Abi HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One / HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One / HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Kasutusjuhend

background image

Autoriõiguse teave

© 2014, autoriõigus Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. väljaanne; 4/2014

Hewlett-Packard Company teated

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

Kõik õigused kaitstud. Käesoleva materjali

reprodutseerimine, adapteerimine või

tõlkimine ilma Hewlett-Packardi eelneva

kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud

autorikaitseseadustega lubatud määral.

HP toodete ja teenuste garantiid

avaldatakse ainult nende toodete ning

teenustega kaasnevates selgesõnalistes

garantiiavaldustes. Mitte mingit selles

dokumendis sisalduvat teavet ei saa pidada

täiendavaks garantiiks. HP ei vastuta siin

esineda võivate tehniliste ega toimetuslike

vigade ning samuti mitte väljajäetud teabe

eest.

Tunnustused

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 ja Windows 8

on Microsoft Corporationi Ameerika

Ühendriikides registreeritud kaubamärgid.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR-i logo

on USA-s registreeritud kaubamärgid.

background image

Ohutusteave

Seadme kasutamisel täitke alati

elementaarseid ohutusnõudeid, et

vähendada tulekahju või elektrilöögi ohtu.

1. Lugege hoolikalt läbi kõik printeri

dokumentatsioonis olevad juhendid.

2. Järgige kõiki tootele märgitud hoiatusi ja

juhiseid.

3. Enne seadme puhastamist lülitage see

vooluvõrgust välja.

4. Ärge paigaldage ega kasutage seadet

vee lähedal või märgade kätega.

5. Paigutage seade turvaliselt kindlale

pinnale.

6. Paigaldage seade ohutusse kohta, et

keegi ei saaks juhtme peale astuda ega

selle taha komistada ja et juhe ei saaks

kahjustada.

7. Kui seade ei tööta korralikult, lugege

jaotist Probleemi lahendamine lk 123.

8. Seadme sees olevaid osi ei saa kasutaja

ise hooldada ega parandada. Pöörduge

kvalifitseeritud tugipersonali poole.

background image
background image

Sisukord

1 Kuidas seda teha? ............................................................................................................................................ 1

2 Alustamine ........................................................................................................................................................ 3

Hõlbustusfunktsioonid .......................................................................................................................... 4
HP EcoSolutions (HP ja keskkond) ...................................................................................................... 5

Toitehaldus .......................................................................................................................... 5
Prinditarvikute optimaalne kasutamine ................................................................................ 5

Printeri osad ......................................................................................................................................... 7

Eestvaade ............................................................................................................................ 7
Prinditarvikute asukohad ..................................................................................................... 8
Tagantvaade ........................................................................................................................ 8

Printeri juhtpaneeli kasutamine ............................................................................................................ 9

Nuppude ja tulede ülevaade ................................................................................................ 9
Juhtpaneeli ekraaniikoonid .................................................................................................. 9
Printeri seadete muutmine ................................................................................................. 10

HP Digital Solutions (HP digitaallahendused) .................................................................................... 12

Mis on HP Digital Solutions? ............................................................................................. 12

HP Digital Filing (HP digitaalne otsearhiivimine) ............................................... 12
HP Digital Fax ................................................................................................... 12

Nõuded .............................................................................................................................. 12
Rakenduse HP Digital Solutions seadistamine .................................................................. 14

Rakenduse HP Digital Filing seadistamine ....................................................... 14

Funktsiooni Scan to Network Folder (Võrgukausta skannimine)
seadistamine .................................................................................... 14
Funktsiooni Scan to Email (E-posti skannimine) iseadistamine ....... 15

Rakenduse HP Digital Fax seadistamine .......................................................... 17

Rakenduse HP Digital Solutions kasutamine .................................................................... 18

Rakenduse HP Scan to Network Folder kasutamine ........................................ 18
Funktsiooni Scan to Email (E-posti skannimine) kasutamine ........................... 18
Rakenduse HP Digital Fax kasutamine ............................................................. 19

