עזרה HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One

/

HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One

/

HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

ךירדמ

שמתשמל

background image

עדימ

לע

תויוכז

םירצוי

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

הרודהמ

1

,

4/2014

תועדוה

לש

Hewlett-Packard Company

עדימה

ךמסמב

הז

ןותנ

יונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

רמוח

הז

אלל

תלבק

תושר

לש

Hewlett-

Packard

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

תוירחאה

תידעלבה

םירצומל

םיתורישלו

לש

HP

תטרופמ

תרהצהב

תוירחאה

תשרופמה

תיוולנה

םירצומל

םיתורישו

הלא

.

ןיא

שרפל

רבד

ןמ

רומאה

ךמסמב

הז

תקנעהכ

תוירחא

תפסונ

.

HP

הניא

תאשונ

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגשל

הכירע

וא

תוטמשהל

ךמסמב

הז

.

תויוכז

םירצוי

Microsoft

,

Windows

,

Windows XP

,

Windows Vista

,

Windows 7

ו

-

Windows 8

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation

.

ENERGY STAR

ןמיסהו

לש

ENERGY STAR

םה

םילמס

םימושר

הראב

"

ב

.

background image

עדימ

תוחיטב

שי

לועפל

דימת

לע

-

יפ

יעצמא

תוריהזה

םייסיסבה

תעב

שומישה

רצומב

הז

,

ידכ

םצמצל

תא

תנכס

העיגפה

הקילדמ

וא

תולמשחתה

.

1

.

ארק

בטיה

תא

לכ

תוארוהה

תולולכה

דועיתב

הוולנה

תספדמל

.

2

.

תייצ

לכל

תורהזאה

תוארוההו

ונמוסש

לע

-

יבג

רצומה

.

3

.

קתנ

רצומ

הז

עקשמ

למשחה

ינפל

הקנתש

ותוא

.

4

.

ןיא

ןיקתהל

רצומ

הז

וא

שמתשהל

וב

תבריקב

םימ

וא

רשאכ

התא

בוטר

.

5

.

ןקתה

תא

רצומה

החטיבב

לע

-

יבג

חטשמ

ביצי

.

6

.

ןקתה

תא

רצומה

םוקימב

ןגומ

ובש

ןיא

הנכס

והשימש

ךורדי

לע

לבכ

וקה

,

וא

לקתיי

וב

,

ובשו

לבכה

אל

קזניי

.

7

.

םא

רצומה

וניא

לעופ

הכלהכ

,

ןייע

קרפב

ןורתפ

תויעב

דומעב

115

.

8

.

ןיא

ךותב

רצומה

םיקלח

שמתשמהש

לוכי

קזחתל

םתוא

.

תורישל

,

הנפ

ידבועל

תוריש

םיכמסומ

.

background image
background image

ןכות

םיניינעה

1

דציכ

ןתינ

עצבל

?

..................................................................................................................................................

1

2

םידעצ

םינושאר

....................................................................................................................................................

3

תושיגנ

....................................................................................................................................................

4

HP EcoSolutions

)

HP

תוכיאו

הביבסה

(

...................................................................................................

5

לוהינ

תכירצ

למשחה

................................................................................................................

5

שומיש

ליעי

רתוי

ירמוחב

הספדה

םילכתמ

..................................................................................

5

תרכה

יביכר

תספדמה

...............................................................................................................................

7

טבמ

ימדק

..............................................................................................................................

7

רוזא

ירמוח

הספדה

..................................................................................................................

8

טבמ

ירוחא

.............................................................................................................................

8

שומיש

חולב

הרקבה

לש

תספדמה

..............................................................................................................

9

הריקס

תיללכ

לש

םינצחל

תוירונו

..............................................................................................

9

םילמס

תגוצתב

חול

הרקבה

......................................................................................................

9

יוניש

תורדגה

תספדמ

............................................................................................................

10

תונורתפ

םיילטיגיד

לש

HP

.....................................................................................................................

11

םהמ

תונורתפ

םיילטיגיד

לש

HP

?

...........................................................................................

11

'

קוית

ילטיגיד

לש

HP

'

...........................................................................................

11

סקפ

ילטיגיד

לש

HP

.............................................................................................

