HP Officejet Pro 8610 Palīdzība

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Lietotāja ceļvedis

background image

Informācija par autortiesībām

© 2014 Autortiesības Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. izdevums, 4/2014

Uzņēmuma Hewlett-Packard paziņojumi

Informācija šajā dokumentā var tikt mainīta

bez iepriekšēja brīdinājuma.

Visas tiesības aizsargātas. Šī materiāla

pavairošana, adaptēšana vai tulkošana bez

iepriekšējas Hewlett-Packard rakstiskas

atļaujas ir aizliegta, izņemot autortiesību

likumos atļautajos gadījumos.

Vienīgās HP izstrādājumiem un

pakalpojumiem noteiktās garantijas ir

ietvertas attiecīgajiem izstrādājumiem un

pakalpojumiem pievienotajos garantijas

paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav

uzskatāms par papildu garantiju

nodrošinošu faktoru. HP neuzņemas

atbildību par šajā tekstā pieļautām

tehniskām vai redakcionālām drukas

kļūdām vai izlaidumiem.

Apliecinājums

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 un Windows 8 ir

Microsoft Corporation preču zīmes, kas

reģistrētas ASV.

ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir

ASV reģistrētas zīmes.

background image

Informācija par drošību

Lai mazinātu iespēju gūt savainojumus no

uguns vai elektriskās strāvas trieciena,

vienmēr ievērojiet galvenos piesardzības

pasākumus, kad izmantojat šo

izstrādājumu.

1. Izlasiet un izprotiet visas instrukcijas, kas

sniegtas printera komplektācijā iekļautajā

dokumentācijā.

2. Ievērojiet visus uz izstrādājuma

atzīmētos brīdinājumus un norādījumus.

3. Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet

to no sienas kontaktligzdas.

4. Neuzstādiet un neizmantojiet šo

produktu ūdens tuvumā vai tad, ja pats esat

slapjš.

5. Ierīci uzstādiet uz stabilas, nekustīgas

virsmas.

6. Novietojiet produktu aizsargātā vietā, kur

kabelim nevar uzkāpt vai to aizķert un nav

iespējama kabeļa sabojāšana.

7. Ja ierīce nedarbojas pareizi, skatiet

sadaļu Problēmu risināšana 125. lpp..

8. Ierīcei nav sastāvdaļu, kuru tehnisko

apkopi ir atļauts veikt lietotājam. Tehnisko

apkalpošanu uzticiet kvalificētam

personālam.

background image
background image

Saturs

1 Kā var...? ........................................................................................................................................................... 1

2 Darba sākšana .................................................................................................................................................. 3

Pieejamība ............................................................................................................................................ 4
HP EcoSolutions (HP un vide) ............................................................................................................. 5

Strāvas pārvaldība ............................................................................................................... 5
Drukas izejmateriālu optimizēšana ...................................................................................... 6

Printera daļu identificēšana .................................................................................................................. 7

Skats no priekšas ................................................................................................................ 7
Drukas izejmateriālu zona ................................................................................................... 8
Skats no aizmugures ........................................................................................................... 8

Printera vadības paneļa lietošana ........................................................................................................ 9

Pogu un indikatoru pārskats ................................................................................................ 9
Vadības paneļa displeja ikonas ........................................................................................... 9
Printera iestatījumu maiņa ................................................................................................. 10

HP digitālie risinājumi ......................................................................................................................... 12

Kas ir HP Digital Solutions (Digitālie risinājumi)? .............................................................. 12

HP Digital Filing (Digitālie faili) .......................................................................... 12
HP Digital Fax (Digitālais fakss) ........................................................................ 12

Prasības ............................................................................................................................. 12
HP Digital Solutions (Digitālie risinājumi) iestatīšana ........................................................ 14

HP Digital Filing (Digitālie faili) iestatīšana ........................................................ 14

Iespējas Scan to Network Folder (Skenēt uz tīkla mapi)
iestatīšana ........................................................................................ 14
Iespējas Scan to Email (Skenēt uz e-pastu) iestatīšana .................. 15

HP Digital Fax (Digitālais fakss) iestatīšana ...................................................... 17

