie hlasovej alebo faxovej linky s počítačovým telefonickým
modemom a záznamníkom ............................................................................. 204
Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL a
záznamníkom .................................................................................................. 206

Prípad K: Zdieľaná hlasová a faxová linka s počítačovým telefonickým modemom a
hlasovou službou ............................................................................................................. 207

Nastavenie sériového faxu ............................................................................................................... 210
Test nastavenia faxu ........................................................................................................................ 211

Príloha C Chyby (Windows) ............................................................................................................................. 213

Plná pamäť pre faxy ......................................................................................................................... 215
Nedá sa komunikovať s tlačiarňou ................................................................................................... 216
Hladina atramentu je nízka ............................................................................................................... 217
Problém s tlačovou hlavou ............................................................................................................... 218
Problém s atramentovou kazetou ..................................................................................................... 219
Výmena atramentovej kazety ........................................................................................................... 220
Nainštalované sú nekompatibilné staršie rady kaziet ....................................................................... 221
Nezhodný papier .............................................................................................................................. 222
Vozík kazety sa nedá posúvať ......................................................................................................... 223
Zaseknutie papiera ........................................................................................................................... 224
V tlačiarni už nie je papier ................................................................................................................ 225
Tlačiareň je offline ............................................................................................................................ 226
Tlačiareň je pozastavená ................................................................................................................. 227
Dokument sa nepodarilo vytlačiť ...................................................................................................... 228

xii

SKWW

background image

Tlačiareň zlyhala .............................................................................................................................. 229
Otvorené dvierka alebo kryt ............................................................................................................. 230
Inštalovaná predtým použitá atramentová kazeta ............................................................................ 231
Atramentové kazety sú prázdne ....................................................................................................... 232
Chyba atramentovej kazety .............................................................................................................. 233
Inovácia spotrebného tlačového materiálu ....................................................................................... 234
Úspešná inovácia spotrebného tlačového materiálu ........................................................................ 235
Problém s inováciou spotrebného tlačového materiálu .................................................................... 236
Vložené sú atramentové kazety od inej spoločnosti ako HP ............................................................ 237
Používanie originálnych kaziet HP má svoje výhody ....................................................................... 238
Rady v prípade falošných kaziet ...................................................................................................... 239
Zistenie používanej, dopĺňanej alebo falošnej kazety ...................................................................... 240
Používajte INŠTALAČNÉ kazety ...................................................................................................... 241
Nepoužívajte INŠTALAČNÉ kazety ................................................................................................. 242
Nedostatok atramentu pri spustení .................................................................................................. 243
Použiť iba čierny atrament? ............................................................................................................. 244
Použiť iba farebný atrament? ........................................................................................................... 245
Nekompatibilné atramentové kazety ................................................................................................ 246
Zlyhanie snímača atramentu ............................................................................................................ 247
Varovanie snímača atramentu ......................................................................................................... 248
Problém s prípravou tlačiarne .......................................................................................................... 249
Minul sa atrament vo farebnej kazete .............................................................................................. 250
Minul sa atrament v čiernej kazete ................................................................................................... 251
Otvorený kryt automatického podávača dokumentov ...................................................................... 252
Problémy s čerpaním atramentu ...................................................................................................... 253

Register ............................................................................................................................................................. 255

SKWW

xiii

background image

xiv

SKWW

background image

1