11

תושירד

................................................................................................................................

11

תרדגה

'

תונורתפ

םיילטיגיד

לש

HP

'

.........................................................................................

13

תרדגהל

'

קוית

ילטיגיד

לש

HP

'

...............................................................................

13

תרדגה

'

הקירס

הייקיתל

תשרב

'

..............................................................

13

תרדגה

הקירס

ראודל

ינורטקלא

..............................................................

14

תרדגה

'

סקפ

ילטיגידה

לש

HP

'

...............................................................................

16

שומיש

ב

'

תונורתפ

םיילטיגידה

לש

HP

'

.....................................................................................

17

שמתשה

ב

'

הקירס

הייקיתל

תשרב

לש

HP

'

...............................................................

17

שומיש

הקירסב

ראודל

ינורטקלא

............................................................................

17

שומיש

סקפב

ילטיגיד

לש

HP

.................................................................................

17

תרושקת

הדש

בורק

)

NFC

(

.....................................................................................................................

18

תויחנה

תויסיסב

שומישל

ריינב

................................................................................................................

19

יגוס

ריינ

םיצלמומ

הספדהל

....................................................................................................

19

תנמזה

ירמוח

הספדה

םילכתמ

לש

HP

......................................................................................

20

תוצע

הריחבל

שומישלו

ריינב

..................................................................................................

21

תניעט

ריינ

............................................................................................................................................

22

v

HEWW

background image

תניעט

ריינ

לדוגב

יטרדנטס

.....................................................................................................

22

תניעט

תופטעמ

.....................................................................................................................

23

תניעט

םיסיטרכ

ריינו

םוליצ

....................................................................................................

24

תניעט

ךמסמ

רוקמ

לע

חטשמ

תיכוכזה

......................................................................................................

26

תניעט

ךמסמ

רוקמ

ךותל

ןיזמ

םיכמסמה

....................................................................................................

27

סנכה

ןנוכ

USB Flash

...........................................................................................................................

28

תנקתה

םירזיבאה

שומישהו

םהב

..............................................................................................................

29

ןקתה

תא

רזיבאה

הספדהל

וד

-

תידדצ

תיטמוטוא

)

רסקלפוד

(

........................................................

29

תנקתה

שגמה

ינשה

שומישהו

וב

)

שגמ

2

(

.................................................................................

29

הדובע

םע

םישגמ

..................................................................................................................

30

תקוזחת

תספדמה

...................................................................................................................................

32

יוקינ

חטשמ

תיכוכזה

לש

קרוסה

..............................................................................................

32

יוקינ

ינוציח

..........................................................................................................................

32

יוקינ

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

................................................................................................

32

ןוכדע

תספדמה

......................................................................................................................................

34

תחיתפ

תנכות

תספדמה

לש

HP

)

Windows

(

.............................................................................................

35

יוביכ

תספדמה

......................................................................................................................................

36

רוזחש

תורירב

לדחמ

..............................................................................................................................

37

3

הספדה

..............................................................................................................................................................

39

תספדה

םיכמסמ

....................................................................................................................................

40

הספדה

לע

תופטעמ

................................................................................................................................

41

תספדה

םימוליצ

.....................................................................................................................................

43

הספדה

ךות

שומיש

ב

-

dpi

יברמ

...............................................................................................................

45

הספדה

לע

-

יבג

ינש

ידצ

ףדה

)

הספדה

וד

-

תידדצ

(

........................................................................................

46

תועצה

הספדהל

תחלצומ

.........................................................................................................................

47

4

הקתעה

הקירסו

..................................................................................................................................................

51

הקתעה

.................................................................................................................................................

52

הקירס

..................................................................................................................................................

54

תקירס

ךמסמ

רוקמ

................................................................................................................

54

הקירס

בשחמל

.....................................................................................................

54

הקירס

ןקתהל

ןורכיז

.............................................................................................

55

הקירס

תועצמאב

Webscan

...................................................................................................

55

תקירס

םיכמסמ

טסקטכ

ןתינה

הכירעל

.....................................................................................

56

5

סקפ

..................................................................................................................................................................

59

רוגיש

סקפ

............................................................................................................................................