HP Digital Solutions (Digitālie risinājumi) izmantošana ..................................................... 18

Iespējas HP Scan to Network Folder (Skenēt uz tīkla mapi) izmantošana ....... 18
Iespējas Scan to Email (Skenēt uz e-pastu) izmantošana ................................ 18
Iespējas HP Digital Fax (Digitālais fakss) izmantošana .................................... 19

Tuva darbības lauka sakari (NFC) ...................................................................................................... 20
Pamatinformācija par papīru .............................................................................................................. 21

Ieteicamais papīrs drukāšanai ........................................................................................... 21
HP papīra materiālu pasūtīšana ......................................................................................... 22
Padomi papīra izvēlei un lietošanai ................................................................................... 23

LVWW

v

background image

Papīra ievietošana .............................................................................................................................. 24

Standarta formāta papīra ievietošana ................................................................................ 24
Aplokšņu ievietošana ......................................................................................................... 25
Kartīšu un fotopapīra ievietošana ...................................................................................... 26

Oriģināla novietošana uz skenera stikla ............................................................................................. 28
Oriģināla ievietošana dokumentu padevējā ....................................................................................... 29
USB zibatmiņas ievietošana ............................................................................................................... 30
Piederumu iestatīšana un izmantošana ............................................................................................. 31

Uzstādiet automātiskās abpusējās drukas piederumu (duplekseru) ................................. 31
Otras teknes (2. tekne) uzstādīšana un izmantošana ........................................................ 31
Darbs ar teknēm ................................................................................................................ 32

Printera apkope .................................................................................................................................. 35

Skenera stikla tīrīšana ........................................................................................................ 35
Korpusa tīrīšana ................................................................................................................. 35
Automātiskās dokumentu padeves tīrīšana ....................................................................... 36

Printera atjaunināšana ....................................................................................................................... 37
Atveriet HP printera programmatūru (sistēmā Windows) ................................................................... 38
Printera izslēgšana ............................................................................................................................. 39
Noklusējumu atjaunošana .................................................................................................................. 40

3 Drukāšana ....................................................................................................................................................... 41

Dokumentu drukāšana ....................................................................................................................... 42
Aplokšņu apdruka ............................................................................................................................... 44
Fotoattēlu drukāšana .......................................................................................................................... 46
Drukāšana maksimālā izšķirtspējas režīmā ....................................................................................... 48
Drukāšana uz abām papīra lapas pusēm (abpusējā druka) ............................................................... 50
Padomi veiksmīgai drukai ................................................................................................................... 51

4 Kopēšana un skenēšana ................................................................................................................................ 55

Kopēšana ........................................................................................................................................... 56
Skenēšana ......................................................................................................................................... 58

Oriģināla skenēšana .......................................................................................................... 58

Skenēšana datorā ............................................................................................. 58
Skenēšana atmiņas ierīcē ................................................................................. 59

Skenēšana, izmantojot funkciju Webscan ......................................................................... 60
Dokumentu skenēšana rediģējama teksta formātā ........................................................... 60

5 Fakss .............................................................................................................................................................. 63

Faksa sūtīšana ................................................................................................................................... 64

Standarta faksa sūtīšana ................................................................................................... 64
Standarta faksa sūtīšana, izmantojot datoru ...................................................................... 65
Faksa manuāla nosūtīšana, izmantojot tālruni ................................................................... 65
Faksa sūtīšana, izmantojot kontrolēto numura sastādīšanu .............................................. 66

vi

LVWW

background image

Faksa sūtīšana no atmiņas ................................................................................................ 67
Faksa nosūtīšana vairākiem saņēmējiem .......................................................................... 67
Faksa sūtīšana kļūdu labošanas režīmā ............................................................................ 68

Faksa saņemšana .............................................................................................................................. 70

Manuāla faksa saņemšana ................................................................................................ 70
Faksa dublējumkopijas iestatīšana .................................................................................... 71
Saņemto un atmiņā saglabāto faksu pārdrukāšana .......................................................... 71
Faksu pāradresācija uz citu numuru .................................................................................. 72
Saņemto faksu papīra formāta iestatīšana ........................................................................ 73
Automātiskas samazināšanas iestatīšana ienākošajiem faksiem ...................................... 73
Nevēlamu faksa sūtītāju numuru bloķēšana ...................................................................... 73

