Помощ HP Officejet Pro 8610

background image
background image
background image

HP Officejet Pro 8610 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8620 e-All-in-One/HP

Officejet Pro 8630 e-All-in-One

Ръководство за потребителя

background image

Информация за авторските права

© 2014 Hewlett-Packard Development

Company, L.P.

Издание

1, 4/2014

Бележки на

Hewlett-Packard Company

Информацията

, съдържаща се тук,

подлежи на промяна без предизвестие

.

Всички права запазени

. Репродукцията,

адаптацията или преводът на този
материал са забранени без
предварително писмено разрешение от

Hewlett-Packard, освен по начин,
разрешен от законите за авторско право

.

Единствените гаранции за продуктите и
услугите на

HP са указани изрично в

съответните документи за гаранция

.

Нищо

, съдържащо се в този документ, не

следва да се тълкува като даване на
допълнителна гаранция

. HP не носи

отговорност за технически или
редакционни грешки или пропуски в
съдържанието на настоящото

.

Уведомление

Microsoft, Windows, Windows XP,

Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 са
регистрирани търговски марки на

Microsoft Corporation в САЩ.

ENERGY STAR и емблемата на ENERGY

STAR са регистрирани в САЩ марки.

background image

Информация за безопасността

Когато използвате този продукт

, винаги

спазвайте основните мерки за
безопасност

, за да намалите риска от

нараняване от пожар или токов удар

.

1. Прочетете и разберете всички
инструкции в документацията

,

придружаваща принтера

.

2. Спазвайте всички предупреждения и
указания

, означени върху продукта.

3. Преди почистване изключвайте този
продукт от стенния контакт

.

4. Не инсталирайте и не използвайте
този продукт в близост до вода или
когато сте мокри

.

5. Инсталирайте продукта надеждно
върху стабилна повърхност

.

6. Инсталирайте продукта на защитено
място

, където никой не може да настъпи

или да се спъне в захранващия кабел и
на което захранващият кабел няма да се
повреди

.

7. Ако продуктът не работи нормално,
вж

. Решаване на проблем

на страница

131.

8. В продукта няма части, които да се
подменят от потребителя

. За сервиз се

обръщайте към квалифициран сервизен
техник

.

background image
background image

Съдържание

1 Как да направя? ............................................................................................................................................. 1

2 Въведение ....................................................................................................................................................... 3

Достъпност

.......................................................................................................................................... 4

HP EcoSolutions (HP и околната среда) ............................................................................................ 5

Управление на захранването

............................................................................................. 5

Оптимизирайте консумативите за печат

.......................................................................... 6

Запознаване с частите на принтера

.................................................................................................. 7

Изглед отпред

.................................................................................................................... 7

Област на консумативите за печат

................................................................................... 8

Заден изглед

....................................................................................................................... 8

Използване на контролния панел на принтера

................................................................................ 9

Преглед на бутоните и индикаторите

............................................................................... 9

Икони на дисплея на контролния панел

.......................................................................... 9

Промяна на настройките на принтера

............................................................................ 10

HP Digital Solutions (Цифрови решения на HP) .............................................................................. 12

Какво представлява

HP Digital Solutions (Цифрови решения на HP)? ......................... 12

Н

P Digital Filing (Цифрово подреждане на HP) .............................................. 12

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) .............................................................. 12

Изисквания

....................................................................................................................... 12

Настройване на

HP Digital Solutions (Цифрови решения на HP) .................................. 14

Настройване на

HP Digital Filing (Цифрово подреждане на HP) .................. 14

Настройване на функцията „

Scan to Network Folder“

(Сканиране в мрежова папка) ........................................................ 14
Настройване на функцията „

Scan to Email” (Сканиране към

имейл съобщение

) .......................................................................... 16

Настройване на

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) ................................... 18

Използване на

HP Digital Solutions (Цифрови решения на HP) .................................... 19

Използване на функцията на

HP „Scan to Network Folder“ (Сканиране в

мрежова папка

) ................................................................................................ 19

Използване на функцията „

Scan to Email” (Сканиране към имейл

съобщение

) ...................................................................................................... 19

Използване на

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) ..................................... 20

Технология за комуникация на близки разстояния

(Near field communication; NFC) .................. 21

Основна информация за хартията

................................................................................................... 22

