Pomoc usługi HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Przewodnik użytkownika

background image

Informacje dotyczące praw autorskich

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Wydanie 1, 4/2014

Informacje firmy Hewlett-Packard Company

Informacje zawarte w niniejszym

dokumencie mogą ulec zmianie bez

powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

adaptacja lub tłumaczenie tych materiałów

nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej

zgody firmy Hewlett-Packard, z wyjątkiem

przypadków dozwolonych w ramach praw

autorskich.

Wszystkie gwarancje udzielane w

odniesieniu do Produktów i Usług HP

określone zostały w oświadczeniach

gwarancyjnych załączanych do każdego

produktu i usługi. Żadne informacje tu

zawarte nie mogą być rozumiane jako

zawierające dodatkowe gwarancje. HP nie

będzie odpowiedzialne za błędy techniczne

czy edytorskie lub pominięcia zawarte w

dokumencie.

Informacje

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 są

zarejestrowanymi w USA znakami

towarowymi firmy Microsoft Corporation.

ENERGY STAR oraz logo ENERGY STAR

są znakami zarejestrowanymi w USA.

background image

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas korzystania z produktu zawsze

należy przestrzegać podstawowych zasad

bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka

doznania obrażeń na skutek działania

ognia lub porażenia elektrycznego.

1. Należy przeczytać i przyswoić sobie

wszystkie instrukcje zawarte w

dokumentacji dostarczonej z drukarką.

2. Należy przestrzegać wszystkich

ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na

produkcie.

3. Przed czyszczeniem należy odłączyć

urządzenie od gniazda sieciowego.

4. Nie wolno instalować ani używać tego

produktu w pobliżu wody ani mając mokre

ręce.

5. Należy umieścić urządzenie na stabilnej

powierzchni.

6. Urządzenie należy zainstalować

w bezpiecznym miejscu, w którym przewód

zasilania nie będzie narażony na

uszkodzenie ani nadepnięcie i w którym nie

będzie się można o niego potknąć.

7. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo,

zobacz Rozwiąż problem na stronie 123.

8. Wewnątrz urządzenia nie ma części,

które użytkownik mógłby sam naprawić.

Wykonywanie czynności serwisowych

należy zlecać wykwalifikowanemu

personelowi.

background image
background image

Spis treści

1 W jaki sposób? .................................................................................................................................................. 1

2 Rozpoczęcie pracy ............................................................................................................................................ 3

Ułatwienia dostępu ............................................................................................................................... 4
HP EcoSolutions (HP i ochrona środowiska) ....................................................................................... 5

Zarządzanie energią ............................................................................................................ 5
Optymalizowanie użycia materiałów eksploatacyjnych ....................................................... 6

Prezentacja części drukarki .................................................................................................................. 7

Przód drukarki ...................................................................................................................... 7
Obszar materiałów eksploatacyjnych .................................................................................. 8
Widok z tyłu ......................................................................................................................... 8

Korzystanie z panelu sterowania drukarki ............................................................................................ 9

Opis przycisków i wskaźników ............................................................................................. 9
Ikony wyświetlacza panelu sterowania ................................................................................ 9
Zmiana ustawień drukarki .................................................................................................. 10

Rozwiązania cyfrowe HP .................................................................................................................... 12

Czym są rozwiązania cyfrowe HP? ................................................................................... 12

Archiwizacja cyfrowa HP ................................................................................... 12
Faks cyfrowy HP ............................................................................................... 12

Wymagania ........................................................................................................................ 12
Konfigurowanie rozwiązań cyfrowych HP .......................................................................... 14

Konfigurowanie funkcji archiwizacji cyfrowej HP ............................................... 14

Konfigurowanie funkcji Skanuj do folderu sieciowego ...................... 14
Konfigurowanie funkcji Skanuj do wiadomości e-mail ...................... 15

Konfigurowanie funkcji Faks cyfrowy HP .......................................................... 17

Korzystanie z Rozwiązań cyfrowych HP ............................................................................ 18

Korzystanie z funkcji Skanuj do folderu sieciowego HP .................................... 18
Korzystanie z funkcji Skanuj do wiadomości e-mail .......................................... 18
Korzystanie z funkcji Faks cyfrowy HP ............................................................. 19

Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) ................................................................................................ 20
Podstawowe informacje dotyczące papieru ....................................................................................... 21

Zalecane rodzaje papieru do drukowania .......................................................................... 21
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych firmy HP .......................................................... 22
Wskazówki pomocne przy wyborze i korzystaniu z papieru .............................................. 23