Numuru pievienošana liekfaksu sūtītāju sarakstam .......................................... 74
Numuru dzēšana no liekfaksu sūtītāju saraksta ................................................ 74
Liekfaksu atskaites drukāšana .......................................................................... 74

Faksu saņemšana, izmantojot HP Digital Fax (Digitālais fakss) ........................................ 75

HP Digital Fax (Digitālais fakss) prasības ......................................................... 75
HP Digital Fax (Digitālais fakss) aktivizēšana ................................................... 75
HP Digital Fax (Digitālais fakss) modificēšana .................................................. 76

Ātro zvanu ierakstu iestatīšana .......................................................................................................... 77

Ātro zvanu ierakstu iestatīšana un mainīšana ................................................................... 77
Ātro zvanu ierakstu grupu iestatīšana un mainīšana ......................................................... 78
Ātro zvanu ierakstu dzēšana ............................................................................................. 79
Ātro zvanu ierakstu saraksta drukāšana ............................................................................ 79

Faksa iestatījumu maiņa ..................................................................................................................... 80

Faksa galvenes konfigurēšana .......................................................................................... 80
Automātiskā atbildētāja iestatīšana (funkcija Auto answer) ............................................... 80
Pirms atbildes saņemamo zvana signālu skaita iestatīšana .............................................. 81
Atbildes zvana signāla maiņa zvanu izšķiršanas funkcijai ................................................. 81
Numuru izsaukšanas metodes iestatīšana ........................................................................ 82
Zvana atkārtošanas opciju iestatīšana ............................................................................... 82
Faksa ātruma iestatīšana ................................................................................................... 83
Faksa skaņas skaļuma iestatīšana .................................................................................... 83

Faksa un ciparu tālruņa aparātu pakalpojumi .................................................................................... 85
Faksu pārraide, izmantojot interneta protokolu .................................................................................. 86
Faksa atskaites .................................................................................................................................. 87

Faksa nosūtīšanas apstiprinājumu drukāšana ................................................................... 87
Faksa kļūdu atskaišu drukāšana ....................................................................................... 88
Faksa žurnāla drukāšana un apskate ................................................................................ 88
Faksa žurnāla notīrīšana .................................................................................................... 89
Detalizētas informācijas par pēdējo faksa operāciju drukāšana ........................................ 89
Zvanītāju ID atskaites drukāšana ....................................................................................... 89
Zvanu vēstures apskatīšana .............................................................................................. 89

LVWW

vii

background image

6 Tīmekļa pakalpojumi ....................................................................................................................................... 91

Kādi ir tīmekļa pakalpojumi? ............................................................................................................... 92

HP ePrint ........................................................................................................................... 92
Print Apps (Drukas lietojumprogrammas) .......................................................................... 92

Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana ....................................................................................................... 93

Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot printera vadības paneli ............................... 93
Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot iegulto tīmekļa serveri ................................ 93
Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot HP printera programmatūru ....................... 94

Tīmekļa pakalpojumu izmantošana .................................................................................................... 95

HP ePrint ........................................................................................................................... 95

Drukāšana, izmantojot HP ePrint ...................................................................... 95
Printera e-pasta adreses atrašana .................................................................... 95
Izslēgt HP ePrint ............................................................................................... 96

Print Apps (Drukas lietojumprogrammas) .......................................................................... 96

Drukas lietojumprogrammu izmantošana .......................................................... 96
Drukas lietojumprogrammu pārvaldība ............................................................. 96
Drukas lietojumprogrammu izslēgšana ............................................................. 96

Tīmekļa pakalpojumu noņemšana ...................................................................................................... 97

7 Darbs ar tintes kasetnēm ................................................................................................................................ 99

