Nápověda pro HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Uživatelská příručka

background image

Informace o autorských právech

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

1. vydání, 4/2014

Upozornění společnosti Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto dokumentu

mohou být změněny bez předchozího

upozornění.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce,

úpravy či překlad tohoto dokumentu bez

předchozího písemného povolení

společnosti Hewlett-Packard jsou zakázány

s výjimkou případů povolených zákony

o autorských právech.

Jediná záruka k produktům a službám HP

je určena záručními podmínkami

přiloženými k těmto produktům a službám.

Žádné ze zde uvedených informací

nemohou být považovány za základ pro

vznik jakékoli další záruky. Společnost HP

není odpovědná za technické nebo tiskové

chyby obsažené v tomto dokumentu.

Potvrzení

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 a Windows 8

jsou registrované ochranné známky

společnosti Microsoft Corporation v USA.

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR

jsou registrované ochranné známky v USA.

background image

Bezpečnostní informace

Při používání tohoto produktu vždy

dodržujte bezpečnostní předpisy, aby se

zamezilo nebezpečí zranění v důsledku

požáru nebo poranění elektrickým

proudem.

1. Prostudujte si všechny pokyny,

obsažené v dokumentaci k tiskárně

a ujistěte se, že jim rozumíte.

2. Dodržujte všechna varování a instrukce

vyznačené na produktu.

3. Před čištěním produkt odpojte ze síťové

zásuvky.

4. Tento produkt neinstalujte ani

nepoužívejte blízko vody nebo když jste se

namočili.

5. Produkt bezpečně umístěte na stabilní

povrch.

6. Produkt umístěte na chráněném místě

tak, aby nikdo nemohl šlápnout na kabely

nebo přes ně klopýtnout, a aby nedošlo

k jejich poškození.

7. Pokud produkt nepracuje běžným

způsobem, viz Řešení problémů

na stránce 121.

8. Uvnitř produktu se nevyskytují žádné

části, které by uživatel mohl sám opravit.

S požadavky na servis se obraťte na

kvalifikované pracovníky servisu.

background image
background image

Obsah

1 Postup ............................................................................................................................................................... 1

2 Začínáme .......................................................................................................................................................... 3

Usnadnění ............................................................................................................................................ 4
HP EcoSolutions (společnost HP a životní prostředí) .......................................................................... 5

Řízení spotřeby energie ....................................................................................................... 5
Šetření tiskovým spotřebním materiálem ............................................................................ 6

Porozumění součástem tiskárny .......................................................................................................... 7

Pohled zepředu .................................................................................................................... 7
Oblast tiskových materiálů ................................................................................................... 8
Pohled zezadu ..................................................................................................................... 8

Použití ovládacího panelu tiskárny ....................................................................................................... 9

Přehled tlačítek a kontrolek ................................................................................................. 9
Ikony displeje ovládacího panelu ......................................................................................... 9
Změna nastavení tiskárny .................................................................................................. 10

HP Digital Solutions ............................................................................................................................ 12

K čemu slouží aplikace HP Digital Solutions? ................................................................... 12

HP Digital Filing ................................................................................................. 12
HP Digital Fax ................................................................................................... 12

Požadavky ......................................................................................................................... 12
Nastavení sady HP Digital Solutions ................................................................................. 14

Nastavení nástroje HP Digital Filing .................................................................. 14

Nastavení funkce Skenování do síťové složky ................................. 14
Nastavení funkce Skenování do e-mailu .......................................... 15

Nastavení aplikace HP Digital Fax .................................................................... 17

Použití sady HP Digital Solutions ...................................................................................... 18

Použití funkce Skenování do síťové složky HP ................................................. 18
Používání funkce skenování do e-mailu ........................................................... 18
Použití aplikace HP Digital Fax ......................................................................... 19

Technologie NFC (Near field communication) ................................................................................... 20
Základní informace o papíru ............................................................................................................... 21

Doporučené papíry pro tisk ................................................................................................ 21
Objednávka papíru HP ...................................................................................................... 22
Tipy pro výběr a používání papíru ..................................................................................... 23

Vložení papíru .................................................................................................................................... 24

CSWW

v

background image

Vkládání papíru standardního formátu .............................................................................. 24
Vkládání obálek ................................................................................................................. 25
Vkládání karet a fotografického papíru .............................................................................. 26