60

רוגיש

סקפ

ליגר

....................................................................................................................

60

רוגיש

סקפ

ליגר

בשחמהמ

......................................................................................................

60

רוגיש

סקפ

ינדי

ןופלטמ

..........................................................................................................

61

רוגיש

סקפ

תועצמאב

גויח

גצהמ

.............................................................................................

62

רוגיש

סקפ

ןורכיזהמ

..............................................................................................................

63

HEWW

vi

background image

רוגיש

סקפ

רפסמל

םינעמנ

......................................................................................................

63

רוגיש

סקפ

בצמב

ןוקית

תואיגש

..............................................................................................

64

תלבק

סקפ

............................................................................................................................................

65

תלבק

סקפ

תינדי

...................................................................................................................

65

רדגה

סקפ

יוביג

....................................................................................................................

66

הספדה

תרזוח

ןורכיזהמ

לש

םיסקפ

ולבקתהש

...........................................................................

66

תרבעה

םיסקפ

רפסמל

רחא

....................................................................................................

67

תרדגה

לדוג

ריינה

רובע

םיסקפ

םיסנכנ

....................................................................................

67

תרדגה

הנטקה

תיטמוטוא

רובע

םיסקפ

םיסנכנ

..........................................................................

67

תמיסח

ירפסמ

סקפ

יתלב

םייוצר

.............................................................................................

68

תפסוה

םירפסמ

המישרל

לש

סקפ

לבז

.....................................................................

68

תרסה

םירפסמ

המישרהמ

לש

סקפ

לבז

....................................................................

68

תספדה

חוד

סקפ

לבז

............................................................................................

69

תלבק

םיסקפ

תועצמאב

'

סקפ

ילטיגיד

לש

HP

'

..........................................................................

69

תושירד

לש

'

סקפ

'

ילטיגיד

לש

HP

'

..........................................................................

69

תלעפה

'

סקפ

ילטיגיד

לש

HP

'

................................................................................

70

יוניש

תורדגהה

לש

'

סקפ

ילטיגיד

לש

HP

'

................................................................

70

עבק

תומושר

גויח

ריהמ

..........................................................................................................................

72

הרדגה

יונישו

לש

תומושר

גויח

ריהמ

........................................................................................

72

הרדגה

יונישו

לש

תומושר

גויח

ריהמ

תוצובקל

..........................................................................

72

תקיחמ

תומושר

גויח

ריהמ

......................................................................................................

73

תספדה

המישר

לש

תומושר

גויח

ריהמ

.....................................................................................

73

יוניש

תורדגה

סקפ

.................................................................................................................................

75

תרדגה

תרתוכ

סקפה

.............................................................................................................

75

תרדגה

בצמ

הנעמה

)

הנעמ

יטמוטוא

(

........................................................................................

75

תעיבק

רפסמ

םילוצלצ

ינפל

הנעמה

..........................................................................................

76

יוניש

סופד

לוצלצ

הנעמה

לוצלצל

ןחבומ

...................................................................................

76

תרדגה

גוס

גויח

.....................................................................................................................

77

תרדגה

תויורשפא

גויח

רזוח

....................................................................................................

77

תרדגה

תוריהמ

סקפה

............................................................................................................

77

תרדגה

תמצוע

לוקה

לש

סקפה

................................................................................................

78

סקפ

יתורישו

ןופלט

םיילטיגיד

.................................................................................................................

79

לוקוטורפ

תרבעה

סקפ

טנרטניאב

.............................................................................................................

80

תוחוד

סקפ

............................................................................................................................................

81

תספדה

תוחוד

רושיא

םיסקפ

..................................................................................................

81

תספדה

תוחוד

האיגש

לש

סקפ

................................................................................................

82

הספדה

הגצהו

לש

ןמוי

סקפה

.................................................................................................

82

תקיחמ

ןמוי

סקפה

.................................................................................................................

82

תספדה

םיטרפ

תודוא

תלועפ

סקפה

הנורחאה

...........................................................................

82

תספדה

חוד

החיש

ההוזמ

........................................................................................................

83

תגצה

תיירוטסיה

תוחישה

.......................................................................................................