Ładowanie papieru ............................................................................................................................. 24

PLWW

v

background image

Ładowanie papieru w formacie standardowym .................................................................. 24
Ładowanie kopert .............................................................................................................. 25
Ładowanie kart i papieru fotograficznego .......................................................................... 26

Ładowanie oryginału na szybę skanera ............................................................................................. 28
Ładowanie oryginału do podajnika dokumentów ................................................................................ 29
Wkładanie napędu flash USB ............................................................................................................. 30
Konfigurowanie i korzystanie z akcesoriów ........................................................................................ 31

Zainstaluj moduł automatycznego druku dwustronnego (duplekser). ................................ 31
Instalowanie i korzystanie z drugiego podajnika (podajnik 2) ............................................ 31
Praca z podajnikami .......................................................................................................... 32

Konserwacja drukarki ......................................................................................................................... 35

Czyszczenie szyby skanera ............................................................................................... 35
Czyszczenie obudowy ....................................................................................................... 35
Czyszczenie automatycznego podajnika dokumentów ..................................................... 36

Aktualizacja drukarki .......................................................................................................................... 37
Otwieranie oprogramowania drukarki HP (Windows) ......................................................................... 38
Wyłączanie drukarki ........................................................................................................................... 39
Przywracanie ustawień domyślnych ................................................................................................... 40

3 Drukowanie ..................................................................................................................................................... 41

Drukowanie dokumentów ................................................................................................................... 42
Drukowanie na kopertach ................................................................................................................... 44
Drukowanie zdjęć ............................................................................................................................... 46
Drukowanie z maksymalną rozdzielczością ....................................................................................... 49
Drukowanie dwustronne (dupleksowanie) .......................................................................................... 51
Wskazówki przydatne w trakcie drukowania ...................................................................................... 52

4 Kopiowanie i skanowanie ................................................................................................................................ 55

Kopiowanie ......................................................................................................................................... 56
Skanowanie ........................................................................................................................................ 58

Skanowanie oryginału ........................................................................................................ 58

Skanowanie do komputera ................................................................................ 58
Skanowanie do pamięci USB ............................................................................ 59

Skanowanie za pomocą funkcji Webscan ......................................................................... 60
Skanowanie dokumentów do formatu, który można edytować .......................................... 60

5 Faks ................................................................................................................................................................ 63

Wysyłanie faksu ................................................................................................................................. 64

Wysyłanie standardowego faksu ....................................................................................... 64
Wysyłanie standardowego faksu z komputera .................................................................. 65
Ręczne wysyłanie faksu za pomocą telefonu .................................................................... 65
Wysyłanie faksu przy użyciu funkcji monitorowania wybierania ........................................ 66
Wysyłanie faksu z pamięci ................................................................................................. 67

vi

PLWW

background image

Nadawanie faksu do wielu odbiorców ................................................................................ 67
Wysyłanie faksu w trybie korekcji błędów .......................................................................... 68

Odbieranie faksu ................................................................................................................................ 70

Ręczne odbieranie faksu ................................................................................................... 70
Ustawianie rezerwowego odbioru faksów .......................................................................... 71
Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamięci ....................................................... 71
Przekierowywanie faksów na inny numer .......................................................................... 72
Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów ....................................................... 73
Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzących ................ 73
Blokowanie niechcianych numerów faksów ....................................................................... 73

Dodawanie numerów do listy niepożądanych numerów faksów ....................... 74
Usuwanie numerów z listy niepożądanych numerów faksów ........................... 74
Drukowanie raportu blokowanych faksów ......................................................... 74

Odbieranie faksów za pomocą funkcji Faks cyfrowy HP ................................................... 75

Wymagania funkcji Faks cyfrowy HP ................................................................ 75
Włączanie funkcji Faks cyfrowy HP .................................................................. 75
Modyfikowanie ustawień funkcji Faks cyfrowy HP ............................................ 75

Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania ................................................................................... 77

Konfigurowanie i zmienianie wpisów szybkiego wybierania .............................................. 77
Konfigurowanie i zmienianie grup wpisów szybkiego wybierania ...................................... 78
Usuwanie wpisów szybkiego wybierania ........................................................................... 79
Drukowanie listy wpisów szybkiego wybierania ................................................................. 79

Zmiana ustawień faksowania ............................................................................................................. 80