Vložení předlohy na sklo skeneru ...................................................................................................... 28
Vkládání předloh do podavače dokumentů ........................................................................................ 29
Připojení jednotky USB flash .............................................................................................................. 30
Nastavení a používání příslušenství .................................................................................................. 31

Nainstalujte příslušenství pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotku). ............. 31
Instalace a používání druhého zásobníku (zásobník 2) .................................................... 31
Práce se zásobníky ........................................................................................................... 32

Údržba tiskárny .................................................................................................................................. 35

Čištění skla skeneru .......................................................................................................... 35
Čištění vnějších ploch ........................................................................................................ 35
Čištění automatického podavače dokumentů .................................................................... 36

Aktualizace tiskárny ............................................................................................................................ 37
Spusťte software tiskárny HP (Windows) ........................................................................................... 38
Vypněte tiskárnu ................................................................................................................................. 39
Obnovení výchozího nastavení .......................................................................................................... 40

3 Tisk ................................................................................................................................................................. 41

Tisk dokumentů .................................................................................................................................. 42
Tisk na obálky .................................................................................................................................... 43
Tisk fotografií ...................................................................................................................................... 45
Tisk s použitím možnosti Maximální rozlišení .................................................................................... 47
Tisk na obě strany papíru (duplexní jednotka) ................................................................................... 49
Tipy pro úspěšný tisk .......................................................................................................................... 50

4 Kopírování a skenování .................................................................................................................................. 53

Kopírování .......................................................................................................................................... 54
Skenování .......................................................................................................................................... 56

Skenování předlohy ........................................................................................................... 56

Skenování do počítače ...................................................................................... 56
Skenování do paměťového zařízení ................................................................. 57

Skenování pomocí funkce Webscan ................................................................................. 58
Skenování dokumentů ve formě upravitelného textu ......................................................... 58

5 Fax .................................................................................................................................................................. 61

Odeslání faxu ..................................................................................................................................... 62

Odeslání standardního faxu ............................................................................................... 62
Odeslání standardního faxu z počítače ............................................................................. 63
Ruční odeslání faxu pomocí telefonu ................................................................................ 63
Odeslání faxu pomocí monitorovaného vytáčení ............................................................... 64
Odeslání faxu z paměti ...................................................................................................... 65

vi

CSWW

background image

Posílání faxu více příjemcům ............................................................................................. 65
Odeslání faxu v režimu opravy chyb .................................................................................. 66

Příjem faxu ......................................................................................................................................... 67

Příjem faxu ručně ............................................................................................................... 67
Nastavení záložního faxu .................................................................................................. 68
Opakovaný tisk přijatých faxů z paměti ............................................................................. 68
Předávání faxů na jiné číslo ............................................................................................... 69
Nastavení formátu papíru pro přijímané faxy ..................................................................... 70
Nastavení automatického zmenšení příchozích faxů ........................................................ 70
Blokování faxových čísel ................................................................................................... 70

Přidání čísel do seznamu nežádoucích faxových čísel ..................................... 71
Odstranění čísel ze seznamu nežádoucích faxových čísel ............................... 71
Tisk protokolu blokovaných faxových čísel ....................................................... 71

Příjem faxů pomocí nástroje HP Digital Fax ...................................................................... 72

Požadavky pro nástroj HP Digital Fax ............................................................... 72
Aktivace nástroje HP Digital Fax ....................................................................... 72
Úprava nastavení nástroje HP Digital Fax ........................................................ 72

Nastavení položek rychlé volby .......................................................................................................... 74

Nastavení a změna položek rychlé volby .......................................................................... 74
Nastavení a změna položek skupinové rychlé volby ......................................................... 75
Odstranění položek rychlé volby ........................................................................................ 75
Tisk seznamu položek rychlé volby ................................................................................... 76

Změna nastavení faxu ........................................................................................................................ 77

Konfigurace záhlaví faxu ................................................................................................... 77
Nastavení režimu odpovědi (automatická odpověď) ......................................................... 77
Nastavení počtu zazvonění před příjmem faxu ................................................................. 78
Změna odpovědi podle typu zvonění pro rozlišovací vyzvánění ....................................... 78
Nastavení typu volby ......................................................................................................... 79
Nastavení možností opakované volby ............................................................................... 79
Nastavení rychlosti faxu ..................................................................................................... 80
Nastavení hlasitosti faxu .................................................................................................... 80