83

6

יתוריש

טנרטניא

.................................................................................................................................................

85

םהמ

'

יתוריש

טנרטניא

?'

..........................................................................................................................

86

vii

HEWW

background image

HP ePrint

...........................................................................................................................

86

ימושיי

הספדה

......................................................................................................................

86

תרדגה

יתוריש

טנרטניא

..........................................................................................................................

87

תרדגה

'

יתוריש

טנרטניא

'

תועצמאב

חול

הרקבה

לש

תספדמה

.....................................................

87

תרדגה

'

יתוריש

טנרטניא

'

תועצמאב

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

......................................................

87

תרדגה

'

יתוריש

טנרטניא

'

תועצמאב

תנכות

תספדמה

לש

HP

.......................................................

88

שומיש

יתורישב

טנרטניא

........................................................................................................................

89

HP ePrint

...........................................................................................................................

89

הספדה

תועצמאב

HP ePrint

.................................................................................

89

רותיא

תבותכ

ראודה

ינורטקלאה

לש

תספדמה

..........................................................

89

תתבשה

HP ePrint

...............................................................................................

90

ימושיי

הספדה

......................................................................................................................

90

שומיש

ימושייב

הספדהה

.......................................................................................

90

לוהינ

ימושיי

הספדה

.............................................................................................

90

תתבשה

ימושיי

הספדה

.........................................................................................

90

תרסה

'

יתוריש

טנרטניא

'

..........................................................................................................................

91

7

הדובע

םע

תוינסחמ

הספדה

.................................................................................................................................

93

עדימ

לע

תוינסחמ

וידה

שארו

הספדהה

.....................................................................................................

94

תקידב

יסלפמ

וידה

םירעושמה

................................................................................................................

95

הספדה

תועצמאב

ויד

רוחש

וא

ינועבצ

דבלב

..............................................................................................

96

תפלחה

תוינסחמ

וידה

.............................................................................................................................

97

תנמזה

תוינסחמ

ויד

................................................................................................................................

98

ןוסחא

ירמוח

הספדה

םילכתמ

..................................................................................................................

99

ןוסחא

עדימ

ימינונא

תודוא

שומישה

.......................................................................................................

100

8

תרדגה

תשר

.....................................................................................................................................................

101

תרדגה

תספדמה

רובע

תרושקת

תיטוחלא

...............................................................................................

102

ינפל

ליחתתש

......................................................................................................................

102

תרדגה

תספדמה

תשרב

תיטוחלאה

ךלש

.................................................................................

102

יוניש

גוס

רוביחה

................................................................................................................

102

רבעמ

רוביחמ

Ethernet

רוביחל

יטוחלא

................................................................

103

רבעמ

רוביחמ

USB

רוביחל

יטוחלא

......................................................................

103

תקידב

רוביחה

יטוחלאה

.......................................................................................................

104

הלעפה

התבשהו

לש

תלוכי

טוחלאה

לש

תספדמה

....................................................................

104

יוניש

תורדגה

תשר

...............................................................................................................................

105

הגצה

הספדהו

לש

תורדגה

תשר

.

...........................................................................................

105

תרדגה

תוריהמ

רושיקה

........................................................................................................

105

יוניש

תורדגה

IP

..................................................................................................................

105

רבעל

רוביחמ

יטוחלא

רוביחל

USB

וא

טנרתא

.........................................................................................

107

שומיש

ב

'

טוחלא

רישי

'

לש

HP

...............................................................................................................

108

תלעפה

'

טוחלא

רישי

'

לש

HP

................................................................................................

108

הספדה

ןקתהמ

דיינ

ךמותה

טוחלאב

.......................................................................................

108

הספדה

בשחממ

ךמותה

טוחלאב

............................................................................................

109

HEWW

viii

background image

9

ילכ

לוהינ

תספדמ

.............................................................................................................................................

111

זגרא

םילכ

)

Windows

(

.........................................................................................................................

112

תחיתפ

'

זגרא

םילכה

'

............................................................................................................

112

תינכות

תורישה

HP Utility (OS X

(

........................................................................................................

113

תרש

טנרטניא

ץבושמ

...........................................................................................................................

114

תודוא

יצבוק

Cookie

...........................................................................................................