Informācija par tintes kasetnēm un drukas galviņu .......................................................................... 100
Tintes aptuvenā līmeņa pārbaude .................................................................................................... 101
Drukāšana tikai ar melno vai krāsu tinti ............................................................................................ 102
Tintes kasetņu nomaiņa ................................................................................................................... 103
Tintes kasetņu pasūtīšana ................................................................................................................ 105
Drukas izejmateriālu glabāšana ....................................................................................................... 106
Anonīma lietošanas informācijas uzglabāšana ................................................................................ 107

8 Tīkla uzstādīšana .......................................................................................................................................... 109

Bezvadu sakaru iestatīšana printerim .............................................................................................. 110

Pirms darba sākšanas ..................................................................................................... 110
Printera iestatīšana bezvadu tīklā .................................................................................... 110
Savienojuma veida maiņa ................................................................................................ 111

Pārslēgšana no Ethernet savienojuma uz bezvadu savienojumu ................... 111
USB pieslēguma nomainīšana uz bezvadu pieslēgumu ................................. 111

Bezvadu savienojuma pārbaude ..................................................................................... 112
Printera bezvadu savienojuma iespējas ieslēgšana vai izslēgšana ................................ 112

Tīkla iestatījumu maiņa ..................................................................................................................... 113

Tīkla iestatījumu skatīšana un drukāšana ........................................................................ 113
Savienojuma ātruma iestatīšana ...................................................................................... 113
IP iestatījumu maiņa ........................................................................................................ 113

Maiņa no bezvadu savienojuma uz USB vai Ethernet savienojumu ................................................ 115
HP Wireless Direct (HP tiešais bezvadu savienojums) izmantošana ............................................... 116

HP tiešā bezvadu savienojuma ieslēgšana ..................................................................... 116

viii

LVWW

background image

Drukāšana no mobilās ierīces, kurai var izmantot bezvadu savienojumu ....................... 117
Drukāšana no datora, ar kuru var izveidot bezvadu savienojumu ................................... 117

9 Printera pārvaldības rīki ................................................................................................................................ 119

Rīklodziņš (sistēmā Windows) .......................................................................................................... 120

Atveriet rīklodziņu ............................................................................................................ 120

HP Utility (HP utilītprogramma) (OS X) ............................................................................................ 121
Iegultais tīmekļa serveris .................................................................................................................. 122

Par sīkfailiem ................................................................................................................... 122
Iegultā tīmekļa servera atvēršana .................................................................................... 122

10 Problēmu risināšana ................................................................................................................................... 125

HP atbalsts ....................................................................................................................................... 126

Printera reģistrācija .......................................................................................................... 126
Atbalsta process .............................................................................................................. 126
Elektroniskā atbalsta iegūšana ........................................................................................ 126
HP telefoniskais atbalsts .................................................................................................. 127

Pirms zvanāt ................................................................................................... 127
Telefoniskā atbalsta ilgums ............................................................................. 127
Atbalsta tālruņa numuri ................................................................................... 127
Pēc telefoniskā atbalsta perioda ..................................................................... 127

Palīdzības saņemšana no printera vadības paneļa .......................................................................... 128
Printera atskaišu izprašana .............................................................................................................. 129

Printera statusa atskaite .................................................................................................. 129
Tīkla konfigurācijas lapa .................................................................................................. 130

Printera problēmu risināšana ........................................................................................................... 133

Printeris negaidot izslēdzas ............................................................................................. 133
Neizdodas izlīdzināt drukas galviņu ................................................................................. 133
Papīra padeves problēmas .............................................................................................. 133
Printeris nevar nolasīt atmiņas ierīci ................................................................................ 134

Printera problēmu risināšana ........................................................................................................... 135
Kopēšanas problēmu novēršana ...................................................................................................... 139

Kopijas ir tukšas vai blāvas .............................................................................................. 139
Tiek samazināts formāts .................................................................................................. 139
Kopiju kvalitāte ir zema .................................................................................................... 139

Skenēšanas problēmu novēršana .................................................................................................... 141

Skeneris nedarbojas ........................................................................................................ 141
Skenēšana notiek pārāk ilgi ............................................................................................. 141
Daļa dokumenta netika skenēta vai trūkst teksta ............................................................ 141
Tekstu nevar rediģēt ........................................................................................................ 142
Skenētajiem attēliem ir zema kvalitāte ............................................................................ 143
Nevar skenēt uz tīkla mapi ............................................................................................... 143
Nevar skenēt uz e-pastu .................................................................................................. 144

