HP Officejet Pro 8610 Hjelp

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Brukerhåndbok

background image

Informasjon om opphavsrett

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Utgave 1, 4/2014

Merknader fra Hewlett-Packard Company

Opplysningene som fremkommer i dette

dokumentet kan endres uten forvarsel.

Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller

oversetting av dette materialet er forbudt

uten skriftlig forhåndstillatelse fra Hewlett-

Packard, med unntak av det som er tillatt

ifølge lover om opphavsrett.

De eneste garantiene som innrømmes for

HP-produkter og tjenester er de som

eksplisitt fremkommer i garantierklæringene

som følger med slike produkter og

tjenester. Ingen deler i dette materialet skal

fortolkes som en ekstra garanti. HP skal

ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil

eller utelatelser som finnes i dette

dokumentet.

Anerkjennelser

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 og Windows 8

er registrerte varemerker i USA for

Microsoft Corporation.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket

er registrerte merker i USA.

background image

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler

når du bruker dette produktet, slik at du

reduserer risikoen for skader som skyldes

brann eller elektrisk støt.

1. Les og forstå alle instruksjonene i

dokumentasjonen som følger med

skriveren.

2. Merk deg alle advarsler og anvisninger

som produktet er merket med.

3. Trekk stikkontakten til produktet ut av

vegguttaket før du rengjør produktet.

4. Ikke installer eller bruk dette produktet

nær vann, eller når du er våt.

5. Installer produktet slik at det står stødig

på et stabilt underlag.

6. Installer produktet på et beskyttet sted

der ingen kan tråkke på eller snuble i

strømledningen, og ledningen ikke kan

skades.

7. Se Løse et problem på side 121 hvis

produktet ikke fungerer som det skal.

8. Ingen av de innvendige delene skal

repareres av brukeren. Service skal utføres

av kvalifisert servicepersonell.

background image
background image

Innhold

1 Slik gjør du det .................................................................................................................................................. 1

2 Komme i gang ................................................................................................................................................... 3

Tilgjengelighet ...................................................................................................................................... 4
HP EcoSolutions (HP og miljøet) ......................................................................................................... 5

Strømstyring ........................................................................................................................ 5
Optimalisere utskriftsrekvisita .............................................................................................. 5

Beskrivelse av skriverdelene ................................................................................................................ 7

Forsiden av skriveren .......................................................................................................... 7
Område for utskriftsrekvisita ................................................................................................ 8
Sett bakfra ........................................................................................................................... 8

Bruke skriverens kontrollpanel ............................................................................................................. 9

Oversikt over knapper og lamper ......................................................................................... 9
Ikoner på kontrollpanelskjermen .......................................................................................... 9
Endre skriverinnstillinger .................................................................................................... 10

HP Digitale løsninger .......................................................................................................................... 12

Hva er HPs digitale løsninger? .......................................................................................... 12

HP Digital arkivering .......................................................................................... 12
HP Digital faks ................................................................................................... 12

Krav ................................................................................................................................... 12
Konfigurere HPs digitale løsninger .................................................................................... 14

Konfigurere HP Digital arkivering ...................................................................... 14

Konfigurere Skann til nettverksmappe .............................................. 14
Konfigurere Skann til e-post ............................................................. 15

Konfigurere HP Digital faks ............................................................................... 17

Bruke HPs digitale løsninger ............................................................................................. 18

Bruke HP Skann til nettverksmappe ................................................................. 18
Bruke Skann til e-post ....................................................................................... 18
Bruke HP Digital faks ........................................................................................ 18

NFC (Near Field Communication) ...................................................................................................... 20
Grunnleggende om papir .................................................................................................................... 21

Anbefalt papir for utskrift .................................................................................................... 21
Bestille papirrekvisita fra HP .............................................................................................. 22
Tips for valg og bruk av papir ............................................................................................ 23

Legge i papir ....................................................................................................................................... 24

NOWW

v

background image

Legge i papir med standardstørrelse ................................................................................. 24
Legge i konvolutter ............................................................................................................ 25
Legge i kort og fotopapir .................................................................................................... 26