Lähiväljaside (NFC) ............................................................................................................................ 20
Paberikasutuse põhijuhised ............................................................................................................... 21

Soovitatavad prindipaberid ................................................................................................ 21
HP paberite tellimine .......................................................................................................... 22
Nõuanded paberi valimiseks ja kasutamiseks ................................................................... 23

ETWW

v

background image

Paberi laadimine ................................................................................................................................. 24

Standardformaadis paberi sisestamine ............................................................................. 24
Ümbrike sisestamine ......................................................................................................... 25
Kaartide ja fotopaberi sisestamine ..................................................................................... 26

Originaali asetamine skanneri klaasile ............................................................................................... 28
Originaalide laadimine dokumendisööturisse ..................................................................................... 29
USB-välkmälu sisestamine ................................................................................................................. 30
Tarvikute seadistamine ja kasutamine ............................................................................................... 31

Paigaldage automaatne kahepoolne printimisseade (dupleksseade) ............................... 31
Installige ja kasutage teist salve (Salv 2) ........................................................................... 31
Salvedega töötamine ......................................................................................................... 32

Printeri korrashoid .............................................................................................................................. 35

Skanneri klaasi puhastamine ............................................................................................. 35
Väliskülje puhastamine ...................................................................................................... 35
Automaatse dokumendisööturi puhastamine ..................................................................... 36

Printeri uuendamine ........................................................................................................................... 37
Avage HP printeri tarkvara (Windows). .............................................................................................. 38
Printeri väljalülitamine ........................................................................................................................ 39
Restore defaults (Vaikesätete taastamine) ........................................................................................ 40

3 Printimine ........................................................................................................................................................ 41

Dokumentide printimine ...................................................................................................................... 42
Ümbrikutele printimine ........................................................................................................................ 44
Fotode printimine ................................................................................................................................ 46
Kasutage printimiseks sätet Maximum dpi (Maksimaalne dpi) ........................................................... 48
Printimine paberi mõlemale poolele (dupleksprint) ............................................................................ 50
Näpunäited edukaks printimiseks ....................................................................................................... 51

4 Kopeerimine ja skannimine ............................................................................................................................. 55

Kopeerimine ....................................................................................................................................... 56
Skannimine ......................................................................................................................................... 58

Originaali skannimine ........................................................................................................ 58

Skannimine arvutisse ........................................................................................ 58
Mäluseadmesse skannimine ............................................................................. 59

Skannimine Webscani abil ................................................................................................. 60
Dokumentide skannimine redigeeritava tekstina ............................................................... 60

5 Faks ................................................................................................................................................................ 63

Faksi saatmine ................................................................................................................................... 64

Standardfaksi saatmine ..................................................................................................... 64
Standardfaksi saatmine arvutist ......................................................................................... 65
Faksi saatmine käsitsi telefoni abil .................................................................................... 65
Faksi saatmine käsitsivalimise abil .................................................................................... 66

vi

ETWW

background image

Fakside saatmine mälust ................................................................................................... 67
Faksi saatmine mitmele adressaadile ................................................................................ 67
Faksi saatmine veaparandusrežimis ................................................................................. 68

Faksi vastuvõtmine ............................................................................................................................. 69

Faksi vastuvõtmine käsitsi ................................................................................................. 69
Varufaksi seadistamine ...................................................................................................... 70
Mälusolevate fakside uuestiprintimine ............................................................................... 70
Fakside edasisaatmine teisele numbrile ............................................................................ 71
Paberi formaadi seadmine vastuvõetud faksidele ............................................................. 71
Automaatse vähenduse seadmine sissetulevatele faksidele ............................................. 72
Soovimatute faksinumbrite blokeerimine ........................................................................... 72

Numbrite lisamine rämpsfaksinumbrite loendisse ............................................. 72
Numbrite eemaldamine rämpsfaksinumbrite loendist ....................................... 73
Rämpsfaksi aruande printimine ......................................................................... 73