Faksa problēmu novēršana .............................................................................................................. 145

LVWW

ix

background image

Faksa pārbaude ir nesekmīga ......................................................................................... 145

Pārbaude "Fax Hardware Test" (Faksa aparatūras pārbaude) ir nesekmīga . 145
Pārbaude "Fax Connected to Active Telephone Wall Jack" (Fakss pieslēgts
aktīvai tālruņa sienas kontaktligzdai) ir nesekmīga ......................................... 146
Pārbaude "Phone Cord Connected to Correct Port on Fax" (Tālruņa kabelis
pievienots pareizajam faksa aparāta portam) ir nesekmīga ............................ 147
Pārbaude "Using Correct Type of Phone Cord with Fax" (Pareiza veida
tālruņa kabeļa izmantošana darbam ar faksa aparātu) ir nesekmīga ............. 147
Pārbaude "Dial Tone Detection" (Numura sastādīšanas toņa konstatēšana)
ir neveiksmīga ................................................................................................. 148
Pārbaude "Fax Line Condition" (Faksa līnijas stāvoklis) ir neveiksmīga ......... 149

Displejā vienmēr tiek rādīts ziņojums Phone Off Hook (Tālrunim nocelta klausule) ........ 150
Printerim ir problēmas ar faksa ziņojumu sūtīšanu un saņemšanu ................................. 150
Printeris nevar saņemt faksus, bet var tos nosūtīt ........................................................... 151
Printeris nevar nosūtīt faksus, bet var tos saņemt ........................................................... 153

HP ePrint un HP drukas materiālu problēmu risināšana .................................................................. 154
Tīkla problēmu novēršana ................................................................................................................ 155

Vispārīgu tīkla problēmu novēršana ................................................................................. 155
Printerim nevar izveidot bezvadu savienojumu ............................................................... 155

1. darbība: Pārliecinieties, vai deg bezvadu savienojuma (802.11) indikators 156
2. darbība: Pārliecinieties, vai dators ir pievienots bezvadu tīklam ................. 156
3. darbība: Bezvadu savienojuma pārbaudes palaišana ................................. 157
4. darbība: Restartējiet bezvadu tīkla komponentus ....................................... 157

Printera pārvaldības problēmu novēršana ........................................................................................ 158

Nevar atvērt iegulto tīmekļa serveri ................................................................................. 158

Drukas galviņas tehniskā apkope ..................................................................................................... 160

Drukas galviņas tīrīšana ................................................................................................... 160
Drukas galviņas izlīdzināšana .......................................................................................... 161
Pārejas uz jaunu rindiņu kalibrēšana ............................................................................... 162
izņemiet un atkal ielieciet drukas galviņu ......................................................................... 163

Iestrēguša papīra izņemšana ........................................................................................................... 165

Printerī iestrēguša papīra izņemšana .............................................................................. 165
Automātiskajā dokumentu padevē iestrēguša papīra izņemšana .................................... 166
Izvairīšanās no papīra iestrēgšanas ................................................................................ 167

Drukas kasetnes atbrīvošana ........................................................................................................... 169

A pielikums. Tehniskā informācija .................................................................................................................... 171

Garantijas informācija ....................................................................................................................... 172

Informācija par tintes kasetnes garantiju ......................................................................... 172

Tehniskie parametri .......................................................................................................................... 173

Sistēmas prasības ........................................................................................................... 173
Vides tehniskie parametri ................................................................................................ 173
Ievades teknes ietilpība ................................................................................................... 173
Izvades teknes ietilpība .................................................................................................... 174

x

LVWW

background image

Papīra izmērs un svars .................................................................................................... 174
Drukas tehniskie dati ....................................................................................................... 174
Kopēšanas tehniskie parametri ....................................................................................... 174
Skenēšanas tehniskie parametri ...................................................................................... 174
Faksa tehniskie parametri ................................................................................................ 175
Kasetņu resursi ................................................................................................................ 175
Akustiskās emisijas tehniskie parametri .......................................................................... 176