Konfigurowanie nagłówka faksu ........................................................................................ 80
Ustawienie trybu odbierania (automatyczne odbieranie) ................................................... 80
Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem ............................................................... 81
Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne ................................................. 81
Ustawianie rodzaju wybierania numerów .......................................................................... 82
Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru .............................................................. 82
Ustawianie prędkości transmisji faksu ............................................................................... 83
Ustawianie głośności faksu ................................................................................................ 83

Faks i cyfrowe usługi telefoniczne ...................................................................................................... 84
Protokół FoIP (Fax over Internet Protocol) ......................................................................................... 85
Raporty faksu ..................................................................................................................................... 86

Drukowanie potwierdzeń faksów ....................................................................................... 86
Drukowanie sprawozdań z błędów faksów ........................................................................ 87
Drukowanie i przeglądanie dziennika faksu ....................................................................... 87
Usuwanie dziennika faksów ............................................................................................... 87
Drukowanie szczegółowych informacji o ostatniej transakcji faksowej .............................. 88
Drukowanie raportu identyfikacji dzwoniącego .................................................................. 88
Wyświetlanie Historii połączeń .......................................................................................... 88

6 Usługi WWW ................................................................................................................................................... 89

Czym są usługi WWW? ...................................................................................................................... 90

PLWW

vii

background image

HP ePrint ........................................................................................................................... 90
Aplikacje dla drukarek ........................................................................................................ 90

Konfiguracja usług WWW ................................................................................................................... 91

Konfigurowanie usług WWW przy użyciu panelu sterowania drukarki .............................. 91
Konfiguracja Usług WWW za pomocą wbudowanego serwera WWW .............................. 91
Konfiguracja usług WWW za pomocą oprogramowania drukarki HP ................................ 92

Korzystanie z usług WWW ................................................................................................................. 93

HP ePrint ........................................................................................................................... 93

Drukowanie z użyciem funkcji HP ePrint ........................................................... 93
Znajdowanie adresu e-mail drukarki ................................................................. 93
Wyłączanie funkcji HP ePrint ............................................................................ 94

Aplikacje dla drukarek ........................................................................................................ 94

Korzystanie z aplikacji dla drukarek .................................................................. 94
Zarządzanie aplikacjami dla drukarek ............................................................... 94
Wyłączanie aplikacji dla drukarek ..................................................................... 94

Usuwanie usług WWW ....................................................................................................................... 95

7 Korzystanie z pojemników z tuszem ............................................................................................................... 97

Informacje na temat pojemników z tuszem i głowicy drukującej ........................................................ 98
Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach ............................................................... 99
Drukowanie tylko przy użyciu czarnego lub kolorowego tuszu ........................................................ 100
Wymiana pojemników z tuszem ....................................................................................................... 101
Zamawianie pojemników z tuszem ................................................................................................... 103
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych ................................................................................ 104
Przechowywanie anonimowych informacji o wykorzystaniu ............................................................ 105

8 Konfiguracja sieci .......................................................................................................................................... 107

Konfiguracja drukarki do komunikacji bezprzewodowej ................................................................... 108

Przed rozpoczęciem ........................................................................................................ 108
Konfiguracja drukarki w sieci bezprzewodowej ............................................................... 108
Zmiana rodzaju połączenia .............................................................................................. 109

Zmiana z połączenia Ethernet na połączenie bezprzewodowe ...................... 109
Zmiana z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe ............................. 109

Testowanie połączenia bezprzewodowego ..................................................................... 110
Włączanie i wyłączanie funkcji sieci bezprzewodowej drukarki ....................................... 110

Zmiana ustawień sieci ...................................................................................................................... 111

Przeglądanie i drukowanie ustawień sieciowych ............................................................. 111
Ustawianie prędkości łącza ............................................................................................. 111
Zmiana ustawień IP ......................................................................................................... 111

Zmiana z połączenia bezprzewodowego na połączenie USB lub Ethernet ..................................... 113
Korzystanie z funkcji HP Wireless Direct ......................................................................................... 114

Włączanie funkcji HP Wireless Direct .............................................................................. 114
Drukowanie z urządzenia przenośnego obsługującego łączność bezprzewodową ........ 115
Drukowanie z komputera obsługującego łączność bezprzewodową ............................... 115

viii

PLWW

background image

9 Narzędzia zarządzania drukarką .................................................................................................................. 117

Przybornik (Windows) ...................................................................................................................... 118

Otwórz Przybornik ........................................................................................................... 118

Narzędzie HP Utility (OS X) ............................................................................................................. 119
Wbudowany serwer internetowy ...................................................................................................... 120