Võtke vastu fakse kasutades rakendust HP Digital Fax .................................................... 73

Rakenduse HP Digital Fax nõuded ................................................................... 74
Rakenduse HP Digital Fax aktiveerimine .......................................................... 74
Rakenduse HP Digital Fax seadete muutmine ................................................. 74

Kiirvalimiskirjete seadistamine ........................................................................................................... 76

Kiirvalimiskirjete seadistamine ja muutmine ...................................................................... 76
Rühma kiirvalimiskirjete seadistamine ja muutmine .......................................................... 77
Kiirvalimiskirjete kustutamine ............................................................................................. 77
Kiirvalimiskirjeloendi printimine .......................................................................................... 78

Faksisätete muutmine ........................................................................................................................ 79

Faksipäise seadistamine ................................................................................................... 79
Vastamisrežiimi (automaatvastaja) seadistamine .............................................................. 79
Enne vastamist oodatavate helinate arvu seadmine ......................................................... 80
Vastamishelina tüübi muutmine eristavaks helinatooniks .................................................. 80
Valimistüübi seadistamine ................................................................................................. 81
Kordusvalimise valikute seadistamine ............................................................................... 81
Faksimiskiiruse seadistamine ............................................................................................ 82
Faksi helitugevuse seadistamine ....................................................................................... 82

Faksi- ja digitaalsed telefoniteenused ................................................................................................ 84
Faksimine üle Interneti ....................................................................................................................... 85
Faksiaruanded .................................................................................................................................... 86

Faksikinnitusaruannete printimine ..................................................................................... 86
Faksi tõrkearuannete printimine ........................................................................................ 87
Faksilogi printimine ja vaatamine ....................................................................................... 87
Faksilogi tühjendamine ...................................................................................................... 88
Viimase faksitoimingu üksikasjade printimine .................................................................... 88
Helistaja ID aruande printimine .......................................................................................... 88
Kõnede ajaloo vaatamine .................................................................................................. 88

ETWW

vii

background image

6 Veebiteenused ................................................................................................................................................ 89

Mis on veebiteenused? ...................................................................................................................... 90

HP ePrint ........................................................................................................................... 90
Prindirakendused ............................................................................................................... 90

Veebiteenuste seadistamine .............................................................................................................. 91

Veebiteenuste seadistamine printeri juhtpaneeli abil ......................................................... 91
Veebiteenuste seadistamine sisseehitatud veebiserveri abil ............................................. 91
Veebiteenuste seadistamine HP printeritarkvara abil ........................................................ 92

Veebiteenuste kasutamine ................................................................................................................. 93

HP ePrint ........................................................................................................................... 93

Printimine rakendusega HP ePrint .................................................................... 93
Otsige üles oma printeri e-posti aadress ........................................................... 93
Lülitage HP ePrint välja ..................................................................................... 94

Prindirakendused ............................................................................................................... 94

Prindirakenduste kasutamine ............................................................................ 94
Prindirakendsute haldamine .............................................................................. 94
Prindirakenduste väljalülitamine ........................................................................ 94

Veebiteenuste eemaldamine .............................................................................................................. 95

7 Töö tindikassettidega ...................................................................................................................................... 97

Teave tindikassettide ja prindipea kohta ............................................................................................ 98
Ligikaudsete tinditasemete kontrollimine ............................................................................................ 99
Ainult musta või värvilise tindiga printimine ...................................................................................... 100
Tindikassettide vahetamine .............................................................................................................. 101
Tindikassettide tellimine ................................................................................................................... 103
Prinditarvikute hoidmine ................................................................................................................... 104
Anonüümse kasutusteabe salvestamine .......................................................................................... 105

8 Võrgu seadistamine ...................................................................................................................................... 107

Seadme traadita sideühenduse seadistamine ................................................................................. 108

Enne alustamist ............................................................................................................... 108
Seadistage printer oma traadita võrgus ........................................................................... 108
Ühendusviisi muutmine .................................................................................................... 109