Legge en original på skannerglassplaten ........................................................................................... 28
Legge en original i dokumentmateren ................................................................................................ 29
Sette inn en USB flash-stasjon ........................................................................................................... 30
Konfigurere og bruke tilbehør ............................................................................................................. 31

Installere tilbehøret for automatisk tosidig utskrift (dupleksenhet) ..................................... 31
Installere og bruke en ekstra skuff (Skuff 2) ...................................................................... 31
Arbeide med skuffer ........................................................................................................... 32

Vedlikeholde skriveren ....................................................................................................................... 35

Rengjøre skannerglasset ................................................................................................... 35
Rengjøre utsiden ............................................................................................................... 35
Rengjøre den automatiske dokumentmateren ................................................................... 36

Oppdatere skriveren ........................................................................................................................... 37
Åpne HP-skriverprogramvaren (Windows) ......................................................................................... 38
Slå av skriveren .................................................................................................................................. 39
Gjenopprette standardinnstillinger ...................................................................................................... 40

3 Utskrift ............................................................................................................................................................. 41

Skrive ut dokumenter ......................................................................................................................... 42
Skrive ut på konvolutter ...................................................................................................................... 43
Skrive ut fotografier ............................................................................................................................ 45
Skrive ut med Maksimal oppløsning ................................................................................................... 47
Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift) ........................................................................................... 48
Tips for vellykket utskrift ..................................................................................................................... 49

4 Kopiering og skanning .................................................................................................................................... 53

Kopier ................................................................................................................................................. 54
Skanne ............................................................................................................................................... 56

Skanne en original ............................................................................................................. 56

Skanne til en datamaskin .................................................................................. 56
Slik skanner du til en minneenhet ..................................................................... 57

Skanne ved å bruke Webscan ........................................................................................... 58
Skanne dokumenter som redigerbar tekst ......................................................................... 58

5 Faks ................................................................................................................................................................ 61

Sende en faks .................................................................................................................................... 62

Sende en vanlig faks ......................................................................................................... 62
Sende en vanlig faks fra datamaskinen ............................................................................. 63
Sende en faks manuelt fra en telefon ................................................................................ 63
Sende en faks ved å bruke overvåket oppringing .............................................................. 64
Sende en faks fra minnet ................................................................................................... 65

vi

NOWW

background image

Sende en faks til flere mottakere ....................................................................................... 65
Sende en faks i feilkorreksjonsmodus ............................................................................... 66

Motta en faks ...................................................................................................................................... 67

Motta en faks manuelt ....................................................................................................... 67
Sette opp sikring av faks .................................................................................................... 68
Skrive ut mottatte fakser på nytt fra minnet ....................................................................... 68
Videresende fakser til et annet nummer ............................................................................ 69
Angi papirstørrelse for mottatte fakser ............................................................................... 69
Angi automatisk reduksjon for innkommende fakser ......................................................... 70
Blokkere uønskede faksnumre .......................................................................................... 70

Legge til numre på søppelfakslisten .................................................................. 70
Fjerne numre fra søppelfakslisten ..................................................................... 71
Skrive ut en søppelfaksrapport ......................................................................... 71

Motta fakser med HP Digital faks ...................................................................................... 72

Krav for å bruke HP Digital faks ........................................................................ 72
Aktivere HP Digital faks ..................................................................................... 72
Endre innstillinger for HP Digital faks ................................................................ 72

Konfigurere kortnumre ........................................................................................................................ 74

Konfigurere og endre kortnumre ........................................................................................ 74
Konfigurere og endre gruppekortnumre ............................................................................. 75
Slette kortnumre ................................................................................................................ 75
Skrive ut en liste over kortnumre ....................................................................................... 76

Endre faksinnstillinger ........................................................................................................................ 77

Konfigurere fakstopptekst .................................................................................................. 77
Angi svarmodus (Automatisk svar) .................................................................................... 77
Angi antall ringesignaler før svar ....................................................................................... 78
Endre anropsmønster for svar for særskilt ringemønster .................................................. 78
Angi oppringingstype ......................................................................................................... 79
Angi alternativer for oppringing .......................................................................................... 79
Angi fakshastigheten ......................................................................................................... 80
Angi fakslydvolumet ........................................................................................................... 80