BGWW

v

background image

Препоръчителна хартия за печат

.................................................................................... 22

Поръчка на хартия на

HP ................................................................................................ 24

Съвети за избор и използване на хартия

....................................................................... 24

Зареждане на хартия

........................................................................................................................ 25

Зареждане на хартия със стандартен размер

............................................................... 25

Зареждане на пликове

..................................................................................................... 26

Зареждане на картички и фотохартия

............................................................................ 27

Поставяне на оригинали върху стъклото на скенера

.................................................................... 29

Зареждане на оригинал в подаващото устройство

........................................................................ 30

Поставяне на

USB флаш устройство ............................................................................................... 31

Настройване и използване на принадлежности

............................................................................. 32

Инсталиране на аксесоара за автоматичен двустранен печат

(модул за

двустранен печат

) ............................................................................................................ 32

Инсталиране и използване на втора тава

(Тава 2) ........................................................ 32

Работа с тави

.................................................................................................................... 33

Поддържане на принтера

................................................................................................................. 36

Почистване на стъклото на скенера

............................................................................... 36

Почистване на външната част

......................................................................................... 36

Почистване на автоматичното подаващо устройство

.................................................... 37

Актуализиране на принтера

............................................................................................................. 38

Отворете софтуера на принтера на

HP (Windows) ......................................................................... 39

Изключване на принтера

.................................................................................................................. 40

Възстановяване на настройки по подразбиране

............................................................................ 41

3 Печат .............................................................................................................................................................. 43

Отпечатване на документи

.............................................................................................................. 44

Отпечатване върху пликове

............................................................................................................. 46

Отпечатване на снимки

.................................................................................................................... 48

Печат с максимална разделителна способност

.............................................................................. 51

Печат от двете страни

(двустранен печат) ..................................................................................... 53

Съвети за сполучлив печат

.............................................................................................................. 54

4 Копиране и сканиране ................................................................................................................................ 57

Copy (Копиране) ................................................................................................................................ 58
Сканиране

.......................................................................................................................................... 60

Сканиране на оригинал

.................................................................................................... 60

Сканиране в компютър

.................................................................................... 60

За да сканирате към

устройство с памет ..................................................... 61

Сканиране с помощта на

Webscan .................................................................................. 62

Сканиране на документи като текст за редактиране

.................................................... 63

5 Факс ............................................................................................................................................................... 65

Изпращане на факс

........................................................................................................................... 66

vi

BGWW

background image

Изпращане на стандартен факс

...................................................................................... 66

Изпращане на стандартен факс от компютъра

.............................................................. 67

Ръчно изпращане на факс от телефон

........................................................................... 67

Изпращане на факс с помощта на контролирано набиране

......................................... 68

Изпращане на факс от паметта

....................................................................................... 69

Изпращане на факс до няколко получатели

.................................................................. 70

Изпращане на факс в режим коригиране на грешки

.................................................... 70

Получаване на факс

.......................................................................................................................... 72

Ръчно получаване на факс

.............................................................................................. 72

Настройка за резервно копие при получаване на факс

................................................ 73

Повторно отпечатване на факсове от паметта

.............................................................. 73

Препращане на факсове към друг номер

...................................................................... 74

Задаване на размера на хартията за получаваните факсове

....................................... 75

Задаване на автоматично намаляване на входящите факсове

.................................... 75

Блокиране на нежелани факс номера

............................................................................ 76

Добавяне на номера към списъка с нежелани факсове

.............................. 76

Премахване на номера от списъка с нежелани факсове

............................. 76

Отпечатване на отчет за нежеланите факсове

............................................. 77

Получаване на факсове с помощта на

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) ............... 77

Изисквания на

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) ..................................... 78

Активиране на

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) ..................................... 78

Промяна на настройките на

HP Digital Fax (Цифров факс на HP) ............... 78

Създаване на записи за бързо набиране

........................................................................................ 80

Настройка и промяна на записи за бързо набиране

...................................................... 80

Настройка и промяна на записи на групи за бързо набиране

...................................... 81

Изтриване на записи за бързо набиране

........................................................................ 82

Отпечатване списък със записи за бързо набиране

...................................................... 82

Промяна на настройките на факса

.................................................................................................. 83