Fax a digitální telefonní služby ........................................................................................................... 81
Protokol Fax over Internet .................................................................................................................. 82
Protokoly faxu ..................................................................................................................................... 83

Tisk protokolů potvrzení faxů ............................................................................................. 83
Tisk chybových protokolů faxů ........................................................................................... 84
Tisk a zobrazení protokolu faxů ......................................................................................... 84
Vymazání protokolu faxu ................................................................................................... 84
Tisk detailů poslední faxové transakce .............................................................................. 85
Tisk Protokolu ID volajících ............................................................................................... 85
Zobrazení Historie volání ................................................................................................... 85

6 Webové služby ................................................................................................................................................ 87

Co jsou webové služby? ..................................................................................................................... 88

CSWW

vii

background image

HP ePrint ........................................................................................................................... 88
Tiskové aplikace ................................................................................................................ 88

Nastavení webových služeb ............................................................................................................... 89

Nastavení webových služeb pomocí ovládacího panelu tiskárny ...................................... 89
Nastavení webových služeb pomocí integrovaného webového serveru ........................... 89
Nastavení webových služeb pomocí softwaru tiskárny HP ............................................... 90

Použití webových služeb .................................................................................................................... 91

HP ePrint ........................................................................................................................... 91

Tisk pomocí služby HP ePrint ........................................................................... 91
Vyhledání e-mailové adresy tiskárny ................................................................ 91
Vypnutí služby HP ePrint. ................................................................................. 92

Tiskové aplikace ................................................................................................................ 92

Používání tiskových aplikací ............................................................................. 92
Správa tiskových aplikací .................................................................................. 92
Vypnutí tiskových aplikací ................................................................................. 92

Odebrání webových služeb ................................................................................................................ 93

7 Práce s inkoustovými kazetami ....................................................................................................................... 95

Informace o inkoustových kazetách a tiskové hlavě .......................................................................... 96
Kontrola odhadovaných hladin inkoustu ............................................................................................. 97
Tisk pouze s černým nebo barevným inkoustem ............................................................................... 98
Výměna inkoustových kazet ............................................................................................................... 99
Objednání inkoustových kazet ......................................................................................................... 101
Ukládání tiskového spotřebního materiálu ....................................................................................... 102
Uchovávání anonymních údajů o používání .................................................................................... 103

8 Nastavení sítě ............................................................................................................................................... 105

Nastavení tiskárny pro bezdrátovou komunikaci .............................................................................. 106

První kroky ....................................................................................................................... 106
Nastavení tiskárny v bezdrátové síti ................................................................................ 106
Změna typu připojení ....................................................................................................... 107

Změna z připojení Ethernet na bezdrátové ..................................................... 107
Změna připojení USB na bezdrátové připojení ............................................... 107

Test bezdrátového připojení ............................................................................................ 108
Zapnutí bezdrátového připojení tiskárny .......................................................................... 108

Změna nastavení sítě ....................................................................................................................... 109

Zobrazení a tisk nastavení sítě ........................................................................................ 109
Nastavení rychlosti připojení ............................................................................................ 109
Změna nastavení IP ......................................................................................................... 109

Změna z bezdrátového připojení na připojení přes rozhraní USB nebo síť Ethernet ...................... 111
Použití funkce HP Wireless Direct .................................................................................................... 112

Povolení funkce HP Wireless Direct ................................................................................ 112
Tisk z mobilního zařízení s podporou bezdrátového připojení ........................................ 113
Tisk z počítače s podporou bezdrátového připojení ........................................................ 113

viii

CSWW

background image

9 Nástroje správy tiskárny ................................................................................................................................ 115

Panel nástrojů (Windows) ................................................................................................................ 116

Otevření nástroje ............................................................................................................. 116

HP Utility (OS X) ............................................................................................................................... 117
Integrovaný webový server .............................................................................................................. 118

Soubory cookies .............................................................................................................. 118
Spuštění integrovaného webového serveru .................................................................... 118