Faks og digitale telefontjenester ......................................................................................................... 81
Fax over Internet Protocol .................................................................................................................. 82
Faksrapporter ..................................................................................................................................... 83

Skrive ut faksbekreftelsesrapporter ................................................................................... 83
Skriv ut faksfeilrapporter .................................................................................................... 84
Skrive ut og vise faksloggen .............................................................................................. 84
Tømme faksloggen ............................................................................................................ 84
Skrive ut opplysninger om siste faksoverføring ................................................................. 85
Skrive ut en rapport for anroper-ID .................................................................................... 85
Vise anropshistorikken ....................................................................................................... 85

6 Webtjenester ................................................................................................................................................... 87

Hva er Webtjenester? ......................................................................................................................... 88

NOWW

vii

background image

HP ePrint ........................................................................................................................... 88
Skriverapper ...................................................................................................................... 88

Konfigurere Webtjenester ................................................................................................................... 89

Konfigurere Webtjenester via skriverens kontrollpanel ...................................................... 89
Konfigurere Webtjenester ved bruk av den innebygde webserveren ................................ 89
Konfigurere Webtjenester med HP-skriverprogramvaren .................................................. 90

Bruke Webtjenester ............................................................................................................................ 91

HP ePrint ........................................................................................................................... 91

Skrive ut med HP ePrint .................................................................................... 91
Finne skriverens e-postadresse ........................................................................ 91
Slå av HP ePrint ................................................................................................ 92

Skriverapper ...................................................................................................................... 92

Bruke skriverapper ............................................................................................ 92
Administrere skriverapper ................................................................................. 92
Deaktivere skriverapper .................................................................................... 92

Fjerne Webtjenester ........................................................................................................................... 93

7 Arbeide med blekkpatroner ............................................................................................................................. 95

Informasjon om blekkpatroner og skrivehodet ................................................................................... 96
Kontrollere beregnede blekknivåer ..................................................................................................... 97
Skrive ut med bare svart blekk eller bare fargeblekk ......................................................................... 98
Bytte ut blekkpatronene ...................................................................................................................... 99
Bestille blekkpatroner ....................................................................................................................... 101
Oppbevare utskriftsrekvisita ............................................................................................................. 102
Lagring av anonym bruksinformasjon .............................................................................................. 103

8 Nettverkskonfigurasjon ................................................................................................................................. 105

Konfigurere skriveren for trådløs kommunikasjon ............................................................................ 106

Før du begynner .............................................................................................................. 106
Konfigurere skriveren i det trådløse nettverket ................................................................ 106
Endre tilkoblingstype ........................................................................................................ 107

Endre fra en Ethernet-tilkobling til en trådløs tilkobling ................................... 107
Endre fra en USB-tilkobling til en trådløs tilkobling ......................................... 107

Teste den trådløse tilkoblingen ........................................................................................ 108
Aktivere eller deaktivere skriverens trådløsfunksjon ........................................................ 108

Endre nettverksinnstillinger .............................................................................................................. 109

Vise og skrive ut nettverksinnstillinger ............................................................................. 109
Angi koblingshastighet ..................................................................................................... 109
Endre IP-innstillinger ........................................................................................................ 109

Bytte fra en trådløs tilkobling til en USB- eller Ethernet-tilkobling .................................................... 111
Bruke HP Trådløst direkte ................................................................................................................ 112

Aktivere HP Trådløst direkte ............................................................................................ 112
Skrive ut fra en mobil enhet med trådløsfunksjonalitet .................................................... 113
Skrive ut fra en datamaskin med trådløsfunksjonalitet .................................................... 113

viii

NOWW

background image

9 Verktøy for skriveradministrasjon .................................................................................................................. 115

Verktøykasse (Windows) .................................................................................................................. 116

Åpne Verktøykasse .......................................................................................................... 116

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 117
Innebygd webserver ......................................................................................................................... 118

Om informasjonskapsler .................................................................................................. 118
Åpne den innebygde webserveren .................................................................................. 118

10 Løse et problem .......................................................................................................................................... 121