Конфигуриране на заглавка на факса

............................................................................ 83

Задаване на режим на отговор

(автоматичен отговор) ................................................. 83

Задаване на броя на позвъняванията преди отговаряне

.............................................. 84

Промяна на типа на звънене при разграничително позвъняване

................................ 84

Задаване на типа на набиране

........................................................................................ 85

Настройване на опциите за повторно набиране

............................................................ 86

Настройване на скоростта на факса

............................................................................... 86

Задаване на сила на звука на факса

............................................................................... 87

Услуги за факс и цифров телефон

.................................................................................................. 88

Протокол

"факс по интернет" .......................................................................................................... 89

Факс отчети

....................................................................................................................................... 90

Печат на отчети за потвърждение за факс

.................................................................... 90

Печат на отчети за грешка във факса

............................................................................ 91

Печат и преглед на факс регистъра

............................................................................... 91

Изчистване на факс регистъра

....................................................................................... 92

BGWW

vii

background image

Отпечатване на подробности от последната факс транзакция

.................................... 92

Отпечатване на отчет с номерата на повикванията

...................................................... 92

Преглед на хронологията на обажданията

.................................................................... 92

6 Уеб услуги ..................................................................................................................................................... 95

Какво са Уеб услуги

? ........................................................................................................................ 96

HP ePrint ........................................................................................................................... 96
Приложения за печат

....................................................................................................... 96

Настройка на Уеб услуги

.................................................................................................................. 97

Настройване на уеб услугите с помощта на контролния панел на принтера

.............. 97

Настройване на уеб услугите с помощта на вградения уеб сървър

............................ 97

Настройване на уеб услугите с помощта на софтуера за принтера на

HP .................. 98

Използване на уеб услуги

................................................................................................................ 99

HP ePrint ........................................................................................................................... 99

Печат с помощта на

HP ePrint ......................................................................... 99

Откриване на имейл адреса на принтера

...................................................... 99

Изключете

HP ePrint ...................................................................................... 100

Приложения за печат

..................................................................................................... 100

Използване на приложения за печат

........................................................... 100

Управление на приложения за печат

........................................................... 100

Изключване на приложения за печат

........................................................... 100

Премахване на Уеб услуги

............................................................................................................. 101

7 Работа с касетите с мастило .................................................................................................................... 103

Информация за касетите с мастило и печатащата глава

............................................................ 104

Приблизителна оценка на нивата на мастилото

.......................................................................... 105

Печатане само с черно или само с цветно мастило

.................................................................... 106

Смяна на касетите с мастило

......................................................................................................... 107

Поръчка на касети с мастило

........................................................................................................ 109

Съхранение на консумативите за печат

....................................................................................... 110

Съхраняване на анонимна информация за използване

............................................................... 111

8 Настройка на мрежата .............................................................................................................................. 113

Настройване на принтера за безжична връзка

............................................................................ 114

Преди да започнете

....................................................................................................... 114

Настройка на принтера в безжичната мрежа

.............................................................. 114

Промяна на начина на свързване

................................................................................. 115

Промяна от

Ethernet свързване към безжична мрежова връзка ............... 115

Преминаване от

USB връзка към безжична връзка ................................... 115

Тест на безжичната връзка

........................................................................................... 116

Включване или изключване на възможността за безжична връзка на принтера

..... 116

Промяна на мрежовите настройки

................................................................................................ 118

Преглед и печат на мрежовите настройки

................................................................... 118

viii

BGWW

background image

Задаване на скоростта на връзката

.............................................................................. 118

Промяна на

IP настройките ........................................................................................... 118

Промяна от безжична на

USB или Ethernet връзка ..................................................................... 120

Използване на директен безжичен печат на

HP .......................................................................... 121

Включване на директен безжичен печат на

HP .......................................................... 121

Печат от мобилно устройство с възможност за безжична връзка

............................. 122

Печат от компютър с възможност за безжична връзка

............................................... 122

9 Инструменти за управление на принтера .............................................................................................. 125

Toolbox (Кутия с инструменти) (Windows) .................................................................................... 126

Отваряне на

Toolbox (Кутията с инструменти) ............................................................. 126

HP Utility (Помощна програма на HP) (OS X) ................................................................................ 127
Вграден уеб сървър

........................................................................................................................ 128

За бисквитките

............................................................................................................... 128