10 Řešení problémů ......................................................................................................................................... 121

Podpora společnosti HP ................................................................................................................... 122

Registrace tiskárny .......................................................................................................... 122
Průběh podpory ............................................................................................................... 122
Získání podpory elektronických zařízení ......................................................................... 122
Telefonická podpora HP .................................................................................................. 123

Předtím, než zavoláte ..................................................................................... 123
Délka poskytování telefonické podpory ........................................................... 123
Telefonní čísla oddělení podpory .................................................................... 123
Po vypršení lhůty telefonické podpory ............................................................ 123

Nápověda na ovládacím panelu tiskárny ......................................................................................... 124
Porozumění zprávám tiskárny .......................................................................................................... 125

Protokol o stavu tiskárny .................................................................................................. 125
Stránka s konfigurací sítě ................................................................................................ 126

Vyřešení problému s tiskárnou ......................................................................................................... 129

Tiskárna se neočekávaně vypnula .................................................................................. 129
Neúspěšné zarovnání tiskové hlavy ................................................................................ 129
Problémy s vkládáním papíru .......................................................................................... 129
Tiskárna nenačte data z paměťového zařízení ............................................................... 130

Vyřešení problémů s tiskem ............................................................................................................. 131
Řešení problémů s kopírováním ...................................................................................................... 135

Kopie jsou prázdné nebo vybledlé ................................................................................... 135
Velikost je zmenšena ....................................................................................................... 135
Kopírování není kvalitní ................................................................................................... 135

Řešení problémů se skenováním ..................................................................................................... 137

Skener nereaguje ............................................................................................................ 137
Skenování trvá příliš dlouho ............................................................................................ 137
Část obrazu se nenaskenovala nebo chybí text .............................................................. 137
Text nelze upravit ............................................................................................................ 138
Nízká kvalita skenovaného obrazu .................................................................................. 139
Nelze skenovat do síťové složky ..................................................................................... 139
Nelze skenovat do e-mailu .............................................................................................. 140

Řešení problémů s faxem ................................................................................................................ 141

Selhal test faxu ................................................................................................................ 141

Selhal test hardwaru faxu ................................................................................ 141

CSWW

ix

background image

Selhal test připojení faxu k aktivní telefonní zásuvce ...................................... 142
Selhal test připojení telefonního kabelu ke správnému portu faxu .................. 142
Selhal test použití správného telefonního kabelu pro fax ................................ 143
Selhal test zjištění oznamovacího tónu ........................................................... 144
Selhal test stavu faxové linky .......................................................................... 144

Na displeji se stále zobrazuje hlášení Telefon je vyvěšený ............................................. 145
Tiskárna má problémy s odesíláním a příjmem faxů ....................................................... 145
Tiskárna nemůže faxy přijímat, ale může je odesílat ....................................................... 147
Tiskárna nemůže faxy odesílat, ale může je přijímat ....................................................... 148

Řešení problémů se službami HP ePrint a Tisk. mater. HP ............................................................. 149
Řešení problémů se sítí ................................................................................................................... 150

Řešení obecných problémů se sítí .................................................................................. 150
K tiskárně se nelze bezdrátově připojit ............................................................................ 150

Krok 1: Zkontrolujte, že kontrolka bezdrátového připojení (802.11) svítí ........ 150
Krok 2: Zkontrolujte, zda je počítač připojen k bezdrátové síti ........................ 151
Krok 3: Spusťte test bezdrátového připojení ................................................... 152
Krok 4: Restartujte komponenty bezdrátové sítě ............................................ 152

Řešení problémů se správou tiskáren .............................................................................................. 153

Integrovaný webový server nelze otevřít ......................................................................... 153

Údržba tiskové hlavy ........................................................................................................................ 155

Čištění tiskové hlavy ........................................................................................................ 155
Zarovnání tiskové hlavy ................................................................................................... 156
Kalibrace řádkového posuvu ........................................................................................... 157
Znovu instalujte tiskovou hlavu ........................................................................................ 157

Uvolnění uvíznutého papíru ............................................................................................................. 159

Odstranění uvízlého papíru v tiskárně ............................................................................. 159
Papír mohl také uvíznout v automatickém podavači dokumentů ..................................... 160
Předcházení uvíznutí papíru ............................................................................................ 161