HPs kundestøtte ............................................................................................................................... 122

Registrer skriver ............................................................................................................... 122
Kundestøtteprosessen ..................................................................................................... 122
Få elektronisk støtte ........................................................................................................ 122
HPs kundestøtte via telefon ............................................................................................. 123

Før du ringer ................................................................................................... 123
Telefonstøtteperiode ....................................................................................... 123
Telefonnumre til kundestøtte ........................................................................... 123
Etter telefonstøtteperioden .............................................................................. 123

Få hjelp fra skriverens kontrollpanel ................................................................................................. 124
Forstå skriverrapporter ..................................................................................................................... 125

Skriverstatusrapport ......................................................................................................... 125
Nettverkskonfigurasjonsside ............................................................................................ 126

Løse skriverproblemer ...................................................................................................................... 129

Skriveren slås av uventet ................................................................................................. 129
Skrivehodejustering mislykkes ......................................................................................... 129
Papirmateproblemer ........................................................................................................ 129
Skriveren kan ikke lese minnekortet ................................................................................ 130

Løse utskriftsproblemer .................................................................................................................... 131
Løse kopieringsproblemer ................................................................................................................ 135

Kopier er tomme eller falmede ......................................................................................... 135
Størrelsen blir redusert .................................................................................................... 135
Kopikvaliteten er dårlig .................................................................................................... 135

Løse skanneproblemer ..................................................................................................................... 137

Skanneren gjorde ingenting ............................................................................................. 137
Skanningen tar for lang tid ............................................................................................... 137
Deler av dokumentet ble ikke skannet, eller tekst mangler ............................................. 137
Tekst kan ikke redigeres .................................................................................................. 138
Bildekvaliteten på skanningen er dårlig ........................................................................... 139
Kan ikke skanne til nettverksmappen .............................................................................. 139
Kan ikke skanne til e-post ................................................................................................ 140

Løse faksproblemer .......................................................................................................................... 141

Fakstesten mislyktes ....................................................................................................... 141

Faksmaskinvaretest mislyktes ........................................................................ 141

NOWW

ix

background image

Testen Faks koblet til aktivt telefonuttak mislyktes ......................................... 142
Testen Telefonledning koblet til riktig port på faks mislyktes .......................... 142
Testen Bruk av riktig type telefonledning med faks mislyktes ......................... 143
Testen Summetonegjenkjenning mislyktes ..................................................... 144
Testen av fakslinjeforhold mislyktes ................................................................ 144

Skjermen viser alltid Røret av .......................................................................................... 145
Skriveren har problemer med å sende og motta fakser ................................................... 145
Skriveren kan ikke motta fakser, men kan sende fakser ................................................. 147
Skriveren kan ikke sende fakser, men kan motta fakser ................................................. 148

Løse problemer med HP ePrint og HP Utskrivbart ........................................................................... 149
Løse nettverksproblemer .................................................................................................................. 150

Generell nettverksproblemløsing ..................................................................................... 150
Kan ikke koble til skriveren trådløst ................................................................................. 150

Trinn 1: Kontroller at Trådløst (802.11)-lampen er tent ................................... 150
Trinn 2: Kontroller at datamaskinen er koblet til det trådløse nettverket ......... 151
Trinn 3: Kjør trådløstesten ............................................................................... 151
Trinn 4: Start komponentene for det trådløse nettverket på nytt ..................... 152

Løse problemer med skriveradministrasjon ..................................................................................... 153

Innebygd webserver kan ikke åpnes ............................................................................... 153

Vedlikehold av skrivehode ................................................................................................................ 155

Rengjør skrivehodet ......................................................................................................... 155
Justere skrivehodet .......................................................................................................... 156
Kalibrere linjematingen .................................................................................................... 157
Installer skrivehodet på nytt ............................................................................................. 157

Fjerne fastkjørt papir ........................................................................................................................ 159

Fjerne fastkjørt papir inne i skriveren ............................................................................... 159
Fjerne fastkjørt papir i den automatiske dokumentmateren ............................................. 160
Unngå papirstopp ............................................................................................................ 161

Løsne patronvognen ........................................................................................................................ 163