Отваряне на вградения уеб сървър

.............................................................................. 128

10 Решаване на проблем ............................................................................................................................. 131

Поддръжка от

HP ............................................................................................................................ 132

Регистриране на принтер

.............................................................................................. 132

Процес на поддръжка

.................................................................................................... 132

Получаване на електронна поддръжка

........................................................................ 132

Поддръжка от

HP по телефона ..................................................................................... 133

Преди да се обадите

, направете следното .................................................. 133

Срок за безплатна поддръжка по телефона

................................................ 133

Телефонни номера за поддръжка

................................................................ 133

След срока за безплатна поддръжка по телефона

..................................... 133

Получаване на помощна информация от контролния панел на принтера

................................. 135

Запознаване с отчетите на принтера

............................................................................................ 136

Отчет за състоянието на принтера

............................................................................... 136

Страница с мрежова конфигурация

.............................................................................. 137

Решаване на проблеми на принтера

............................................................................................. 140

Принтерът се изключва изведнъж

................................................................................ 140

Неуспешно подравняване на печатащата глава

.......................................................... 140

Проблеми с подаване на хартия

................................................................................... 140

Принтерът не може да прочете устройството с памет

............................................... 141

Решаване на проблеми при печатане

........................................................................................... 142

Разрешаване на проблеми при копиране

..................................................................................... 147

Празни или бледи копия

................................................................................................ 147

Размерът е намален

....................................................................................................... 147

Лошо качество на копиране

.......................................................................................... 147

Решаване на проблеми при сканиране

......................................................................................... 149

Скенерът не прави нищо

............................................................................................... 149

Сканирането отнема твърде много време

................................................................... 149

BGWW

ix

background image

Част от документа не се сканира или липсва текст

.................................................... 149

Текстът не може да се редактира

................................................................................ 150

Качеството на сканиране е лошо

.................................................................................. 151

Невъзможност за сканиране към мрежова папка

....................................................... 152

Невъзможност за сканиране към имейл съобщение

.................................................. 152

Разрешаване на проблеми с факса

............................................................................................... 154

Тестът на факса е неуспешен

....................................................................................... 154

Неуспешен хардуерен тест на факса

........................................................... 154

Тестът за това дали факсът е свързан към активна телефонна розетка
е неуспешен

................................................................................................... 155

Тестът за това дали телефонният кабел е свързан към правилния порт
на факса е неуспешен

................................................................................... 156

Тестът за това дали се използва правилния тип телефонен кабел с
факса е неуспешен

........................................................................................ 156

Тестът за откриване на сигнал

"свободно" е неуспешен ........................... 157

Тестът за състоянието на линията на факса е неуспешен

........................ 158

Дисплеят винаги показва

"Phone Off Hook" (Вдигната слушалка на телефона) ........ 159

Принтерът има проблеми при изпращане и получаване на факсове

........................ 159

Принтерът може да получава

, но не може да изпраща факсове ............................... 161

Принтерът може да изпраща

, но не може да получава факсове ............................... 163

Решаване на проблеми с

HP ePrint и HP разпечатки .................................................................. 164

Разрешаване на мрежови проблеми

............................................................................................. 165

Отстраняване на общи неизправности с мрежата

....................................................... 165

Не възможно безжично свързване на принтера

.......................................................... 165

Стъпка

1: Уверете се, че индикаторът за безжична връзка (802.11)

свети

............................................................................................................... 166

Стъпка

2: Уверете се, че компютърът ви е свързан към безжичната

мрежа

............................................................................................................. 167

Стъпка

3: Изпълнете теста на безжичната връзка ...................................... 167

Стъпка

4: Рестартирайте компонентите на безжичната мрежа ................. 167

Разрешаване на проблеми с управлението на принтера

............................................................. 168

Вграденият уеб сървър не може да се отвори

............................................................ 168

Поддръжка на печатащата глава

................................................................................................... 170

Почистване на печатащата глава

.................................................................................. 170

Подравняване на печатащата глава

.............................................................................. 171

Калибриране на линията на подаване

.......................................................................... 172

Обратно поставяне на печатащата глава

..................................................................... 173

Отстраняване на заседнала хартия

............................................................................................... 175