Čištění vozíku tiskových kazet ......................................................................................................... 163

Dodatek A Technické informace ...................................................................................................................... 165

Informace o záruce ........................................................................................................................... 166

Informace o záruce na inkoustové kazety ....................................................................... 166

Technické údaje ............................................................................................................................... 167

Systémové požadavky ..................................................................................................... 167
Požadavky na okolní prostředí ........................................................................................ 167
Kapacita vstupního zásobníku ......................................................................................... 167
Kapacita výstupního zásobníku ....................................................................................... 168
Váhy a velikosti papíru ..................................................................................................... 168
Specifikace tisku .............................................................................................................. 168
Specifikace kopírování ..................................................................................................... 168
Specifikace skenování ..................................................................................................... 168
Specifikace faxu ............................................................................................................... 169
Výtěžnost tiskové kazety ................................................................................................. 169

x

CSWW

background image

Specifikace akustických emisí ......................................................................................... 170

Regulatorní informace ...................................................................................................................... 171

Zákonné identifikační číslo modelu .................................................................................. 171
Prohlášení FCC ............................................................................................................... 172
Poznámka pro uživatele v Koreji ..................................................................................... 172
Japonské prohlášení o shodě se standardy VCCI (třída B) ............................................. 172
Poznámky o napájecím kabelu pro uživatele v Japonsku ............................................... 172
Prohlášení o hlukových emisích pro Německo ................................................................ 173
Prohlášení o pracovištích se zobrazovacími zařízeními v Německu ............................... 173
Upozornění pro uživatele telefonní sítě v USA: Požadavky FCC .................................... 173
Upozornění pro uživatele kanadské telefonní sítě ........................................................... 174
Upozornění pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru .................................... 174
Upozornění pro uživatele německé telefonní sítě ............................................................ 175
Prohlášení o faxu na pevné lince pro Austrálii ................................................................. 175
Upozornění pro Evropskou unii ....................................................................................... 175

Produkty s externími napájecími adaptéry ...................................................... 175
Produkty s bezdrátovými funkcemi ................................................................. 175
Prohlášení o telefonní síti v Evropě (modem/fax) ........................................... 176

Prohlášení o shodě .......................................................................................................... 176
Regulatorní informace pro bezdrátové produkty .............................................................. 176

Vystavení radiaci na rádiové frekvenci ............................................................ 177
Poznámka pro uživatele v Brazílii ................................................................... 177
Poznámka pro uživatele v Kanadě .................................................................. 178
Poznámka pro uživatele na Tchaj-wanu ......................................................... 178
Upozornění uživatelům v Mexiku .................................................................... 179
Oznámení o bezdrátových sítích pro uživatele v Japonsku ............................ 179

Program dohledu nad ekologickým dopadem výrobku .................................................................... 180

Použití papíru ................................................................................................................... 180
Plasty ............................................................................................................................... 180
Bezpečnostní listy materiálu ............................................................................................ 181
Program recyklace ........................................................................................................... 181
Program recyklace inkoustového spotřebního materiálu HP ........................................... 181
Likvidace odpadního zařízení uživateli ............................................................................ 181
Spotřeba elektrické energie ............................................................................................. 181
Chemické látky ................................................................................................................ 181
Likvidace baterií v Nizozemsku ....................................................................................... 182
Likvidace baterií na Tchaj-wanu ...................................................................................... 182
Upozornění na perchlorátový materiál - Kalifornie ........................................................... 182
Tabulka toxických a nebezpečných látek (Čína) ............................................................. 182
Omezení nebezpečných látek (RoHS) (Ukrajina) ............................................................ 182
Omezení nebezpečných látek (RoHS) (Indie) ................................................................. 183
EPEAT ............................................................................................................................. 183
Uživatelské informace o certifikátu SEPA Ecolabel pro Čínu .......................................... 183

CSWW

xi

background image

Dodatek B Další nastavení faxu ....................................................................................................................... 185

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) ............................................................................ 186