Normatīvā informācija ....................................................................................................................... 177

Normatīvais modeļa numurs ............................................................................................ 177
FCC paziņojums .............................................................................................................. 178
Paziņojums lietotājiem Korejā .......................................................................................... 178
VCCI (B klases) atbilstības paziņojums lietotājiem Japānā ............................................. 178
Paziņojums lietotājiem Japānā par strāvās vadu ............................................................. 178
Paziņojums par trokšņu emisiju lietotājiem Vācijā ........................................................... 179
Paziņojums lietotājiem Vācijā par vizuālajiem displejiem darbvietās ............................... 179
Paziņojums ASV tālruņu tīkla lietotājiem: FCC prasības ................................................. 179
Paziņojums Kanādas tālruņu tīkla lietotājiem .................................................................. 180
Paziņojums lietotājiem Eiropas Ekonomiskajā zonā ........................................................ 180
Paziņojums Vācijas tālruņu tīkla lietotājiem ..................................................................... 181
Paziņojums par vadu faksu lietotājiem Austrālijā ............................................................. 181
Eiropas Savienības normatīvais paziņojums ................................................................... 181

Produkti ar ārējiem maiņstrāvas adapteriem ................................................... 181
Produkti ar bezvadu funkcionalitāti ................................................................. 181
Eiropas tālruņu tīkla deklarācija (modems/fakss) ............................................ 181

Atbilstības deklarācija ...................................................................................................... 182
Normatīvā informācija bezvadu izstrādājumiem .............................................................. 182

Pakļaušana radiofrekvenču starojuma iedarbībai ........................................... 183
Paziņojums lietotājiem Brazīlijā ....................................................................... 183
Paziņojums lietotājiem Kanādā ....................................................................... 183
Paziņojums lietotājiem Taivānā ....................................................................... 184
Paziņojums lietotājiem Meksikā ...................................................................... 184
Bezvadu savienojuma brīdinājums lietotājiem Japānā .................................... 184

Vides aizsardzības produktu uzraudzības programma ..................................................................... 185

Papīra izmantošana ......................................................................................................... 185
Plastmasa ........................................................................................................................ 185
Materiālu drošības datu lapas .......................................................................................... 186
Pārstrādes programma .................................................................................................... 186
HP inkjet ražojumu pārstrādes programma ..................................................................... 186
Lietotāju veikta izlietotā aprīkojuma likvidācija ................................................................. 186
Elektroenerģijas patēriņš ................................................................................................. 186
Ķīmiskas vielas ................................................................................................................ 186
Akumulatora uztilizēšana Nīderlandē .............................................................................. 187
Akumulatoru utilizēšana Taivānā ..................................................................................... 187
Kalifornijas perhlorāta materiālu paziņojums ................................................................... 187

LVWW

xi

background image

Toksisko un bīstamo vielu tabula (Ķīna) .......................................................................... 187
Bīstamo vielu ierobežojumi (Ukraina) .............................................................................. 187
Bīstamo vielu ierobežojumi (Indija) .................................................................................. 188
EPEAT ............................................................................................................................. 188
Ķīnas SEPA ekouzlīmes lietotāja informācija .................................................................. 188

B pielikums. Faksa papildiestatījumi ................................................................................................................ 189

Faksa iestatīšana (paralēlas tālruņu sistēmas) ................................................................................ 190

Pareizo faksa iestatījumu atlase mājās un birojā ............................................................. 191
A variants: atsevišķa faksa līnija (balss zvani netiek saņemti) ......................................... 192
B variants: printera uzstādīšana darbam ar DSL ............................................................. 193
C variants: printera uzstādīšana darbam ar PBX tālruņu sistēmu vai ISDN līniju ............ 194
D variants: fakss ar atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumu uz vienas līnijas ..................... 195
E variants: kopēja balss/faksa līnija ................................................................................. 196
F variants: kopēja balss/faksa līnija ar balss pastu .......................................................... 197
G variants: faksa līniju izmanto arī datora modems (balss zvani netiek saņemti) ............ 198