Отстраняване на заседнала хартия вътре в принтера

................................................ 175

Отстранете заседналата хартия от автоматичното подаващо устройство

................. 176

Предотвратяване на засядане на хартията

.................................................................. 177

Изчистване на печатащата каретка

............................................................................................... 179

x

BGWW

background image

Приложение а Техническа информация

................................................................................................... 181

Гаранционна информация

.............................................................................................................. 182

Гаранционна информация за касетите с мастило

....................................................... 182

Спецификации

................................................................................................................................. 183

Изисквания към системата

............................................................................................ 183

Спецификации на условията на околната среда

......................................................... 183

Капацитет на входната тава

.......................................................................................... 183

Капацитет на изходната тава

......................................................................................... 184

Размер и тегла на хартия

.............................................................................................. 184

Спецификации на печата

............................................................................................... 184

Спецификации на копиране

.......................................................................................... 184

Спецификации на сканиране

......................................................................................... 185

Спецификации на факса

................................................................................................ 185

Капацитет на касетите

................................................................................................... 186

Спецификации на звуковите емисии

............................................................................ 186

Информация за нормативната уредба

.......................................................................................... 187

Нормативен номер на модела

....................................................................................... 187

Декларация на Федералната комисия по комуникации

(FCC) ................................... 188

Бележка за потребителите в Корея

.............................................................................. 188

Декларация за съответствие с

VCCI (клас Б) за потребителите в Япония ................ 188

Бележка за потребителите в Япония относно захранващия кабел

............................ 188

Декларация за емисиите на шум за Германия

............................................................ 189

Декларация за работни места с екранно оборудване за Германия

........................... 189

Бележка за потребителите на телефонната мрежа в САЩ

: Изисквания на

Федералната комисия по комуникации

(FCC) ............................................................. 190

Бележка за потребителите на телефонната мрежа в Канада

.................................... 191

Бележка за потребители в Европейското икономическо пространство

.................... 191

Бележка за потребители на телефонната мрежа в Германия

.................................... 192

Декларация за използване на факс по кабел за Австралия

....................................... 192

Декларацията за нормативни положения на Европейския съюз

................................ 192

Продукти с външни променливотокови адаптери

....................................... 192

Продукти с безжична функционалност

........................................................ 192

Декларация за европейска телефонна мрежа

(Модем/Факс) .................... 193

Декларация за съответствие

......................................................................................... 193

Информация за нормативната уредба за безжични продукти

.................................... 193

Излагане на радиочестотно излъчване

........................................................ 194

Бележка за потребителите в Бразилия

........................................................ 194

Бележка за потребителите в Канада

............................................................ 195

Бележка за потребителите в Тайван

............................................................ 195

Бележка за потребителите в Мексико

......................................................... 196

Бележка за потребителите в Япония относно безжичната мрежа

............ 196

Програма за екологичен контрол на продуктите

......................................................................... 197

Използване на хартията

................................................................................................. 197

Пластмаси

....................................................................................................................... 197

BGWW

xi

background image

Информационни листове за безопасност на материалите

......................................... 198

Програма за рециклиране

............................................................................................. 198

Програма за рециклиране на консумативите на мастиленоструйните принтери
на

HP ............................................................................................................................... 198

Изхвърляне на отпадъци от оборудване от потребители

........................................... 198

Консумация на енергия

................................................................................................. 198

Химически вещества

...................................................................................................... 199

Изхвърляне на батериите в Нидерландия

................................................................... 199

Изхвърляне на батериите в Тайван

.............................................................................. 199

Бележка относно материал перхлорат за Калифорния

.............................................. 199

Таблица с токсични и опасни вещества

(Китай) .......................................................... 199

Ограничение на опасните вещества

(Украйна) ............................................................ 200

Ограничение на опасните вещества

(Индия) ............................................................... 200

EPEAT ............................................................................................................................. 200
Информация за

SEPA Ecolabel за потребители в Китай ............................................. 200

Приложение б Допълнителна настройка на факс

................................................................................... 201

Настройване на факса

(паралелни телефонни системи) ............................................................ 202

Избор на правилната настройка на факса за дома или офиса

................................... 203

Вариант А

: Отделна факс линия (на която не се получават гласови повиквания) .... 205

Вариант Б

: Настройка на принтера с DSL .................................................................... 206