114

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

............................................................................................

114

10

ןורתפ

תויעב

..................................................................................................................................................

115

הכימתה

לש

HP

..................................................................................................................................

116

םושיר

תספדמה

..................................................................................................................

116

ךילהת

הכימתה

...................................................................................................................

116

תלבק

הכימת

םיעצמאב

םיינורטקלא

......................................................................................

116

הכימת

תינופלט

לש

HP

.......................................................................................................

117

ינפל

היינפה

זכרמל

..............................................................................................

117

תפוקת

הכימתה

תינופלטה

...................................................................................

117

ירפסמ

ןופלט

הכימתל

.........................................................................................

117

םותב

תפוקת

הכימתה

תינופלטה

..........................................................................

117

תלבק

עויס

ךרד

חול

הרקבה

לש

תספדמה

...............................................................................................

118

תנבה

תוחוד

תספדמה

...........................................................................................................................

119

חוד

סוטטס

תספדמה

...........................................................................................................

119

ףד

תרוצת

תשר

...................................................................................................................

120

ןורתפ

תויעב

תספדמב

..........................................................................................................................

123

תספדמה

תיבכנ

ןפואב

יתלב

יופצ

..........................................................................................

123

רושיי

שאר

הספדה

לשכנ

......................................................................................................

123

תויעב

תנזהב

ריינה

..............................................................................................................

123

תספדמל

ןיא

תורשפא

אורקל

תא

ןקתה

ןורכיזה

.......................................................................

124

ןורתפ

תויעב

הספדה

............................................................................................................................

125

ןורתפ

תויעב

הקתעה

............................................................................................................................

129

םיקתועה

םיקיר

וא

םייוהד

....................................................................................................

129

ןקתהה

ןיטקמ

תא

לדוג

ךמסמה

.............................................................................................

129

תוכיא

הקתעה

הדורי

............................................................................................................

129

ןורתפ

תויעב

הקירס

.............................................................................................................................

131

קרוסה

וניא

ביגמ

.................................................................................................................

131

תלועפ

הקירסה

תכרוא

ןמז

בר

ידמ

........................................................................................

131

קלח

ךמסמהמ

אל

קרסנ

וא

רסחש

וב

טסקט

.............................................................................

131

אל

ןתינ

ךורעל

טסקט

...........................................................................................................

132

תוכיא

הנומתה

הקורסה

הכומנ

..............................................................................................

133

ןיא

תורשפא

קורסל

הייקיתל

תשרב

.......................................................................................

133

ןיא

תורשפא

קורסל

ראודל

ינורטקלא

......................................................................................

134

ןורתפ

תויעב

סקפ

................................................................................................................................

135

תקידב

סקפה

הלשכנ

...........................................................................................................

135

תקידב

תרמוח

סקפ

הלשכנ

...................................................................................

135

ix

HEWW

background image

תקידב

רוביח

סקפ

עקשל

ןופלט

ליעפ

הלשכנ

.........................................................

136

תקידב

לבכ

ןופלט

רבוחמ

האיציל

הנוכנה

סקפב

הלשכנ

...........................................

136

תקידב

שומיש

גוסב

טוח

ןופלטה

ןוכנה

סקפב

הלשכנ

..............................................

137

תקידב

יוהיז

לילצ

גויח

הלשכנ

..............................................................................

137

תקידב

בצמ

וק

סקפ

הלשכנ

..................................................................................

138

הגוצתב

תגצומ

ןפואב

עובק

העדוהה

ןופלטה

וניא

רבוחמ

..........................................................

139

תויעב

רוגישב

הלבקו

לש

םיסקפ

תספדמב

..............................................................................

139

תספדמה

הלוכי

רגשל

םיסקפ

,

ךא

הניא

הלוכי

לבקל

םיסקפ

......................................................

140

תספדמה

הלוכי

לבקל

םיסקפ

,

ךא

הניא

הלוכי

רגשל

םיסקפ

......................................................

141

ןורתפ

תויעב

אשונב

HP ePrint

ימושייו

HP

הספדהל

...............................................................................

142

ןורתפ

תויעב

תשרב

..............................................................................................................................