Informacje o plikach cookie ............................................................................................. 120
Otwieranie wbudowanego serwera WWW ...................................................................... 120

10 Rozwiąż problem ........................................................................................................................................ 123

Pomoc techniczna firmy HP ............................................................................................................. 124

Rejestracja drukarki ......................................................................................................... 124
Sposób uzyskiwania pomocy ........................................................................................... 124
Uzyskiwanie pomocy elektronicznej ................................................................................ 124
Telefoniczna obsługa klientów HP ................................................................................... 125

Zanim zadzwonisz ........................................................................................... 125
Okres obsługi telefonicznej ............................................................................. 125
Numery telefonów linii wsparcia ...................................................................... 125
Po upływie okresu obsługi telefonicznej .......................................................... 125

Pomoc z poziomu panelu sterowania drukarki ................................................................................. 127
Omówienie raportów drukarki ........................................................................................................... 128

Raport o stanie drukarki ................................................................................................... 128
Strona konfiguracji sieci ................................................................................................... 129

Rozwiązywanie problemów z drukarką ............................................................................................ 132

Drukarka niespodziewanie wyłącza się ........................................................................... 132
Wyrównanie głowic drukujących nie powiodło się ........................................................... 132
Problemy z pobieraniem papieru ..................................................................................... 132
Drukarka nie może odczytać urządzenia pamięci ........................................................... 133

Rozwiązywanie problemów z drukowaniem ..................................................................................... 134
Rozwiązywanie problemów z kopiowaniem ..................................................................................... 139

Kopie są puste lub wyblakłe ............................................................................................ 139
Zmniejszony rozmiar ........................................................................................................ 139
Niska jakość kopii ............................................................................................................ 139

Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem .................................................................................. 141

Skaner niczego nie wykonał ............................................................................................ 141
Skanowanie trwa zbyt długo ............................................................................................ 141
Fragment dokumentu nie został zeskanowany lub brakuje tekstu .................................. 141
Nie można edytować tekstu ............................................................................................. 142
Zła jakość zeskanowanego obrazu .................................................................................. 143
Nie można skanować do folderu sieciowego ................................................................... 143
Nie można skanować do wiadomości e-mail ................................................................... 144

Rozwiązywanie problemów z faksowaniem ..................................................................................... 145

Test faksu nie powiódł się ................................................................................................ 145

„Test sprzętowy faksu” nie powiódł się ........................................................... 145

PLWW

ix

background image

Nie powiódł się test „Faks podłączony do aktywnego gniazdka
telefonicznego” ................................................................................................ 146
Nie powiódł się test „Przewód telefoniczny podłączony do właściwego
gniazda faksu” ................................................................................................. 147
Test „użycia prawidłowego typu przewodu telefonicznego z faksem” nie
powiódł się ...................................................................................................... 147
Nie powiódł się test „Wykrywanie sygnału wybierania” ................................... 148
Nie powiódł się test „Jakość linii faksu” ........................................................... 149

Na wyświetlaczu zawsze jest widoczny komunikat Podniesiona słuchawka ................... 150
Problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów przy użyciu drukarki ................................ 150
Drukarka nie odbiera faksów, chociaż może je wysyłać .................................................. 152
Drukarka nie wysyła faksów, chociaż może je odbierać .................................................. 153

Rozwiązywanie problemów dotyczących funkcji HP ePrint i HP Do wydruku .................................. 155
Rozwiązywanie problemów z siecią ................................................................................................. 156

Rozwiązywanie ogólnych problemów z siecią ................................................................. 156
Nie można podłączyć drukarki bezprzewodowo .............................................................. 156

Czynność 1: Sprawdź, czy wskaźnik sieci bezprzewodowej (802.11) świeci
się .................................................................................................................... 157
Czynność 2: Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci
bezprzewodowej ............................................................................................. 158
Czynność 3: Uruchom test komunikacji bezprzewodowej .............................. 158
Czynność 4: Ponownie uruchom elementy sieci bezprzewodowej ................. 158

Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem drukarką ..................................................................... 159

Nie można otworzyć wbudowanego serwera internetowego ........................................... 159

Konserwacja głowicy drukującej ....................................................................................................... 161

Oczyść głowicę drukującą ............................................................................................... 161
Wyrównaj głowice drukujące ........................................................................................... 162
Kalibracja wysuwu ........................................................................................................... 163
Ponownie zainstaluj głowicę drukującą ........................................................................... 163