Výběr správného nastavení faxu pro domácnost a kancelář ........................................... 187
Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání) ............................. 189
Případ B: Nastavení tiskárny pro DSL ............................................................................. 189
Případ C: Nastavení tiskárny pro telefonní systém PBX nebo linku ISDN ...................... 190
Případ D: Fax se službou rozlišovacího vyzvánění na téže lince .................................... 191
Případ E: Sdílená hlasová/faxová linka ........................................................................... 192
Případ F: Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou ............................................. 193
Případ G: Faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače (bez
příjmu hlasového volání) .................................................................................................. 194

Nastavení tiskárny s počítačovým modemem pro vytáčené připojení ............ 195
Nastavení tiskárny s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače ................ 196

Případ H: Sdílená linka hlas/fax s modemem pro telefonické připojení počítače ............ 197

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení
počítače ........................................................................................................... 197
Hlasová a faxová linka sdílená s modemem DSL/ADSL pro telefonické
připojení počítače ............................................................................................ 198

Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem ................................................ 200
Případ J: Hlasová a faxová linka sdílená s počítačovým modemem a se
záznamníkem .................................................................................................................. 201

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení
počítače a se záznamníkem ........................................................................... 201
Hlasová a faxová linka sdílená s modemem počítače DSL/ADSL a se
záznamníkem .................................................................................................. 203

Případ K: Sdílená hlasová/faxová linka s modemem pro telefonické připojení počítače
a hlasovou poštu .............................................................................................................. 205

Nastavení faxu sériového typu ......................................................................................................... 207
Test nastavení faxu .......................................................................................................................... 208

Dodatek C Chyby (operační systém Windows) ............................................................................................... 209

Paměť faxu plná ............................................................................................................................... 211
S tiskárnou nelze komunikovat ......................................................................................................... 212
Dochází inkoust ................................................................................................................................ 213
Problém s tiskovou hlavou ............................................................................................................... 214
Problém s tiskovou kazetou ............................................................................................................. 215
Výměna inkoustové kazety ............................................................................................................... 216
Je nainstalována nekompatibilní kazeta starší generace ................................................................. 217
Neodpovídající papír ........................................................................................................................ 218
Kolébka tiskových kazet se nehýbe ................................................................................................. 219
Uvíznutí papíru ................................................................................................................................. 220
V tiskárně došel papír ....................................................................................................................... 221
Tiskárna je offline ............................................................................................................................. 222
Tiskárna pozastavena ...................................................................................................................... 223
Tisk dokumentu selhal ...................................................................................................................... 224

xii

CSWW

background image

Selhání tiskárny ................................................................................................................................ 225
Dvířka nebo kryt jsou otevřené ......................................................................................................... 226
Je nainstalována dříve použitá inkoustová kazeta ........................................................................... 227
Inkoustové kazety jsou prázdné ....................................................................................................... 228
Chyba inkoustové kazety ................................................................................................................. 229
Upgrade spotřebního materiálu tiskárny .......................................................................................... 230
Upgrade spotřebního materiálu tiskárny byl úspěšný ...................................................................... 231
Problém s upgradem spotřebního materiálu .................................................................................... 232
Jsou nainstalovány jiné inkoustové kazety než HP .......................................................................... 233
Používání originálních kazet HP má své výhody ............................................................................. 234
Rady k padělaným kazetám ............................................................................................................. 235
Byla zjištěna použitá, znovu naplněná nebo padělaná kazeta ......................................................... 236
Použijte ZAVÁDĚCÍ kazety .............................................................................................................. 237
Nepoužívejte ZAVÁDĚCÍ kazety ...................................................................................................... 238
Při spuštění není k dispozici dostatek inkoustu ................................................................................ 239
Použít pouze černý inkoust? ............................................................................................................ 240
Použít pouze barevný inkoust? ........................................................................................................ 241
Nekompatibilní inkoustové kazety .................................................................................................... 242
Selhání senzoru inkoustu ................................................................................................................. 243
Varování snímače inkoustu .............................................................................................................. 244
Problém s přípravou tiskárny ............................................................................................................ 245
V barevné kazetě došel inkoust ....................................................................................................... 246
V černé kazetě došel inkoust ........................................................................................................... 247
Kryt automatického podavače dokumentů je otevřený ..................................................................... 248
Problém s inkoustovým systémem ................................................................................................... 249

Rejstřík .............................................................................................................................................................. 251

CSWW

xiii

background image

xiv

CSWW

background image

1