143

ןורתפ

תויעב

תשר

תויללכ

....................................................................................................

143

אל

ןתינ

רבחל

תא

תספדמה

ןפואב

יטוחלא

..............................................................................

143

בלש

1

:

אדו

יכ

תירונ

טוחלאה

)

802.11

(

תקלוד

......................................................

143

בלש

2

:

אדו

יכ

בשחמה

רבוחמ

תשרל

תיטוחלאה

....................................................

144

בלש

3

:

עצב

תא

תקידב

טוחלאה

...........................................................................

144

בלש

4

:

לעפה

שדחמ

תא

יביכר

תשרה

תיטוחלאה

...................................................

145

ןורתפ

תויעב

לוהינב

תספדמה

...............................................................................................................

146

אל

ןתינ

חותפל

תא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

...........................................................................

146

תקוזחת

שאר

הספדה

...........................................................................................................................

148

הקנ

תא

שאר

הספדהה

.........................................................................................................

148

רושיי

שאר

הספדהה

............................................................................................................

149

לויכ

תרוש

הנזהה

................................................................................................................

150

ןקתה

שדחמ

תא

שאר

הספדהה

.............................................................................................

150

רורחש

תומיסח

....................................................................................................................................

152

רורחש

תומיסח

ריינ

הקלחמ

ימינפה

לש

תספדמה

....................................................................

152

רורחש

תומיסח

ריינה

ןיזמב

םיכמסמה

יטמוטואה

....................................................................

153

ענמה

תועקתהמ

ריינ

............................................................................................................

154

יוניפ

תררג

הספדהה

.............................................................................................................................

155

חפסנ

א

עדימ

ינכט

...............................................................................................................................................

157

עדימ

תודוא

תוירחא

.............................................................................................................................

158

עדימ

תודוא

תוירחא

לע

תינסחמ

ויד

.......................................................................................

158

םיטרפמ

..............................................................................................................................................

159

תושירד

תכרעמה

.................................................................................................................

159

טרפמ

יאנת

הביבס

..............................................................................................................

159

תלוביק

שגמ

הנזהה

.............................................................................................................

159

תלוביק

שגמ

טלפה

..............................................................................................................

160

לדוג

לקשמו

ריינה

................................................................................................................

160

יטרפמ

הספדה

....................................................................................................................

160

טרפמ

הקתעה

.....................................................................................................................

160

טרפמ

הקירס

......................................................................................................................

160

טרפמ

סקפ

.........................................................................................................................

161

תקופת

תינסחמה

.................................................................................................................

161

HEWW

x

background image

טרפמ

הטילפ

תיטסוקא

........................................................................................................

161

עדימ

הניקת

........................................................................................................................................

163

רפסמ

םגדה

הניקתל

............................................................................................................

163

תרהצה

FCC

......................................................................................................................

164

העדוה

םישמתשמל

האירוקב

.................................................................................................

164

תרהצה

תומיאת

VCCI

)

Class B

(

םישמתשמל

ןפיב

................................................................

164

העדוה

רבדב

לבכ

חתמה

םישמתשמל

ןפיב

..............................................................................

164

הרהצה

רבדב

תטילפ

םישער

םישמתשמל

הינמרגב

..................................................................

165

העדוה

םישמתשמל

תוגוצתב

תויתוזח

תומוקמב

הדובע

הינמרגב

...............................................

165

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הראב

"

ב

:

תושירד

FCC

....................................................

165

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הדנקב

...........................................................................

166

העדוה

םישמתשמל

רוזאב

ילכלכה

יפוריאה

.............................................................................

166

העדוה

םישמתשמל

תשרב

םינופלטה

הינמרגב

.........................................................................

167

הרהצה

רבדב

סקפ

יווק

הילרטסואב

.......................................................................................

167

תעדוה

הניקת

לש

דוחיאה

יפוריאה

........................................................................................

167

םירצומ

םע

ימאתמ

AC

םיינוציח

...........................................................................

167

םירצומ

םע

תוילנויצקנופ

תיטוחלא

........................................................................

167

תרהצה

תשר

םינופלטה

הפוריאב

)

םדומ

/

סקפ

(

........................................................

167

תרהצה

תומיאת

...................................................................................................................