Usuwanie zacięć .............................................................................................................................. 165

Usuwanie zacięć papieru wewnątrz drukarki ................................................................... 165
Usuwanie zacięcia papieru w automatycznym podajniku dokumentów .......................... 166
Unikanie zacięć papieru ................................................................................................... 167

Odblokowanie karetki ....................................................................................................................... 169

Załącznik A Informacje techniczne .................................................................................................................. 171

Informacje gwarancyjne ................................................................................................................... 172

Gwarancja na pojemniki z tuszem ................................................................................... 172

Dane techniczne ............................................................................................................................... 173

Wymagania systemowe ................................................................................................... 173
Specyfikacje środowiskowe ............................................................................................. 173
Pojemność podajnika wejściowego ................................................................................. 173
Pojemność zasobnika wyjściowego ................................................................................. 174
Rozmiar i gramatura papieru ........................................................................................... 174

x

PLWW

background image

Specyfikacje drukowania ................................................................................................. 174
Specyfikacje kopiowania .................................................................................................. 174
Specyfikacje skanowania ................................................................................................. 174
Specyfikacje faksu ........................................................................................................... 175
Wydajność wkładu drukującego ...................................................................................... 176
Specyfikacje dotyczące emisji dźwięku ........................................................................... 176

Informacje wymagane prawem ........................................................................................................ 177

Prawny numer modelu ..................................................................................................... 177
Oświadczenie FCC .......................................................................................................... 178
Informacje dla użytkowników w Korei .............................................................................. 178
Oświadczenie o zgodności VCCI (klasa B) dla użytkowników w Japonii ........................ 178
Informacje dotyczące przewodu zasilającego dla użytkowników w Japonii .................... 178
Oświadczenie o emisji hałasu dla Niemiec ...................................................................... 179
Oświadczenie dotyczące miejsc pracy wyposażonych w monitory dla Niemiec ............. 179
Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w USA: Wymagania FCC .................... 179
Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w Kanadzie .......................................... 180
Informacje dla użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym ......................... 180
Informacje dla użytkowników sieci telefonicznej w Niemczech ....................................... 181
Oświadczenie o faksie przewodowym w Australii ............................................................ 181
Uwagi regulacyjne dla użytkowników z Unii Europejskiej ................................................ 181

Urządzenia z zewnętrznymi zasilaczami sieciowymi ...................................... 181
Urządzenia z funkcjami komunikacji bezprzewodowej ................................... 181
Deklaracja zgodności z europejskimi sieciami telefonicznymi (modem/faks) . 182

Deklaracja zgodności ....................................................................................................... 182
Informacje wymagane prawem dla produktów bezprzewodowych .................................. 182

Promieniowanie fal radiowych ......................................................................... 183
Informacje dla użytkowników w Brazylii .......................................................... 183
Informacje dla użytkowników w Kanadzie ....................................................... 184
Informacje dla użytkowników na Tajwanie ...................................................... 184
Informacje dla użytkowników w Meksyku ........................................................ 185
Informacje dotyczące komunikacji bezprzewodowej dla użytkowników w
Japonii ............................................................................................................. 185

Program ochrony środowiska naturalnego ....................................................................................... 186

Zużycie papieru ............................................................................................................... 186
Tworzywa sztuczne ......................................................................................................... 186
Informacje o bezpieczeństwie materiałów ....................................................................... 187
Program recyklingu .......................................................................................................... 187
Program recyklingu materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy
HP .................................................................................................................................... 187
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników ............................................................ 187
Pobór mocy ...................................................................................................................... 187
Substancje chemiczne ..................................................................................................... 188
Utylizacja baterii w Holandii ............................................................................................. 188
Utylizacja baterii na Tajwanie .......................................................................................... 188

PLWW

xi

background image

Ostrzeżenie stanu Kalifornia o materiałach zawierających nadchlorany ......................... 188
Tabela substancji toksycznych i niebezpiecznych (Chiny) .............................................. 188
Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Ukraina) ...................................... 189
Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Indie) ........................................... 189
EPEAT ............................................................................................................................. 189
SEPA Ecolabel: informacja dla użytkowników w Chinach ............................................... 189

Załącznik B Dodatkowa konfiguracja faksu ..................................................................................................... 191

Konfigurowanie faksowania (równoległe systemy telefoniczne) ...................................................... 192