Ethernet-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine ....................................... 109
USB-ühenduselt traadita ühendusele lülitumine ............................................. 109

Traadita ühenduse testimine ........................................................................................... 110
Lülitage printeri traadita ühenduse funktsioon sisse või välja .......................................... 110

Võrgusätete muutmine ..................................................................................................................... 111

Võrgusätete vaatamine ja printimine ............................................................................... 111
Võrguühenduse kiiruse määramine ................................................................................. 111
IP-sätete muutmine .......................................................................................................... 111

Traadita ühenduselt USB- või Etherneti-ühendusele lülitumine ....................................................... 113
Kasutage rakendust HP Wireless Direct .......................................................................................... 114

HP traadita otseprintimise sisselülitamine ....................................................................... 114

viii

ETWW

background image

Printimine traadita side toega mobiilseadmest ................................................................ 115
Traadita side toega arvutist printimine ............................................................................. 115

9 Printeri haldamisvahendid ............................................................................................................................. 117

Tööriistakast (Windows) ................................................................................................................... 118

Avage rakendus Toolbox (Tööriistakast) ......................................................................... 118

Rakendus HP Utility (OS X) ............................................................................................................. 119
Sisseehitatud veebiserver ................................................................................................................ 120

Küpsised .......................................................................................................................... 120
Sisseehitatud veebiserveri avamine ................................................................................ 120

10 Probleemi lahendamine .............................................................................................................................. 123

HP tugi .............................................................................................................................................. 124

Printeri registreerimine ..................................................................................................... 124
Tugiteenuste osutamise protsess .................................................................................... 124
Elektroonilise toe kasutamine .......................................................................................... 124
HP tugiteenused telefonitsi .............................................................................................. 125

Enne helistamist .............................................................................................. 125
Telefonitoe kestus ........................................................................................... 125
Klienditoe telefoninumbrid ............................................................................... 125
Kui telefonitoe periood on lõppenud ................................................................ 125

Printeri juhtpaneeli kaudu abi hankimine .......................................................................................... 126
Printeriaruannete mõistmine ............................................................................................................ 127

Printeri olekuaruanne ....................................................................................................... 127
Võrgukonfiguratsiooni leht ............................................................................................... 128

Printeri probleemide lahendamine .................................................................................................... 131

Printer lülitub ootamatult välja .......................................................................................... 131
Prindipea joondamine nurjub ........................................................................................... 131
Paberisöötmise probleemid ............................................................................................. 131
Printer ei loe mäluseadet ................................................................................................. 132

Prindiprobleemide lahendamine ....................................................................................................... 133
Paljundamisprobeemide lahendamine ............................................................................................. 137

Koopiad on tühjad või tuhmid .......................................................................................... 137
Formaati vähendatakse ................................................................................................... 137
Kehv kopeerimiskvaliteet ................................................................................................. 137

Skannimisprobleemide lahendamine ............................................................................................... 139

Skanner ei skanni midagi ................................................................................................. 139
Skannimine võtab kaua aega .......................................................................................... 139
Osa dokumendist ei skannitud või osa teksti puudub ...................................................... 139
Teksti ei saa redigeerida .................................................................................................. 140
Skannitud kujutise kvaliteet on kehv ................................................................................ 141
Ei saa skannida võrgukausta ........................................................................................... 141
Ei saa skannida e-posti .................................................................................................... 142

Faksimisprobleemide lahendamine .................................................................................................. 143

ETWW

ix

background image

Faksitest nurjus ................................................................................................................ 143

Faksi riistvaratest "Fax Hardware Test" nurjus ............................................... 143
Faksi ühendatuse test telefonivõrgu pistikupesaga "Fax Connected to
Active Telephone Wall Jack" nurjus ................................................................ 144
Telefonijuhtme õigesse pessa ühendatuse test "Phone Cord Connected to
Correct Port on Fax" nurjus ............................................................................. 145
Õige telefonijuhtme kasutamise test "Using Correct Type of Phone Cord
with Fax" nurjus ............................................................................................... 145
Valimistooni test "Dial Tone Detection" nurjus ................................................ 146
Faksiliini kvaliteedi test "Fax Line Condition" nurjus ....................................... 147