Tillegg A Teknisk informasjon .......................................................................................................................... 165

Garantiopplysninger ......................................................................................................................... 166

Garantiinformasjon for blekkpatron .................................................................................. 166

Produktspesifikasjoner ..................................................................................................................... 167

Systemkrav ...................................................................................................................... 167
Miljøspesifikasjoner ......................................................................................................... 167
Innskuffkapasitet .............................................................................................................. 167
Utskuffkapasitet ............................................................................................................... 168
Papirstørrelse og vekt ...................................................................................................... 168
Utskriftsspesifikasjoner .................................................................................................... 168
Spesifikasjoner for kopiering ............................................................................................ 168
Spesifikasjoner for skanning ............................................................................................ 168
Spesifikasjoner for faks .................................................................................................... 169
Blekkpatronkapasitet ....................................................................................................... 169

x

NOWW

background image

Støyspesifikasjoner .......................................................................................................... 169

Forskrifter ......................................................................................................................................... 171

Forskriftsmessig modellnummer ...................................................................................... 171
FCC-erklæring ................................................................................................................. 172
Merknad til brukere i Korea .............................................................................................. 172
VCCI (klasse B)-samsvarserklæring for brukere i Japan ................................................. 172
Merknad om strømledning for brukere i Japan ................................................................ 172
Erklæring om støynivå for Tyskland ................................................................................ 173
Visuell visning av erklæring om arbeidsplass for Tyskland ............................................. 173
Merknad til brukere av telefonnettverket i USA: FCC-krav .............................................. 173
Merknad til brukere av telefonnettverket i Canada .......................................................... 174
Merknad til brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ............... 174
Merknad til brukere av telefonnettverket i Tyskland ........................................................ 175
Erklæring om kablet faks for Australia ............................................................................. 175
Informasjon om EU-forskrifter .......................................................................................... 175

Produkter med eksterne strømadaptere ......................................................... 175
Produkter med trådløs funksjonalitet ............................................................... 175
Erklæring om europeiske telefonnettverk (modem/faks) ................................. 176

Samsvarserklæring .......................................................................................................... 176
Forskrifter for trådløse produkter ..................................................................................... 176

Eksponering for radiofrekvent stråling ............................................................. 177
Merknad til brukere i Brasil .............................................................................. 177
Merknad til brukere i Canada .......................................................................... 177
Merknad til brukere på Taiwan ........................................................................ 178
Merknad til brukere i Mexico ........................................................................... 178
Merknad om trådløst til brukere i Japan .......................................................... 178

Miljøvernprogram ............................................................................................................................. 179

Papirbruk ......................................................................................................................... 179
Plast ................................................................................................................................. 179
Dataark for materialsikkerhet (MSDS) ............................................................................. 179
Gjenvinningsprogram ....................................................................................................... 180
HPs resirkuleringsprogram for Inkjet-rekvisita ................................................................. 180
Avfall som avhendes av brukere ...................................................................................... 180
Strømforbruk ........................................................................................................ 180
Kjemiske stoffer ............................................................................................................... 180
Avhending av batterier i Nederland ................................................................................. 181
Avhending av batterier på Taiwan ................................................................................... 181
Merknad om perklorater i California ................................................................................. 181
Tabell over giftige og farlige stoffer (Kina) ....................................................................... 181
Restriksjoner for farlige stoffer (Ukraina) ......................................................................... 181
Restriksjoner for farlige stoffer (India) .............................................................................. 182
EPEAT ............................................................................................................................. 182
Brukerinformasjon for kinesisk SEPA-miljøetikett ............................................................ 182

NOWW

xi

background image

Tillegg B Ekstra faksoppsett ............................................................................................................................ 183

Konfigurere faksing (parallelle telefonsystemer) .............................................................................. 184