168

עדימ

ירוטלוגר

רובע

םירצומ

םייטוחלא

..................................................................................

168

הפישח

תנירקל

רדת

וידר

.....................................................................................

169

העדוה

םישמתשמל

ליזרבב

..................................................................................

169

העדוה

םישמתשמל

הדנקב

...................................................................................

169

העדוה

םישמתשמל

ןאווייטב

................................................................................

170

העדוה

םישמתשמל

וקיסקמב

................................................................................

170

העדוה

עגונב

טוחלאל

םישמתשמל

ןפיב

.................................................................

170

תינכות

לוהינ

יתביבס

רצומל

..................................................................................................................

171

שומיש

ריינב

.......................................................................................................................

171

יקלח

קיטסלפ

.....................................................................................................................

171

תונויליג

םינותנ

לש

תוחיטב

םירמוח

.......................................................................................

171

תינכות

רוזחימ

....................................................................................................................

172

תינכות

רוזחימה

לש

HP

ירמוחל

ויד

םילכתמ

..........................................................................

172

תכלשה

דויצ

תלוספ

לע

-

ידי

םישמתשמ

...................................................................................

172

תכירצ

למשח

......................................................................................................................

172

םירמוח

םיימיכ

....................................................................................................................

172

תכלשה

תוללוס

דנלוהב

........................................................................................................

172

תכלשה

תוללוס

ןאוויאטב

.....................................................................................................

173

העדוה

לע

םירמוח

םיילוקרפ

הינרופילקב

................................................................................

173

תלבט

םירמוח

םיליער

םינכוסמו

)

ןיס

(

....................................................................................

173

תלבגה

םירמוח

םינכוסמ

)

הניארקוא

(

......................................................................................

173

תלבגה

םירמוח

םינכוסמ

)

ודוה

(

.............................................................................................

173

EPEAT

.............................................................................................................................

174

SEPA Ecolabel

-

עדימ

םישמתשמל

ןיסב

.............................................................................

174

xi

HEWW

background image

חפסנ

ב

עדימ

ףסונ

תודוא

תרדגה

סקפ

...................................................................................................................

175

תרדגה

תרבעה

םיסקפ

)

תוכרעמ

ןופלט

תויליבקמ

(

...................................................................................

176

תריחב

תרדגה

סקפה

המיאתמה

תיבל

וא

דרשמל

.....................................................................

177

תורשפא

א

:'

וק

סקפ

דרפנ

)

אלל

תוחיש

תוילוק

(

.......................................................................

178

תורשפא

ב

:'

תרדגה

תספדמה

םע

DSL

...................................................................................

179

תורשפא

ג

:'

תרדגה

תספדמה

םע

תכרעמ

ןופלט

גוסמ

PBX

וא

וק

ISDN

.....................................

180

תורשפא

ד

:'

סקפ

םע

תוריש

לוצלצ

ןחבומ

ותואב

וק

ןופלט

........................................................

180

תורשפא

ה

:'

וק

ףתושמ

תוחישל

תוילוק

םיסקפלו

.....................................................................

181

תורשפא

ו

:

וק

ףתושמ

תוחישל

תוילוק

תוחישלו

סקפ

םע

את

ילוק

..............................................

183

תורשפא

ז

:

וק

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

בשחמב

)

אלל

תוחיש

תוילוק

(

............................................

183

תנקתה

תספדמה

םע

םדומ

גויח

בשחמל

.................................................................

184

תנקתהל

תספדמה

םע

םדומ

DSL/ADSL

בשחמב

...................................................

185

תורשפא

ח

:

וק

ילוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

בשחמב

..................................................................

186

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

גויח

בשחמב

............................................................

186

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

DSL/ADSL

בשחמב

.................................................

187

תורשפא

ט

:

וק

ףתושמ

תוחישל

סקפ

תוחישלו

תוילוק

םע

ןובישמ

..............................................

188

הרקמ

J

:

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

בשחמב

ןובישמו

...........................................................

190

וק

לוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

גויח

בשחמב

ןובישמו

................................................

190

וק

ילוק

/

סקפ

ףתושמ

םע

םדומ

DSL/ADSL

בשחמב

ןובישמו

....................................