Näidikul on püsivalt teade Phone Off Hook (Telefonitoru on hargilt ära) ......................... 147
Printeril on probleem fakside saatmise ja vastuvõtmisega .............................................. 148
Printer ei saa fakse vastu võtta, ent fakse saata saab .................................................... 149
Printer ei saa fakse saata, ent saab fakse vastu võtta .................................................... 150

HP ePrint ja HP Printables probleemide lahendamine ..................................................................... 152
Võrguprobleemide lahendamine ...................................................................................................... 153

Üldine võrgutõrkeotsing ................................................................................................... 153
Printerit ei saanud juhtmeta ühendada ............................................................................ 153

1. samm Veenduge, et traadita ühenduse (802.11) märgutuli põleb .............. 153
2. samm Kontrollige, kas arvuti on traadita võrku ühendatud ......................... 154
3. samm Käivitage traadita ühenduse test ...................................................... 154
4. samm Taaskäivitage traadita võrgu komponendid ...................................... 155

Printeri haldusprobleemide lahendamine ......................................................................................... 156

Sisseehitatud veebiserverile puudub juurdepääs ............................................................ 156

Prindipea hooldus ............................................................................................................................. 158

Puhastage prindipead ...................................................................................................... 158
Prindipea joondamine ...................................................................................................... 159
Paberisöödu kalibreerimine ............................................................................................. 160
Paigaldage prindipea uuesti ............................................................................................ 160

Ummistuste eemaldamine ................................................................................................................ 162

Paberiummistuse kõrvaldamine printerist ........................................................................ 162
Eemaldage paberiummistus automaatsest dokumendisööturist ..................................... 163
Paberiummistuste vältimine ............................................................................................. 164

Vabastage printimiskelk ................................................................................................................... 166

Lisa A Tehniline teave ...................................................................................................................................... 167

Garantiiteave .................................................................................................................................... 168

Tindikasseti garantiiteave ................................................................................................ 168

Tehnilised andmed ........................................................................................................................... 169

Süsteeminõuded .............................................................................................................. 169
Asukohatingimuste nõuded ............................................................................................. 169
Söötesalve mahutavus .................................................................................................... 169
Väljundsalve mahutavus .................................................................................................. 170
Paberi suurus ja raskus ................................................................................................... 170

x

ETWW

background image

Printimisandmed .............................................................................................................. 170
Paljundusspetsifikatsioonid .............................................................................................. 170
Skannimisspetsifikatsioonid ............................................................................................. 170
Faksimisspetsifikatsioonid ............................................................................................... 171
Kassettide väljastusmahud .............................................................................................. 171
Müra tekitamise andmed ................................................................................................. 172

Normatiivne teave ............................................................................................................................ 173

Regulatiivne mudelinumber ............................................................................................. 173
FCC-teave ....................................................................................................................... 174
Teave Koreas elavatele kasutajatele ............................................................................... 174
VCCI (klassi B) vastavusteave Jaapanis elavatele kasutajatele ..................................... 174
Toitejuhet puudutav teave Jaapanis elavatele kasutajatele ............................................ 174
Müraemissiooni teatis Saksamaa jaoks ........................................................................... 175
Kuvaseadmega töökohtade teave Saksamaa jaoks ........................................................ 175
Teave USA telefonivõrgu kasutajatele. FCC nõuded ...................................................... 175
Teave Kanada telefonivõrgu kasutajatele ........................................................................ 176
Teave Euroopa Majanduspiirkonnas asuvatele kasutajatele ........................................... 176
Teave Saksamaa telefonivõrgu kasutajatele ................................................................... 177
Juhtmega faksi teave Austraalia jaoks ............................................................................ 177
Euroopa Liidu regulatiivsed märkused ............................................................................. 177