Velge riktig faksoppsett for hjemmet eller kontoret .......................................................... 185
Alternativ A: Separat fakslinje (uten mottak av taleanrop) ............................................... 186
Alternativ B: Konfigurere skriveren med DSL .................................................................. 187
Alternativ C: Konfigurere skriveren med et PBX-telefonsystem eller en ISDN-linje ........ 188
Alternativ D: Fakse med tjeneste for særskilt ringemønster på den samme linjen .......... 189
Alternativ E: Delt tale-/fakslinje ........................................................................................ 190
Alternativ F: Delt tale- og fakslinje med talepost .............................................................. 191
Alternativ G: Fakslinje delt med et datamaskinmodem (uten mottak av taleanrop) ......... 192

Konfigurere skriveren med et datamaskinmodem ........................................... 193
Konfigurer skriveren med et DSL/ADSL-modem på datamaskinen ................ 194

Alternativ H: Delt tale- og fakslinje med et datamaskinmodem ....................................... 195

Delt tale- og fakslinje med et datamaskinmodem ........................................... 195
Delt tale- og fakslinje med et DSL/ADSL-modem ........................................... 197

Alternativ I: Delt tale- og fakslinje med en telefonsvarer .................................................. 198
Alternativ J: Delt tale- og fakslinje med et datamaskinmodem og en telefonsvarer ........ 199

Delt tale- og fakslinje med et datamaskinmodem og en telefonsvarer ............ 200
Delt tale- og fakslinje med et DSL/ADSL-modem og en telefonsvarer ........... 201

Alternativ K: Delt tale- og fakslinje med et datamaskinmodem og talepost ..................... 203

Konfigurere seriell fakstype .............................................................................................................. 205
Teste faksoppsettet .......................................................................................................................... 206

Tillegg C Feil (Windows) .................................................................................................................................. 207

Faksminne fullt ................................................................................................................................. 209
Kan ikke kommunisere med skriveren ............................................................................................. 210
Lite blekk .......................................................................................................................................... 211
Skrivehodeproblem .......................................................................................................................... 212
Blekkpatronproblem ......................................................................................................................... 213
Bytt ut blekkpatronen ........................................................................................................................ 214
Inkompatibel eller eldre generasjon patron installert ........................................................................ 215
Ikke samsvarende papir ................................................................................................................... 216
Blekkpatronvogn sitter fast ............................................................................................................... 217
Papirstopp ........................................................................................................................................ 218
Skriveren er tom for papir ................................................................................................................. 219
Skriver frakoblet ............................................................................................................................... 220
Skriver stanset midlertidig ................................................................................................................ 221
Dokumentet kunne ikke skrives ut .................................................................................................... 222
Skriverfeil .......................................................................................................................................... 223
Døren eller dekselet er åpent ........................................................................................................... 224
Brukt blekkpatron er installert ........................................................................................................... 225
Tomme blekkpatroner ...................................................................................................................... 226
Feil på blekkpatron ........................................................................................................................... 227
Rekvisitaoppgradering ...................................................................................................................... 228

xii

NOWW

background image

Oppgraderingen av skriverrekvisita var vellykket ............................................................................. 229
Det oppstod et problem under oppgraderingen av skriverrekvisita .................................................. 230
Det er installert blekkpatroner fra en annen leverandør ................................................................... 231
Det lønner seg å bruke ekte HP-patroner ........................................................................................ 232
Etterligninger .................................................................................................................................... 233
Det er oppdaget en blekkpatron som er brukt, etterfylt eller en etterligning ..................................... 234
Bruke OPPSETT-patronene ............................................................................................................. 235
Ikke bruk OPPSETT-patronene ........................................................................................................ 236
Ikke nok blekk ved oppstart .............................................................................................................. 237
Bruk kun svart blekk? ....................................................................................................................... 238
Bruk kun fargeblekk? ........................................................................................................................ 239
Inkompatible blekkpatroner .............................................................................................................. 240
Blekksensorfeil ................................................................................................................................. 241
Advarsel fra blekksensoren .............................................................................................................. 242
Det oppstod et problem under reparering av skriveren .................................................................... 243
Fargepatron er tom for blekk ............................................................................................................ 244
Svart patron er tom for blekk ............................................................................................................ 245
Deksel på automatisk dokumentmater åpent ................................................................................... 246
Problem med blekksystem ............................................................................................................... 247

Stikkordregister ................................................................................................................................................. 249

NOWW

xiii

background image

xiv

NOWW

background image

1