Вариант В

: Настройка на принтера с PBX телефонна система или ISDN линия ...... 207

Вариант Г

: Факс с разграничително позвъняване на същата линия .......................... 208

Вариант Д

: Споделена гласова/факс линия .................................................................. 209

Вариант Е

: Споделена гласова/факс линия с гласова поща ........................................ 210

Вариант Ж

: Факс линия, споделена с компютърен модем (без получаване на

гласови повиквания

) ...................................................................................................... 211

Настройване на принтера за работа с компютърен модем за
комутируема връзка

...................................................................................... 212

Настройване на принтера за работа с компютърен

DSL/ADSL модем ...... 213

Вариант З

: Споделена с компютърен модем линия за гласови и факс повиквания . 214

Споделена с компютърен комутируем модем линия за гласови и факс
повиквания

..................................................................................................... 214

Споделена с компютърен

DSL/ADSL модем линия за гласови и факс

повиквания

..................................................................................................... 216

Вариант И

: Споделена гласова/факс линия с телефонен секретар ........................... 218

Вариант Й

: Споделена линия глас/факс с компютърен модем и телефонен

секретар

.......................................................................................................................... 220

Споделена линия глас

/факс с компютърен модем за комутируема

връзка и телефонен секретар

...................................................................... 220

Споделена с компютърен

DSL/ADSL модем и телефонен секретар

линия за гласови и факс повиквания

........................................................... 222

Вариант К

: Споделена гласова/факс линия с компютърен комутируем модем и

гласова поща

.................................................................................................................. 224

xii

BGWW

background image

Настройка на факса със серийна телефонна система

................................................................ 226

Тест на настройките на факса

....................................................................................................... 227

Приложение в Грешки

(Windows) ............................................................................................................... 229

Паметта на факса е пълна

............................................................................................................. 231

Невъзможна комуникация с принтера

.......................................................................................... 232

Ниско ниво на мастилото

............................................................................................................... 233

Проблем с печатаща глава

............................................................................................................. 234

Проблем с касета с мастило

.......................................................................................................... 235

Смяна на касетите с мастило

......................................................................................................... 236

Поставена е несъвместима касета от по

-старо поколение ......................................................... 237

Несъответствие на хартията

.......................................................................................................... 238

Шейната на касета не може да се движи

..................................................................................... 239

Засядане на хартия

......................................................................................................................... 240

Няма хартия в принтера

................................................................................................................. 241

Принтерът е офлайн

....................................................................................................................... 242

Принтерът е в пауза

....................................................................................................................... 243

Документът не можа да бъде отпечатан

...................................................................................... 244

Неизправност в принтера

............................................................................................................... 245

Отворена вратичка или капак

........................................................................................................ 246

Инсталирана е вече използвана касета с мастило

...................................................................... 247

Касетите с мастило са изразходени

.............................................................................................. 248

Неизправност в касета с мастило

.................................................................................................. 249

Надстройка на консумативи за принтера

...................................................................................... 250

Надстройката на консумативи за принтера е успешна

................................................................ 251

Проблем с надстройката на консумативи за принтера

................................................................ 252

Поставени са касети с мастило

, които не са на HP ..................................................................... 253

Използването на оригинални касети на

HP има своите предимства ......................................... 254

Съвет за фалшиви касети

.............................................................................................................. 255

Открита е използвана

, повторно напълнена или фалшива касета ............................................. 256

Използване на

SETUP (ИНСТАЛАЦИОННИ) касети ...................................................................... 257

Не използвайте

SETUP (ИНСТАЛАЦИОННИ) касети ..................................................................... 258

Няма достатъчно мастило при стартирането

............................................................................... 259

Използване само на черно мастило

? ............................................................................................ 260

Използване само на цветно мастило

? ........................................................................................... 261

Несъвместими касети с мастило

................................................................................................... 262

Грешка със сензора за мастило

..................................................................................................... 263

Предупреждение на сензора за мастило

...................................................................................... 264

Проблем с подготовката на принтера

........................................................................................... 265

Цветната касета е празна

............................................................................................................... 266

Черната касета е празна

................................................................................................................ 267

Капакът на автоматичното подаващо устройство е отворен

....................................................... 268

Проблем със системата с мастило

................................................................................................ 269

BGWW

xiii

background image

Азбучен указател

........................................................................................................................................... 271

xiv

BGWW

background image

1