Välise AC-adapteriga tooted ........................................................................... 177
Traadita funktsiooniga tooted .......................................................................... 177
Euroopa telefonivõrgu deklaratsioon (Modem/Faks) ...................................... 177

Vastavusdeklaratsioon ..................................................................................................... 178
Normatiivne teave raadioseadmete kohta ....................................................................... 178

Kokkupuude raadiosageduskiirgusega ........................................................... 179
Teave Brasiilias asuvatele kasutajatele .......................................................... 179
Teave Kanadas elavatele kasutajatele ........................................................... 179
Teave Taiwanis elavatele kasutajatele ........................................................... 180
Teade Mehhikos asuvatele kasutajatele ......................................................... 180
Juhtmeta seadmete teave Jaapani kasutajatele ............................................. 180

Keskkonnasäästlik tootmisprogramm ............................................................................................... 181

Paberikasutus .................................................................................................................. 181
Plastid .............................................................................................................................. 181
Materjalide ohutuskaardid ................................................................................................ 182
Taaskäitlusprogramm ............................................................................................. 182
HP tindiprinteritarvikute ringlussevõtu kava ..................................................................... 182
Seadmete jäätmete kasutusest kõrvaldamine kasutajate poolt ....................................... 182
Energiatarbimine .............................................................................................................. 182
Keemilised ained ............................................................................................................. 182
Akude kasutusest kõrvaldamine Hollandis ...................................................................... 183
Akude kasutusest kõrvaldamine Taiwanis ....................................................................... 183
Perkloraatmaterjali märkus (California) ........................................................................... 183
Toksiliste ja ohtlike ainete tabel (Hiina) ........................................................................... 183

ETWW

xi

background image

Ohtlike ainete piirang (Ukraina) ....................................................................................... 183
Ohtlike ainete piirang (India) ............................................................................................ 184
EPEAT ............................................................................................................................. 184
Hiina SEPA Ecolabel kasutajateave ................................................................................ 184

Lisa B Faksi täiendav seadistus ....................................................................................................................... 185

Faksimise seadistamine (paralleeltüüpi telefonisüsteemi puhul) ..................................................... 186

Kodu või kontori vajadustele vastava faksiseadistuse valik ............................................. 187
Variant A. Eraldi faksiliin (tavakõnesid vastu ei võeta) .................................................... 189
Variant B. Printeri seadistamine DSL-liinile ..................................................................... 189
Variant C. Printeri seadistamine PBX-telefonisüsteemis või ISDN-liinile ......................... 190
Variant D. Faksiga samal liinil on eristava helina teenus ................................................. 191
Variant E. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin ................................................. 192
Variant F. Tava- ja faksikõnede jaoks ühiskasutatav liin koos kõnepostiteenusega ....... 193
Variant G. Faksi ja arvuti sissehelistamismodemi jaoks ühiskasutatav liin (tavakõnesid
ei võeta vastu) ................................................................................................................. 194

Seadme seadistamine arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatavale
liinile ................................................................................................................ 195
Seadme seadistamine arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatavale liinile .. 196

Variant H. Tavakõnede/faksi ja arvuti modemi jaoks ühiskasutatav liin .......................... 197

Arvuti sissehelistamismodemiga ühiskasutatav tavakõne/faksiliin .................. 197
Arvuti DSL/ADSL-modemiga ühiskasutatav tavakõne/faksiliin ....................... 199

Variant I. Tavakõnede/faksi ja automaatvastaja jaoks ühiskasutatav liin ........................ 200
Variant J. ühine telefoni/faksiliin koos arvutimodemi ja automaatvastajaga .................... 201

Arvuti sissehelistamismodemiga ja automaatvastajaga ühiskasutatav
tavakõne/faksiliin ............................................................................................. 202
Arvuti DSL/ADSL-modemi ja automaatvastajaga ühiskasutatav tavakõne-/
faksiliin ............................................................................................................ 203