Printera uzstādīšana darbam ar datora iezvanes modemu ............................. 199
Printera uzstādīšana darbam ar datora DSL/ADSL modemu ......................... 200

H variants: balss/faksa līnija kopā ar datora modemu ..................................................... 201

Balss/fakss kopā ar datora iezvanes modemu ................................................ 201
Balss/fakss kopā ar datora DSL/ADSL modemu ............................................ 203

I variants: kopēja balss/faksa līnija ar automātisko atbildētāju ........................................ 204
J variants: telefona/faksa līnija kopā ar datora modemu un automātisko atbildētāju ....... 205

Balss/faksa līnija kopā ar datora iezvanes modemu un automātisko
atbildētāju ........................................................................................................ 206
Balss/faksa līnija kopā ar datora DSL/ADSL modemu un automātisko
atbildētāju ........................................................................................................ 208

K variants: balss/faksa līnija kopā ar datora iezvanes modemu un balss pastu .............. 209

Seriālā tipa faksa uzstādīšana .......................................................................................................... 212
Faksa iestatījumu pārbaude ............................................................................................................. 213

C pielikums. Kļūdas (sistēmā Windows) .......................................................................................................... 215

Faksa atmiņa ir pilna ........................................................................................................................ 217
Nevar sazināties ar printeri ............................................................................................................... 218
Trūkst tintes ...................................................................................................................................... 219
Drukas galviņas problēma ................................................................................................................ 220
Ink cartridge problem (Problēma ar tintes kasetni) ........................................................................... 221
Nomainiet tintes kasetni ................................................................................................................... 222
Ievietota nesaderīga vecākas paaudzes kasetne ............................................................................. 223
Papīra neatbilstība ............................................................................................................................ 224
Kasetnes ligzdas kustība nav iespējama .......................................................................................... 225
Iestrēdzis papīrs ............................................................................................................................... 226
Printerī ir beidzies papīrs .................................................................................................................. 227
Printeris ir bezsaistē ......................................................................................................................... 228

xii

LVWW

background image

Printeris ir pauzēts ............................................................................................................................ 229
Dokumentu neizdevās izdrukāt ........................................................................................................ 230
Printera kļūme .................................................................................................................................. 231
Durtiņas vai vāks ir atvērts ............................................................................................................... 232
Ir uzstādīta iepriekš lietota tintes kasetne ......................................................................................... 233
Iztukšotas tintes kasetnes ................................................................................................................ 234
Tintes kasetņu kļūme ....................................................................................................................... 235
Printera izejmateriālu jaunināšana ................................................................................................... 236
Printera izejmateriālu jaunināšana veiksmīga .................................................................................. 237
Printera izejmateriālu jaunināšanas problēma ................................................................................. 238
Ievietotas tintes kasetnes, kuru ražotājs nav HP .............................................................................. 239
Oriģinālo HP tintes kasetņu izmantošanai ir noteikti ieguvumi ......................................................... 240
Ieteikums par viltotām kasetnēm ...................................................................................................... 241
Konstatēta lietota, atkārtoti uzpildīta vai viltota kasetne ................................................................... 242
Izmantojiet UZSTĀDĪŠANAS kasetnes ............................................................................................ 243
Neizmantojiet UZSTĀDĪŠANAS kasetnes ........................................................................................ 244
Nepietiek tintes startēšanai .............................................................................................................. 245
Vai izmantot tikai melno tinti? ........................................................................................................... 246
Vai izmantot tikai krāsaino tinti? ....................................................................................................... 247
Nesaderīgas tintes kasetnes ............................................................................................................ 248
Tintes sensora kļūme ....................................................................................................................... 249
Tintes sensora brīdinājums .............................................................................................................. 250
Problēma ar printera sagatavošanu ................................................................................................. 251
Krāsu tintes kasetnē nav tintes ........................................................................................................ 252
Melnās tintes kasetnē nav tintes ...................................................................................................... 253
Automātiskās dokumentu padeves vāks ir atvērts ........................................................................... 254
Problēma ar tintes sistēmu ............................................................................................................... 255

Alfabētiskais rādītājs ......................................................................................................................................... 257

LVWW

xiii

background image

xiv

LVWW

background image

1