Wybierz właściwą konfigurację faksu dla domu lub biura ................................................ 193
Przypadek A: Oddzielna linia faksu (brak odbieranych połączeń głosowych) ................. 195
Przypadek B: Konfigurowanie drukarki w sieci DSL ........................................................ 196
Przypadek C: Konfigurowanie drukarki do pracy z systemem telefonicznym PBX lub
linią ISDN ......................................................................................................................... 197
Przypadek D: Faks z usługą dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii .................... 198
Przypadek E: Współdzielona linia głosowa/faksowa ....................................................... 199
Przypadek F: Współdzielona linia głosowa/faksowa z usługą poczty głosowej ............... 200
Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów współdzielona z modem komputerowym
(brak odbieranych połączeń głosowych) .......................................................................... 201

Ustawienie drukarki do pracy z modemem komputerowym ............................ 201
Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL ....... 202

Przypadek H: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym ......... 204

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym ................... 204
Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym DSL/ADSL . 205

Przypadek I: Współdzielona linia głosowa/faksowa z automatyczną sekretarką ............. 207
Przypadek J: Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym
i automatyczną sekretarką ............................................................................................... 208

Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym
i automatyczną sekretarką .............................................................................. 208
Współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem komputerowym DSL/
ADSL i automatyczną sekretarką .................................................................... 210

Przypadek K: Współdzielona linia głosowa/faksu z modemem komputerowym i pocztą
głosową ............................................................................................................................ 212

Konfiguracja faksu szeregowego ..................................................................................................... 215
Testowanie ustawień faksu .............................................................................................................. 216

Załącznik C Błędy (Windows) .......................................................................................................................... 217

Pamięć faksów pełna ....................................................................................................................... 219
Nie można połączyć się z drukarką .................................................................................................. 220
Niski poziom tuszu ........................................................................................................................... 221
Problem z głowicą drukującą ............................................................................................................ 222
Problem z pojemnikiem z tuszem ..................................................................................................... 223
Wymień pojemnik z tuszem .............................................................................................................. 224
Zainstalowano niezgodny pojemnik z tuszem starszej generacji ..................................................... 225

xii

PLWW

background image

Niewłaściwy rodzaj papieru .............................................................................................................. 226
Komora pojemników nie może się przesunąć .................................................................................. 227
Zacięcie papieru ............................................................................................................................... 228
W drukarce skończył się papier ........................................................................................................ 229
Drukarka jest w trybie offline ............................................................................................................ 230
Drukarka wstrzymana ....................................................................................................................... 231
Nie udało się wydrukować dokumentu ............................................................................................. 232
Błąd drukarki .................................................................................................................................... 233
Otwarte drzwiczki lub pokrywa ......................................................................................................... 234
Zainstalowano wcześniej używany pojemnik z tuszem .................................................................... 235
Brak tuszu w pojemnikach ................................................................................................................ 236
Awaria pojemnika z tuszem .............................................................................................................. 237
Uaktualnienie informacji o materiałach eksploatacyjnych drukarki .................................................. 238
Uaktualnienia informacji o materiałach eksploatacyjnych drukarki powiodło się .............................. 239
Problem z uaktualnieniem informacji o materiałach eksploatacyjnych drukarki ............................... 240
Zainstalowano pojemniki z tuszem firmy innej niż HP ...................................................................... 241
Używanie oryginalnych pojemników HP wiąże się z korzyściami .................................................... 242
Ostrzeżenie o podrabianych pojemnikach ....................................................................................... 243
Wykryto pojemnik używany, ponownie napełniony lub podrobiony .................................................. 244
Użyj pojemników POCZĄTKOWYCH ............................................................................................... 245
Nie używaj pojemników POCZĄTKOWYCH .................................................................................... 246
Brak tuszu przy uruchomieniu .......................................................................................................... 247
Tylko czarny tusz? ............................................................................................................................ 248
Tylko kolorowy tusz? ........................................................................................................................ 249
Niezgodne pojemniki z tuszem ......................................................................................................... 250
Awaria czujnika tuszu ....................................................................................................................... 251
Ostrzeżenie czujnika tuszu ............................................................................................................... 252
Problem z przygotowaniem drukarki ................................................................................................ 253
Brak tuszu w pojemniku do druku w kolorze .................................................................................... 254
Brak tuszu w pojemniku do druku w czerni ...................................................................................... 255
Pokrywa automatycznego podajnika dokumentów jest otwarta ....................................................... 256
Problem z systemem podawania tuszu ............................................................................................ 257

Indeks ............................................................................................................................................................... 259

PLWW

xiii

background image

xiv

PLWW

background image

1