Variant K. Tavakõnede/faksi, arvuti sissehelistamismodemi ja kõneposti jaoks
ühiskasutatav liin ............................................................................................................. 205

Jadatüüpi faksi seadistamine ........................................................................................................... 207
Faksi seadistuse testimine ............................................................................................................... 208

Lisa C Tõrked (Windows) ................................................................................................................................. 209

Fax memory full (Faksi mälu on täis) ............................................................................................... 211
Unable to communicate with printer (Printer ei vasta) ...................................................................... 212
Low on ink (Tint on otsakorral) ......................................................................................................... 213
Printhead Problem (Probleem prindipeaga) ..................................................................................... 214
Prindikasseti probleem ..................................................................................................................... 215
Vahetage tindikassett välja ............................................................................................................... 216
Incompatible older generation cartridge installed (Vanema põlvkonna kassett, mis ei ühildu
printeriga) ......................................................................................................................................... 217
Paper Mismatch (Paberi sobimatus) ................................................................................................ 218
The cartridge cradle cannot move (Kassetipesa ei liigu) .................................................................. 219

xii

ETWW

background image

Paper Jam (Paberiummistus) ........................................................................................................... 220
The printer is out of paper (Printeris on paber otsa saanud) ............................................................ 221
Printer Offline (Printer on vallasrežiimis) .......................................................................................... 222
Printer Paused (Printeri töö peatatud) .............................................................................................. 223
Document failed to print (Dokumendi printimine ebaõnnestus) ........................................................ 224
Printer failure (Printeri rike) .............................................................................................................. 225
Door or cover open (Luuk või kate on avatud) ................................................................................. 226
Previously used ink cartridge installed (Paigaldatud on viimati kasutatud tindikassett) ................... 227
Ink cartridges depleted (Tindikassetid on tühjad) ............................................................................. 228
Ink cartridge failure (Tindikasseti tõrge) ........................................................................................... 229
Printer supply upgrade (Printeri tarvikute täiendamine) ................................................................... 230
Printer supply upgrade successful (Printeri tarvikute täiendamine õnnestunud) .............................. 231
Printer supply upgrade problem (Probleem printeri tarvikute täiendamisel) ..................................... 232
Non-HP ink cartridges installed (Paigaldatud on mitte-HP tindikassetid) ......................................... 233
Using Genuine HP Cartridges has its Rewards (HP originaalkassettide kasutamise preemiad) ..... 234
Counterfeit Cartridge Advisory (Teave võltsitud kassettide kohta) ................................................... 235
Used, Refilled or Counterfeit Cartridge Detected (Tuvastatud on kasutatud, taastäidetud või
võltsitud kassett) ............................................................................................................................... 236
Use SETUP cartridges (Seadistuskassettide SETUP kasutamine) ................................................. 237
Do not use SETUP cartridges (Ärge kasutage seadistuskassette SETUP) ..................................... 238
Not enough ink at startup (Alustamiseks on tinti liiga vähe) ............................................................. 239
Use black ink only? (Kas soovite kasutada ainult musta tinti?) ........................................................ 240
Use color ink only? (Kas soovite kasutada ainult värvilist tinti?) ...................................................... 241
Incompatible ink cartridges (Ühildumatud tindikassetid) .................................................................. 242
Ink sensor failure (Tindianduri tõrge) ................................................................................................ 243
Ink sensor warning (Tindi anduri hoiatus) ........................................................................................ 244
Problem with printer preparation (Probleem printeri ettevalmistusel) ............................................... 245
Color cartridge out of ink (Värvilise kasseti tint on otsas) ................................................................. 246
Black cartridge out of ink (Musta kasseti tint on otsas) .................................................................... 247
Automatic document feeder cover open (Automaatse dokumendisööturi kate on lahti) .................. 248
Problem with ink system (Tindisüsteemi probleemid) ...................................................................... 249

Tähestikuline register ........................................................................................................................................ 251

ETWW

xiii

background image

xiv

ETWW

background image

1