191

תורשפא

י

"

א

:

וק

ףתושמ

תוחישל

סקפ

תוחישלו

תוילוק

םע

םדומ

גויח

בשחמב

אתו

ילוק

..............

193

תרדגה

סקפ

תירוט

...............................................................................................................................

195

תקידב

תורדגה

סקפה

...........................................................................................................................

196

חפסנ

ג

תואיגש

)

Windows

(

.................................................................................................................................

197

ןורכיז

סקפה

אלמ

.................................................................................................................................

199

אל

ןתינ

םייקל

תרושקת

םע

תספדמ

וז

....................................................................................................

200

סלפמ

ויד

ךומנ

.....................................................................................................................................

201

היעב

שארב

הספדה

.............................................................................................................................

202

היעב

תינסחמב

וידה

.............................................................................................................................

203

ףלחה

תא

תינסחמ

וידה

.........................................................................................................................

204

תנקתומ

תינסחמ

אל

תמאות

רודמ

םדוק

..................................................................................................

205

יא

-

המאתה

לש

ריינ

..............................................................................................................................

206

תבשות

תינסחמה

העוקת

......................................................................................................................

207

תמיסח

ריינ

.........................................................................................................................................

208

לזא

ריינה

תספדמב

..............................................................................................................................

209

תספדמ

בצמב

אל

ןווקמ

.......................................................................................................................

210

תספדמ

בצמב

ההשומ

...........................................................................................................................

211

תספדה

ךמסמה

הלשכנ

.........................................................................................................................

212

לשכ

תספדמב

......................................................................................................................................

213

תלד

וא

הסכמ

םיחותפ

..........................................................................................................................

214

הנקתוה

תינסחמ

ויד

רבכש

התייה

שומישב

..............................................................................................

215

תוינסחמ

וידה

ונקורתה

.........................................................................................................................

216

לשכ

תוינסחמב

וידה

.............................................................................................................................

217

גורדש

םירמוחה

םילכתמה

תספדמב

.......................................................................................................

218

HEWW

xii

background image

גורדש

םירמוחה

םילכתמה

תספדמב

םלשוה

החלצהב

...............................................................................

219

היעב

גורדשב

םירמוחה

םילכתמה

תספדמב

.............................................................................................

220

ונקתוה

תוינסחמ

ויד

ןניאש

תרצותמ

HP

.................................................................................................

221

שומיש

תוינסחמב

תוירוקמ

לש

HP

םלתשמ

רתוי

.....................................................................................

222

עדימ

ץעיימ

עגונב

תוינסחמל

תופיוזמ

.....................................................................................................

223

התהוז

תינסחמ

תשמושמ

,

תפיוזמ

וא

תינסחמ

האלומש

שדחמ

....................................................................

224

שמתשה

תוינסחמב

שומישל

ינושאר

.......................................................................................................

225

ןיא

שמתשהל

תוינסחמב

שומישל

ינושאר

................................................................................................

226

ןיא

קיפסמ

ויד

לוחתאב

.........................................................................................................................

227

םאה

שמתשהל

וידב

רוחש

דבלב

?

..........................................................................................................

228

םאה

שמתשהל

וידב

ינועבצ

דבלב

?

.........................................................................................................

229

תוינסחמ

ויד

אל

תומאות

.......................................................................................................................

230

לשכ

ןשיחב

וידה

..................................................................................................................................

231

תרהזא

ןשייח

וידה

................................................................................................................................

232

היעב

תנכהב

תספדמה

..........................................................................................................................

233

וידה

לזא

תינסחמב

הספדהל

עבצב

.........................................................................................................

234

וידה

לזא

תינסחמב

הספדהל

רוחשב

.......................................................................................................

235

הסכמ

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

חותפ

....................................................................................................

236

היעב

תכרעמב

וידה

..............................................................................................................................

237

סקדניא

...............................................................................................................................................................

239

xiii

HEWW

background image

HEWW

xiv

background image

1

דציכ

ןתינ

עצבל

?

םידעצ

םינושאר

דומעב

3

הספדה

דומעב

39

הקתעה

הקירסו

דומעב

51

סקפ

דומעב

59

יתוריש